Отче наш молитва на польском

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Отче наш молитва на польском - в подробном и точном описании.

Молитва «Отче наш» на чешском языке

Posvěť se jméno Tvé

Přijď království Tvé

Buď vůle Tvá jak v nebi tak i na zemi

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes

A odpusť nám naše viny jakoz i my odpouštíme naším viníkům

A neuveď nás v pokušení ale zbav nás od zlého

Neboť tvé je
království
i moc
i sláva navěky.

На чешском языке
Русская транскрипция

Пóсвет-се имéно Твé

Пшич крáловстви Твé

Будь вóла Твá я́ко в нéби так и на земи́

Хлéб нáш вездэ́щи дещ нáм днес

А отпу́ст нáм нáше ви́ни я́кож и мы одпу́штиме нáшим вини́кóм

А неу́ведь нáс в покушéни áле збав нáс од злéго

Нéбо твé е
Крáловстви
И моц
И слáва навéки.

Латинская транскрипция

Pósvet-se iméno Tvé

Pshich královstvi Tvé

Bud vóla Tvá yáko v nébi tak i na zemí

Hléb násh vezdéshi desh nám dnes

A otpúst nám náshe víni yákozh i mi odpúshtime náshim viníkóm

A neúved nás v pokushéni ále zbav nás od zlégo

Nébo tvé ye
Královstvi
I mots
I sláva navéki.

Отче наш. Молитва Господня

На церковнославянском:
О тче наш, Иже еси на небесе́х!
Д а святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое,
д а будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.
Х леб наш насущный да́ждь нам дне́сь;
и оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим;
и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лукаваго ( Мф.6:9-13 ).

По-русски:
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Молитва Отче наш на польском языке

Текст молитвы Отче наш на польском языке полностью: читать Отче наш на польском в русской транскрипции с ударениями.

На польском языке:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.

Транскрипция:

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе, них щи свíнчи и́ме Твóе!

Них пщи́йдже кролéство Твóе; них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст Кролéство и моц, и хвáва на вéки вéков.

Основные католические молитвы на каждый день

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
P. Oto ja służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo.
P. A Słowo stało się ciałem.
W. I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo.
P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P. Niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

W okresie wielkanocnym zamiast modlitwy «Anioł Pański» odmawia się następującą antyfonę:

Królowo nieba, wesel się. Alleluja.
Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja.
P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

P. Módlmy się: Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Священник. Анёл Паньски звястовал Панне Марыи.
Все. И поченла з Духа Швентего.
Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.
Свящ. Ото я служебница Паньска.
Все. Нех ми щен стане ведлуг слова Твего.
Здроваш Марыйо.
Свящ. А Слово стало щен чалэм.
Все. И мешкало мендзы нами.
Здроваш Марыйо.
Свящ. Мудль щен за нами, швента Божа Родзичелько.
Все. Абышмы щен стали годными обетниц Хрыстусовых.
Свящ. Мудльмы щен: Ласкэн Твоён, прощимы Чен, Пане, рач вляч в серца наше, абышмы, ктужи за звястованем анельским Вчелене Хрыстуса, Сына Твего, познали, пшез мэнкэу Его и кшиж до хвалы змартвыхвстаня были допровадзэни. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.
Все. Амен.
Свящ. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему.
Все. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.
Свящ. Вечны одпочинэк рач им дач, Пане.
Все. А швятлошч векуиста нехай им швечи.
Свящ. Нех одпочиваён в покою.
Все. Амен.

В период пасхальный вместо молитвы «Ангел Господень» произносится следующий антифон:

Крулёво неба, весэль щен. Аллелюя.
Бо Тен, ктурегош нощила. Аллелюя.
Змартвыхвстал, як поведзял. Аллелюя.
Мудль щен за нами до Бога. Аллелюя.
Свящ. Радуй щен и весэль, Панно Марыйо. Аллелюя.
Все. Бо змартвыхвстал Пан правдзиве. Аллелюя.

Свящ. Мудльмы щен: Боже, ктурыш рачил увесэлич швят пшез змартвыхвстане Сына Твего, Пана нашего, Езуса Хрыстуса, дай, прощимы, абышмы пшез Его Родзичелькэу, Марыен Паннэу, достонпили радошчи жича вечнэго. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.
Все. Амен.

Священник. Ангел Господень возвестил Невесте Марии.
Все. И зачала с Духа Святого.
Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.
Свящ. Вот я — прислуга Господня.
Все. Пусть мне станет согласно слову Твоему.
Будь здорова Мария.
Свящ. И Слово стало телом.
Все. И жило между нас.
Будь здорова Мария.
Свящ. Молись за нас, святая Божия Родительница.
Все. Чтобы мы стали достойными обещаний Христуса.
Свящ. Помолимся: Милость Твою, просим Тебя, Господи, изволь влить в сердца наши, чтобы, которые за благовещением ангельским Воплощение Христуса, Сына Твоего, узнали, через мучение Его и крест до славы воскресения были доведены. Через Христуса, Господа нашего.
Все. Аминь.
Свящ. Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому.
Все. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.
Свящ. Вечный покой соблаговоли им дать, Господи.
Все. И сияние вечное пусть им светит.
Свящ. Пусть отдыхают в мире.
Все. Аминь.

В период пасхальный вместо молитвы «Ангел Господень» произносится следующий антифон:

Королева неба, веселись. Аллилуйя.
Потому что Тот, которого носила. Аллилуйя.
Воскрес, как говорил. Аллилуйя.
Молись за нас до Бога. Аллилуйя.
Свящ. Радуйся и веселись, Невеста Мария. Аллилуйя.
Все. Потому что воскрес Господь по-настоящему. Аллилуйя.

Свящ. Помолимся: Боже, который соблаговолилешь развеселить свет через воскресение Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христуса, дай, просим, чтобы мы через Его Родительницу, Невесту Марию, удостоились радости жизни вечной. Через Христуса, Господа нашего.
Все. Аминь.

Молитвы на польском языке

Zdrowas, Maryjo

Maryjo, Zdrowas, laski pelna, Pan z Toba, miedzy, Ty, blogoslawionas niewiastami i blogoslawiony owoc zywota Jezus, Twojego. Swieta Maryjo, Matko Boza, siE modl za nami grzesznymi teraz i w godzine naszej smierci. Amen.

Chwala

Chwala Ojcu i Duchowi, i Synowi Swietemu. Jak byla na poczatku, zawsze i teraz, i na wieki wiekow. Amen.

Sklad Wierze

Apostolski w Boga, Ojca wszechmogacego, Stworzyciela ziemi i nieba. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Pana, jedynego naszego, ktory sie poczal z Swietego Ducha, narodzil sie z Maryi Panny, pod umeczon Ponckim Pilatem, ukrzyzowan, umarl i zstapil, pogrzebion do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstal, niebiosa na wstapil, siedzi po prawicy Boga, Ojca stamtad, wszechmogacego przyjdzie sadzic zywych i umarlych. Ducha w Wierze Swietego, swiety Kosciol powszechny, obcowanie swietych, grzechow odpuszczenie, ciala zmartwychwstanie, wieczny zywot. Amen.

Akt wiary

Wierze w Boze, Ciebie zywy,
w Trojcy jedyny prawdziwy,
cos, Wierze objawil, Boze,
Twe slowo nie mylic moze.

Ufam bos, Tobie Ty wierny,
Wszechmocny i milosierny.
Dasz mi odpuszczenie grzechow,
Laske i wieczne zbawienie.

milosci, choc Cie nie pojmuje,
nas Jednak wszystko miluje,
Nad wszystko, co stworzone jest,
Bos Ty dobro nieskonczone.

zalu, zaluje za me zlosci
Jedynie dla milosci Twej.
Badz milosciw mnie grzesznemu
Ciebie Dla odpuszczam blizniemu.

Modlitwa do Aniola Aniele

Stroza Bozy, Strozu moj,
Ty zawsze mnie przy stoj,
Rano, wieczor, we dnie, w Badz,
nocy mi zawsze ku pomocy.

Panski Aniol zwiastowal Pannie Maryi
— i poczela z Swietego Ducha. Zdrowas Maryjo.

Oto ja sluzebnica niech
— Panska mi sie stanie wedlug slowa Zdrowas. twego Maryjo.

A slowo Cialem sie mieszkalo
— i stalo miedzy nami. Zdrowas Maryjo.

zmarlych za Modlitwa

Wieczny odpoczynek racz im dac, swiatlosc, — a Panie wiekuista niech im swieci. Niech pokoju w odpoczywaja. Amen.

Maryjo, Polski Krolowo,
jestem przy Tobie, pamietam, Источник.

«Символ веры» на польском языке

Podstawowe modlitwy rzymskokatolickie na codzień на главную страницу сайта

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z niebia.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: A Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca (i Syna) pochodzi.

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę.

Który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych.

I życia wiecznego w przyszłym świecie.

На польском языке
Русская транскрипция

И в е́днего Па́на Езу́са Хрысту́са, Сы́на Бо́жего Едноро́дзонего, кту́ры з О́йца ест зродзо́ны пшед вшистки́ми века́ми.

Буг з Бо́га, святло́сць зе святло́сьци, Буг правдзи́вы з Бо́га правдзи́вего.

Зродзо́ны, а не ствожо́ны, вспулисто́тны О́йцу, а пшез Не́го вши́стко сен ста́ло.

Он то для нас, лю́дзи, и для на́шего збаве́ня зсто́мпил з не́бя.

И за спра́вон Ду́ха Свенте́го пшиёнл ця́ло з Мары́и Дзеви́цы и стал сен члове́кем.

Укшижова́ны ру́внеж за нас, под Понцью́шем Пила́тем зоста́л уменчо́ны и погжеба́ны.

И змартвы́хвстал тше́цего дня, як озна́ймя Пи́смо.

И всто́мпил до не́ба; се́дзи по прави́цы О́йца.

И повту́рне пши́йдзе в хва́ле со́ндзиць жи́вых и ума́рлых: А Круле́ству Его́ не бе́ндзе коньца́.

Ве́жен в Ду́ха Свенте́го, Па́на и Оживи́целя, кту́ры од О́йца (и Сы́на) похо́дзи.

Кту́ры з О́йцем и Сы́нем вспу́льне одбе́ра увельбе́не и хва́ле.

Ктуры му́вил пшез Проро́кув.

Ве́жен в е́ден, све́нты, повше́хны и апосто́льский Косьцю́л.

Вызна́ен е́ден хшест на одпуще́не гже́хув.

И очеку́ен вскшеше́ня ума́рлых.

И жи́ця ве́чнего в пши́шлым све́це.

Латинская транскрипция

I v édnego Pána Ezúsa Hrystúsa, Sýna Bózhego Ednoródzonego, ktúry z Ójca est zrodzóny pshed vshistkími vekámi.

Bug z Bóga, svjatlósc’ ze svjatlós’ci, Bug pravdzívy z Bóga pravdzívego.

Zrodzóny, a ne stvozhóny, vspulistótny Ójcu, a pshez Négo vshístko sen stálo.

On to dlja nas, ljúdzi, i dlja náshego zbavénja zstómpil z nébja.

I za správon Dúha Sventégo pshijonl cjálo z Marýi Dzevícy i stal sen chlovékem.

Ukshizhovány rúvnezh za nas, pod Ponc’júshem Pilátem zostál umenchóny i pogzhebány.

I zmartvýhvstal tshécego dnja, jak oznájmja Písmo.

I vstómpil do néba; sédzi po pravícy Ójca.

I povtúrne pshíjdze v hvále sóndzic’ zhívyh i umárlyh: A Kruléstvu Egó ne béndze kon’cá.

Vézhen v Dúha Sventégo, Pána i Ozhivícelja, ktúry od Ójca (i Sýna) pohódzi.

Ktúry z Ójcem i Sýnem vspúl’ne odbéra uvel’béne i hvále.

Ktury múvil pshez Prorókuv.

Vézhen v éden, svénty, povshéhny i apostól’skij Kos’cjúl.

Vyznáen éden hshest na odpushhéne gzhéhuv.

I ochekúen vsksheshénja umárlyh.

I zhícja véchnego v pshíshlym svéce.

Молитва Отче наш на румынском языке

Молитва Отче наш на румынском языке полностью: читать текст молитвы на румынском с русской транскрипцией и ударениями.

На румынском языке:

Tatăl nostru care eşti în ceruri,

sfinţească-se numele Tău,

vie împărăţia Ta,

facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi

şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri

şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel rău.

Că a Ta este împărăţia

Acum şi pururea şi în vecii vecilor,

Русская транскрипция:

сфинцеáска-се ну́меле Тóу,

виа импараци́а Та,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не-о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Молитва Отче наш на польском языке

Текст молитвы Отче наш на польском языке полностью: читать Отче наш на польском в русской транскрипции с ударениями.

На польском языке:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków.

Транскрипция:

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе, них щи свíнчи и́ме Твóе!

Них пщи́йдже кролéство Твóе; них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст Кролéство и моц, и хвáва на вéки вéков.

Молитва «Отче наш» на чешском языке

Posvěť se jméno Tvé

Přijď království Tvé

Buď vůle Tvá jak v nebi tak i na zemi

Chléb náš vezdejší dejž nám dnes

A odpusť nám naše viny jakoz i my odpouštíme naším viníkům

A neuveď nás v pokušení ale zbav nás od zlého

Neboť tvé je
království
i moc
i sláva navěky.

На чешском языке
Русская транскрипция

Пóсвет-се имéно Твé

Пшич крáловстви Твé

Будь вóла Твá я́ко в нéби так и на земи́

Хлéб нáш вездэ́щи дещ нáм днес

А отпу́ст нáм нáше ви́ни я́кож и мы одпу́штиме нáшим вини́кóм

А неу́ведь нáс в покушéни áле збав нáс од злéго

Нéбо твé е
Крáловстви
И моц
И слáва навéки.

Латинская транскрипция

Pósvet-se iméno Tvé

Pshich královstvi Tvé

Bud vóla Tvá yáko v nébi tak i na zemí

Hléb násh vezdéshi desh nám dnes

A otpúst nám náshe víni yákozh i mi odpúshtime náshim viníkóm

A neúved nás v pokushéni ále zbav nás od zlégo

Nébo tvé ye
Královstvi
I mots
I sláva navéki.

Молитва Отче наш на испанском языке

Молитва Отче наш по-испански полностью: читать текст молитвы на испанском языке с русской транскрипцией и ударениями.

На испанском языке:

Padre nuestro que estás en los cielos,

Santificado sea tu Nombre,

Venga a nosotros tu reino,

Hágase tu voluntad así como es en el cielo, en la tierra.

El pan nuestro sustancial de cada día dánosle hoy.

Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.

No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno.

Pues tuyo es El Reino, El Poder Y la Gloria,

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos.

Транскрипция:

Па́дрэ нуэ́стро кэ эстáс эн лос съéлос,

Сантификáдо сэ́а ту Нóмбрэ,

Бэ́нга а носóтрос ту рэ́ино,

Áгасэ ту болунтáд аси́ кóмо эс эн ель съéло, эн ля тьéрра.

Эль пан нуэ́стро сустансья́л дэ кáда ди́а дáносле óй.

Пэрдóнанос нуэ́страс дэ́удас, аси́ кóмо носóтрос пердонáмос а нуэ́строс дэудóрэс.

Но́ нос дэ́хэс каэ́р эн ля тэнтасьё́н, мас ли́бранос дэль мали́гно.

Пуэ́с ту́ё эс Эль Рэ́ино, Эль Подэ́р И ля Глóрия,

Аóра и сьéмпрэ и пор лос си́глос дэ лос си́глос.

«Символ веры» на польском языке

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z niebia.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: A Królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca (i Syna) pochodzi.

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę.

Który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych.

I życia wiecznego w przyszłym świecie.

На польском языке
Русская транскрипция

И в е́днего Па́на Езу́са Хрысту́са, Сы́на Бо́жего Едноро́дзонего, кту́ры з О́йца ест зродзо́ны пшед вшистки́ми века́ми.

Буг з Бо́га, святло́сць зе святло́сьци, Буг правдзи́вы з Бо́га правдзи́вего.

Зродзо́ны, а не ствожо́ны, вспулисто́тны О́йцу, а пшез Не́го вши́стко сен ста́ло.

Он то для нас, лю́дзи, и для на́шего збаве́ня зсто́мпил з не́бя.

И за спра́вон Ду́ха Свенте́го пшиёнл ця́ло з Мары́и Дзеви́цы и стал сен члове́кем.

Укшижова́ны ру́внеж за нас, под Понцью́шем Пила́тем зоста́л уменчо́ны и погжеба́ны.

И змартвы́хвстал тше́цего дня, як озна́ймя Пи́смо.

И всто́мпил до не́ба; се́дзи по прави́цы О́йца.

И повту́рне пши́йдзе в хва́ле со́ндзиць жи́вых и ума́рлых: А Круле́ству Его́ не бе́ндзе коньца́.

Ве́жен в Ду́ха Свенте́го, Па́на и Оживи́целя, кту́ры од О́йца (и Сы́на) похо́дзи.

Кту́ры з О́йцем и Сы́нем вспу́льне одбе́ра увельбе́не и хва́ле.

Ктуры му́вил пшез Проро́кув.

Ве́жен в е́ден, све́нты, повше́хны и апосто́льский Косьцю́л.

Вызна́ен е́ден хшест на одпуще́не гже́хув.

И очеку́ен вскшеше́ня ума́рлых.

И жи́ця ве́чнего в пши́шлым све́це.

Латинская транскрипция

I v édnego Pána Ezúsa Hrystúsa, Sýna Bózhego Ednoródzonego, ktúry z Ójca est zrodzóny pshed vshistkími vekámi.

Bug z Bóga, svjatlósc’ ze svjatlós’ci, Bug pravdzívy z Bóga pravdzívego.

Zrodzóny, a ne stvozhóny, vspulistótny Ójcu, a pshez Négo vshístko sen stálo.

On to dlja nas, ljúdzi, i dlja náshego zbavénja zstómpil z nébja.

I za správon Dúha Sventégo pshijonl cjálo z Marýi Dzevícy i stal sen chlovékem.

Ukshizhovány rúvnezh za nas, pod Ponc’júshem Pilátem zostál umenchóny i pogzhebány.

I zmartvýhvstal tshécego dnja, jak oznájmja Písmo.

I vstómpil do néba; sédzi po pravícy Ójca.

I povtúrne pshíjdze v hvále sóndzic’ zhívyh i umárlyh: A Kruléstvu Egó ne béndze kon’cá.

Vézhen v Dúha Sventégo, Pána i Ozhivícelja, ktúry od Ójca (i Sýna) pohódzi.

Видео (кликните для воспроизведения).

Ktúry z Ójcem i Sýnem vspúl’ne odbéra uvel’béne i hvále.

Ktury múvil pshez Prorókuv.

Vézhen v éden, svénty, povshéhny i apostól’skij Kos’cjúl.

Vyznáen éden hshest na odpushhéne gzhéhuv.

I ochekúen vsksheshénja umárlyh.

I zhícja véchnego v pshíshlym svéce.

Основные католические молитвы на каждый день

P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
P. Oto ja służebnica Pańska.
W. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo.
P. A Słowo stało się ciałem.
W. I mieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo.
P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.
P. Niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

W okresie wielkanocnym zamiast modlitwy «Anioł Pański» odmawia się następującą antyfonę:

Królowo nieba, wesel się. Alleluja.
Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.
Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.
Módl się za nami do Boga. Alleluja.
P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

P. Módlmy się: Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Священник. Анёл Паньски звястовал Панне Марыи.
Все. И поченла з Духа Швентего.
Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.
Свящ. Ото я служебница Паньска.
Все. Нех ми щен стане ведлуг слова Твего.
Здроваш Марыйо.
Свящ. А Слово стало щен чалэм.
Все. И мешкало мендзы нами.
Здроваш Марыйо.
Свящ. Мудль щен за нами, швента Божа Родзичелько.
Все. Абышмы щен стали годными обетниц Хрыстусовых.
Свящ. Мудльмы щен: Ласкэн Твоён, прощимы Чен, Пане, рач вляч в серца наше, абышмы, ктужи за звястованем анельским Вчелене Хрыстуса, Сына Твего, познали, пшез мэнкэу Его и кшиж до хвалы змартвыхвстаня были допровадзэни. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.
Все. Амен.
Свящ. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему.
Все. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.
Свящ. Вечны одпочинэк рач им дач, Пане.
Все. А швятлошч векуиста нехай им швечи.
Свящ. Нех одпочиваён в покою.
Все. Амен.

В период пасхальный вместо молитвы «Ангел Господень» произносится следующий антифон:

Крулёво неба, весэль щен. Аллелюя.
Бо Тен, ктурегош нощила. Аллелюя.
Змартвыхвстал, як поведзял. Аллелюя.
Мудль щен за нами до Бога. Аллелюя.
Свящ. Радуй щен и весэль, Панно Марыйо. Аллелюя.
Все. Бо змартвыхвстал Пан правдзиве. Аллелюя.

Свящ. Мудльмы щен: Боже, ктурыш рачил увесэлич швят пшез змартвыхвстане Сына Твего, Пана нашего, Езуса Хрыстуса, дай, прощимы, абышмы пшез Его Родзичелькэу, Марыен Паннэу, достонпили радошчи жича вечнэго. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.
Все. Амен.

Священник. Ангел Господень возвестил Невесте Марии.
Все. И зачала с Духа Святого.
Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.
Свящ. Вот я — прислуга Господня.
Все. Пусть мне станет согласно слову Твоему.
Будь здорова Мария.
Свящ. И Слово стало телом.
Все. И жило между нас.
Будь здорова Мария.
Свящ. Молись за нас, святая Божия Родительница.
Все. Чтобы мы стали достойными обещаний Христуса.
Свящ. Помолимся: Милость Твою, просим Тебя, Господи, изволь влить в сердца наши, чтобы, которые за благовещением ангельским Воплощение Христуса, Сына Твоего, узнали, через мучение Его и крест до славы воскресения были доведены. Через Христуса, Господа нашего.
Все. Аминь.
Свящ. Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому.
Все. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.
Свящ. Вечный покой соблаговоли им дать, Господи.
Все. И сияние вечное пусть им светит.
Свящ. Пусть отдыхают в мире.
Все. Аминь.

В период пасхальный вместо молитвы «Ангел Господень» произносится следующий антифон:

Королева неба, веселись. Аллилуйя.
Потому что Тот, которого носила. Аллилуйя.
Воскрес, как говорил. Аллилуйя.
Молись за нас до Бога. Аллилуйя.
Свящ. Радуйся и веселись, Невеста Мария. Аллилуйя.
Все. Потому что воскрес Господь по-настоящему. Аллилуйя.

Свящ. Помолимся: Боже, который соблаговолилешь развеселить свет через воскресение Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христуса, дай, просим, чтобы мы через Его Родительницу, Невесту Марию, удостоились радости жизни вечной. Через Христуса, Господа нашего.
Все. Аминь.

Молитва «Отче наш» на польском языке

Podstawowe modlitwy rzymskokatolickie na codzień на главную страницу сайта

niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje;

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest
Królestwo
i moc,
i chwała na wieki wieków.

На польском языке
Русская транскрипция

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст
Кролéство
и моц,
и хвáва на вéки вéков.

Латинская транскрипция

nih shi svínchi ímie Tvóye!

nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;

nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.

Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;

i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;

i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!

Albóviem Tvóye yest
Kroléstvo
i mots,
i hváwa na viéki viékov.

Огни Коломны

Блог о Истинной Вере

Молитвы на польском языке

Молитва «Отче наш» на польском языке

niech się święci imię Twoje!

Niech przyjdzie królestwo Twoje;

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

Albowiem Twoje jest

i chwała na wieki wieków.

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст

и хвáва на вéки вéков.

nih shi svínchi ímie Tvóye!

nih pshíydzhye kroléstvo Tvóye;

nih Tvóya vóla spévnia shi na zhiémi, tak yak i v niébi.

Hléba nashégo povshedniégo day nam dzhíshay;

i pshébach nam náshe wíne, yak i mi pshebacháme tim, któzhe pshéchiv nam zaviníli;

i ni dópushch, ábishmi ulégli pokúshe, ále nas zaghóvay od zlégo!

Для священнослужителей

Доп. богослужения

акафисты, каноны, молебны
литании, процессии

Песенник (ноты, midi)

Библиотека

Каталог ссылок

  1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego
  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym

„Jezus wyszedł na zewnątrz, w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich: Oto Człowiek” ( J 19,5 )

„Była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali” ( Mk 15,25)

  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

w sercach ludzkich wspominających moc Boga.” (Jdt 13,18b-19)

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

„Wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1)

„Zamieszkałam na wysokościach, a tron mój na słupie obłoku” ( Syr 24,4)

„Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana” ( Prz 8,36)

Najpierw, jak na początku każdej modlitwy, robimy znak krzyża świętego: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Potem:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na pierwszym paciorku:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Na kolejnych trzech paciorkach:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

– Który niech w nas wzmacnia nadzieję;

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa fatimska: Panie Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, doprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia.

Tajemnice bolesne rozważamy we wtorki i piątki.

Tajemnice chwalebne rozważamy w niedziele, środy i soboty. Oczywiście, nie wystarczy opanować techniki modlitwy różańcowej, trzeba włożyć do niej swoją wiarę, nadzieję i miłość.

Молитва католиков на польском

Ojcze nasz , ktorys jest w Niebie , swiec sie imie

Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

Niebie , tak i na ziemi .

Chleba naszego ,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

Zdrowas Maryjo , laski pelna , Pan z Toba , blogoslawionas

Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

Twojego Jezus . Swieta Maryjo

Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

smierci naszej . Amen .

Wszechmogacy wieczny Boze , na Twoich postanowieniach

wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

aby lud Chrzescijanski , ktory od

Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen .

Za niewierzacych w Chrystusa

Wszechmogacy ,wieczny Boze ,ktory oddales wszystkie

narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

Kosciola rodziny wszystkich

ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen

Modlitwa o madrosc

Boze ojcow i Panie milosierdzia , ktorys wszystko uczynil

swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

Основные католические молитвы на каждый день

W. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

P. Oto ja służebnica Pańska.

W. Niech mi się stanie według słowa Twego.

P. A Słowo stało się ciałem.

W. I mieszkało między nami.

P. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

P. Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

P. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

W. A światłość wiekuista niechaj im świeci.

P. Niech odpoczywają w pokoju.

Bo Ten, któregoś nosiła. Alleluja.

Zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja.

Módl się za nami do Boga. Alleluja.

P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo. Alleluja.

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja.

Все. И поченла з Духа Швентего.

Здроваш Марыйо, ласки пелна, Пан з Тобоу, блогославёнаш Ты мендзы невястами и блогославёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тэраз и в годзинэу шмерчи нашей. Амен.

Свящ. Ото я служебница Паньска.

Все. Нех ми щен стане ведлуг слова Твего.

Свящ. А Слово стало щен чалэм.

Все. И мешкало мендзы нами.

Свящ. Мудль щен за нами, швента Божа Родзичелько.

Все. Абышмы щен стали годными обетниц Хрыстусовых.

Свящ. Мудльмы щен: Ласкэн Твоён, прощимы Чен, Пане, рач вляч в серца наше, абышмы, ктужи за звястованем анельским Вчелене Хрыстуса, Сына Твего, познали, пшез мэнкэу Его и кшиж до хвалы змартвыхвстаня были допровадзэни. Пшез Хрыстуса, Пана нашего.

Свящ. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему.

Все. Як была на почонтку, тэраз и завше, и на веки векув. Амен.

Свящ. Вечны одпочинэк рач им дач, Пане.

Все. А швятлошч векуиста нехай им швечи.

Свящ. Нех одпочиваён в покою.

Бо Тен, ктурегош нощила. Аллелюя.

Змартвыхвстал, як поведзял. Аллелюя.

Мудль щен за нами до Бога. Аллелюя.

Свящ. Радуй щен и весэль, Панно Марыйо. Аллелюя.

Все. Бо змартвыхвстал Пан правдзиве. Аллелюя.

Все. И зачала с Духа Святого.

Будь здорова Мария, милости полная, Господь с Тобой, благословёна Ты между невестами и благословенный плод жития Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нами грешными сейчас и в час смерти нашей. Аминь.

Свящ. Вот я – прислуга Господня.

Все. Пусть мне станет согласно слову Твоему.

Будь здорова Мария.

Свящ. И Слово стало телом.

Все. И жило между нас.

Будь здорова Мария.

Свящ. Молись за нас, святая Божия Родительница.

Все. Чтобы мы стали достойными обещаний Христуса.

Свящ. Помолимся: Милость Твою, просим Тебя, Господи, изволь влить в сердца наши, чтобы, которые за благовещением ангельским Воплощение Христуса, Сына Твоего, узнали, через мучение Его и крест до славы воскресения были доведены. Через Христуса, Господа нашего.

Свящ. Слава Отцу и Сыну, и Духу Святому.

Все. Как была в начале, сейчас и всегда, и на веки веков. Аминь.

Свящ. Вечный покой соблаговоли им дать, Господи.

Все. И сияние вечное пусть им светит.

Свящ. Пусть отдыхают в мире.

Потому что Тот, которого носила. Аллилуйя.

Воскрес, как говорил. Аллилуйя.

Молись за нас до Бога. Аллилуйя.

Свящ. Радуйся и веселись, Невеста Мария. Аллилуйя.

Все. Потому что воскрес Господь по-настоящему. Аллилуйя.

Польский центр в Нальчике

Другие важные – это: Всех святых (Wszystkich Swietych) 1 XI, Новый год (Nowy Rok), Три короля (Trzech Kroli) 6 I, Пепельная среда (Sroda Popielcowa) (отсчитывается от пасхи), Великая неделя (Wielki Tydzien) (отсчитывется от пасхи), Вознесение (Wniebowstapienie), Божей Матери Королевы Польской (Matki Boskiej Krolowej Polski) 3 III, Тела Господнего (Boze Ciaіo), Божей Матери (MB Zielnej) 15 VIII.

Также в каждом костёле отмечается “Odpust”. Это праздник покровителя костёла.

Matka Boska Częstochowska

В Россию чудотворный образ с великой честью был принесен основателем города Львова (Лемберга – 1268 – 1270), галицко-волынским князем Львом Даниловичем, и помещен в Бельзском замке под ведением православного духовенства.

Впоследствии, при завоевании Западной Украины поляками, чудотворная икона досталась польскому правителю князю Владиславу Опольскому. Татары, вторгнувшись в пределы России, осадили замок Бельз. Уповая на помощь Матери Божией, князь Владислав вынес святыню из церкви и поставил на городской стене. Пронзенный вражеской стрелой, чудотворный образ сохранил навсегда следы истекшей крови. Спустившаяся тогда на татарское войско вредоносная мгла заставила их снять осаду замка и удалиться в свои пределы. Заступница Небесная в сонном видении повелела князю перенести чудотворную икону на Ясную гору Ченстоховскую. Основав в 1352 году монастырь на Ясной горе – (горе “свидения” – так ее называли за множество происходивших там чудес), князь Владислав перенес в него чудотворную святыню, вверив ее на хранение монахам Паулинского ордена. Через несколько лет обитель была ограблена гуситами. Лишив ее всех сокровищ, они хотели похитить и чудотворный образ, но невидимая сила удерживала коней, и возок со святыней не тронулся с места. В ярости один из грабителей сбросил святую икону на землю, а другой ударил мечом по лику. Тут же справедливая кара постигла всех: первого разорвало на части, у второго отсохла рука, остальные упали замертво или поражены были слепотою.

В середине XVII века шведский король Карл Х Густав, взяв Варшаву и Краков, потерпел поражение под Ченстоховским монастырем на Ясной горе. Помощь и заступление Царицы Небесной ободрили поляков, а король Ян Казимир, возвратясь во Львов, обнародовал манифест, по которому поручал свое государство покровительству Божией Матери, называя Ченстоховский Ее образ “Польской Королевой”. Война со шведами в 1656 году закончилась для Польши успешно.

Множество чудес от Ченстоховского чудотворного образа было засвидетельствовано в особой книге, хранящейся в храме Ченстоховского монастыря. С этой иконы сделано было много списков как для католических, так и для православных храмов.

Проводится вскоре после рождения ребёнка, и заключается в погружении того в святую воду (либо обливание, либо окропление).

Проводится обычно накануне принятия первого причастия.

В современной Польше дети принимают первое причастие будучи во втором классе школы (в некоторых приходах в 3-ем классе), обычно в конце весны – начале лета. Считается, что после принятия первого причастия ребёнок становится полноправным католиком, и с этого времени обязан свято соблюдать все заповеди, и каждое воскресенье посещать костел.

С момента принятия первого причастия ребёнок может причащаться на каждой службе.

Иногда его путают со здачей школьного предмета “Религия”, но это разные вещи. По школьному курсу “религии” не сдаются экзамены, и сам курс читается достаточно вольно.

На экзамен выносится около 200 вопросов на знание религии, и каждый должен уметь отвечать на любой из них.

Сдаётся экзамен обычно совместно всеми учениками класса. По окончании этого экзамена ксёндз освещает класс знаком креста. Экзамен подтверждает, что ребята за время обучения стали настоящие католики, знающими свою веру.

Kapelane. Принятие в священнники. (Только для решивших стать священниками, тогда нет венчания.)

А вот обручение – это уже не канцелярская формальность, а католический обряд, скрепляющий брачный союз. Он и является главным для молодых. Соответственно, на венчание и собираются гости. А потом – свадебные гуляния.

В молитвах человек напрямую общается с Богом. Настоящим католикам полагается молится, как минимум два раза в день: утром и вечером. В идеале молитву нужно произносить стоя на коленях, но многие читают её лёжа в постели (в конце концов, важен сам факт молитвы, а не внешние атрибуты). Дети же обычно перед сном честно становятся на колени и добросовестно проговаривают нужный текст.

Читать молитву перед принятием пищи не обязательно. Эта обязанность сохранилась лишь у священнослужителей.

Костёл является лишь посредником между человеком и Богом. Во время же молитв человек обращается к Богу напрямую.

Возникает резонный вопрос: если возможно прямое общение, зачем нужен костёл. Ответом на этот вопрос является одна из заповедей.

В основе христианской религии, как известно, лежат 10 заповедей. И 3-я из них гласит: «Чти святые дни». В католицизме эта заповедь трактуется как обязанность посещения костела в воскресные дни. Ведь именно поэтому этот день освобождает человека от тяжёлой будничной работы и даёт время на духовное совершенствование.

Помимо 10 христианских заповедей существуют также 5 костёльных, одна из которых гласит «Чти святые дни и устанавливаемые костелом праздники». Т.е. помимо воскресных дней следует посещать костел и в дни церковных праздников, а также соблюдать посты.

Впрочем, за тяжкие грехи священник может наложить наказание (pokuta). Например, несколько раз прочитать определённую молитву, или такое наказание, как «подумать о своём грехе». Для верующего человека, осознающего свой грех, это гораздо более сильное наказание, чем что-либо другое.

Za niewierzacych w Chrystusa

Modlitwa o madrosc

Twoje,przyjdz KrolestwoTwoje , badz wola Twoja , jako w

Niebie , tak i na ziemi .

Chleba naszego,powszedniego Daj nam dzisiaj i Odpusc nam

nasze winy,jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie

wodz nas na pokuszenie , ale nas Zbaw od zlego . Amen .

Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota

Twojego Jezus . Swieta Maryjo

Matko Boza , modl sie za nami grzesznymi , teraz i w godzine

smierci naszej . Amen .

wszystko sie opiera; wejrzyj laskawie na nasze prosby i w

swojej dobroci racz zachowac wybranego dla nas Papieza ,

aby lud Chrzescijanski , ktory od

Ciebie otrzymuje przewodnikow , pod zwierzchnictwem

Pasterza wzrastal w zaslugach swojej wiary . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen .

narody swojemu umilowanemu Synowi , przylacz do swego

Kosciola rodziny wszystkich

ludow , aby szukajac swiatla prawdy , zdolaly dojsc do ciebie,

prawdziwego i jedynego Boga . Przez Chrystusa ,

Pana naszego . Amen

Modlitwa o madrosc

swym slowem i w madrosci swojej stworzyles czlowieka , daj

mi madrosc , co z Toba tron dzieli . Wyslij ja z niebios

swietych , zeslij od tronu swej chwaly , by bedac przy mnie ,

pracowala ze mna , i zebym poznal , co jest Tobie mile.

Ona bowiem wie i zrozumie wszystko , bedzie mi madrze

przewodzic w mych czynach

i ustrzeze mnie w chwale swojej . Amen

Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика): Приход Святого Иосифа

РЕЛИГИЯ В ПОЛЬШЕ

В школах давно существует такой предмет как “Религия”, где детей учат основам католической веры. Впрочем, дети относящиеся к другим религиозным концессиям, могут не посещать эти уроки.

Нельзя сказать, что абсолютно все в Польше верующие, но в общей массе на сегодняшний день поляки – одна из самых набожных наций в мире.

Отче наш молитва на польском
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Молитвы для изгнания бесов на латыни

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here