Молитвы Святым с личным прошением Святым

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитвы Святым с личным прошением Святым - в подробном и точном описании.

Молитвы святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 3 *

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Молитва 1-я ** ​

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я **

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва 3-я

Молитва 4-я

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Иудейские молитвы на русском

Молитва 5-я **

Личное прошение

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Краткое житие

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Молитвы Святым с личным прошением Святым

Контактные телефоны в Украине:

(067) 929 — 56 — 20

Skyp : celitel 7777

E-mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бывают ситуации, когда перед человеком стоит выбор, который тяжело ему сделать, или возникает ситуация, когда шансы решить вопрос в положительную сторону- 50/50. А также бывают ситуации, когда уже нет сил терпеть, или человек не может понять как ему поступить.

И самое главное — бывает казалось бы безвыходное положение в семейных проблемах, проблемах с детьми, в проблемах с мужем или женой. В решении судебных проблем, в бизнесе, в тяжёлых проблемах со здоровьем, в опасностях и т.д. поможет молитва о получении прошения.

Эта молитва читается стоя, перед началом чтения молитвы нужно чётко сформулировать просьбу и в молитве называть имена тех, к ому оно относится. Читается она каждый день один раз.

Прошение на первой ектении:

Еще молимтися Тебе Господу Богу нашему, еже услышатися гласу моления нашего, и молитве, и помиловати рабов твоих: (имена) благодатию и щедротами Твои и исполнити вся прошения их, простити им вся согрешения вольная и невольная, благопрятным же быти мольбам и милостыням их пред престолом Владычествия Твоего, и покрыти их от всех врагов видимых и
невидимых, от.всякия напасти, беды и скорби, и недугов избавити, и подати здравие с долгоденствием: рцем вси, Господи услыши и помилуй.

Евангелие от Матфея, глас 7 зач. 20.

НЕ Судите, да не судими будете. Имже бо судом судите, судят вам: и в нюже меру мерите, возмерится вам. Что же видиши сучец, иже во оце брата твоего, бревна же есть во оце твоем не чуеши; Или како речеши брату твоему: остави, да изму сучец из очесе твоего, и се бревно во оце твоем; Лицемере, изми первее бревно из оче твоего, и тогда узриши изяти сучец из очесе брата твоего. Не дадите святая псом: ни пометайте бисер ваших пред свиниями, да не поперут их ногами своими, и вращшеся расторгнут вы. Просите и дастая вам: ищите и обрящете: толцыте, и отверзется вам. Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзется.

Прошение на последней ектении:

Призри Владыко Человеколюбче милостивым Ти оком на раба (или рабов) Твоего: (Твоих) (имя) и услыши моления наша с верою приносимая, яко Сам рекл еси: вся елика молящеся просите, веруйте яко приимете, и будет вам, и паки: просите и дастся вам: сего же ради и мы аще и недостойнии, уповающе на милость Твою, просим: подаждь благость Твою, рабу Твоему (имя) и исполни благая желания его: мирно же и тихо в здравии и долгоденствии вся дни его соблюди: рцем вси, скоро услыши и милостивно помилуй. Подай Господи.

Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякаго милосердия и щедрот, Его же милость безмерна, и человеколюбия неизследимая пучина: ко Твоему Величеству припадающе, со страхом и трепетом яко раби недостойнии благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниих на рабех Твоих бывших, ныне смиренно приносяще, яко Господа, Владыку,и Благодетеля славим, хвалим, поем и величаем, и припадающе паки благодарим, Твое безмерное и неизреченное милосердие смиренно моляще. Да якоже ныне моления рабов Твоих прияти, и милостивно исполнити сподобил еси, и во предняя в Твоей и искренняго любви. и во всех добродетелех преспевающих, Твоя благодеяния всех верных Твоих .получити, церковь Твою святую, и град сей, (или весь сию), от всякаго злаго обстояния избавляя, и мир и безмятежие тем даруя, Тебе со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и благим, и Единосущным Твоим Духом, во едином существе славимому Богу, всегда благодарение приносити, и преблагая глаголати и воспевати сподобиши. Слава Тебе Богу, Благодателю нашему, во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Псалом 26 90 текст молитвы на русском

Православные молитвы ☦

4 сильных молитвы Иоанну Воину

Оглавление:

Молитва Иоанну Воину от обидчика

«О мучениче Христов, Иоанне воине! Храбрый еси во бранех, и врагом прогонитель, и обидимым заступник, всем православным христианом. О великий заступниче и угодниче Христов, Иоанне воинственниче! Помилуй нас, грешных и недостоиных, и заступи в бедах и в скорбех, и в печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека, тебе бо дана бысть таковая благодать от Бога, еже молитися за ны, грешныя, в бедах и напастех зле страждущия. Избави убо нас от обидящих и ненавидящих, буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. О великий поборниче, Иоанне воине! Не забуди нас, всегда молящихся тебе, просящих помощи и неоскудныя милости твоея, и сподоби нас, грешных и недостойных, получити от Бога неизреченная благая, яже уготова любящим Его. Яко подобает Ему всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва Иоанну Воину о потерянной вещи и возвращении украденного

«О, мучениче Христов Иоанне Воине! Храбрый во бранех, и скорый заступник православных христиан в бедах и напастях их, по данной благодати от Бога!

Буди нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша. Воинству нашему на враги победу даруй, да смирятся противящиися нам и вразумятся, и Бога истиннаго познают и святую Его Церковь Православную. Мы же, грешнии, да сподобимся прославляти Господа Спаса нашего во Царствии Его вкупе с тобою во веки. Аминь.»

Молитва Иоанну Воину о возвращении долга

«О великий Христов мучениче Иоанне, православных поборниче, врагов прогонителю и обидимых заступниче! Услыши нас, в бедах и скорбех молящихся тебе, яко дана тебе бысть благодать от Бога печальныя утешати, немощным помогати, неповинныя от напрасныя смерти избавляти и за всех зле страждущих молитися. Буди убо и нам поборник крепок на вся видимыя и невидимыя враги наша, яко да твоею помощию и поборством по нас посрамятся вси являющии нам злая. Умоли Господа нашего, да сподобит ны, грешныя и недостойныя рабы Своя (имена), получити от Него неизреченная благая, яже уготова любящим Его, в Троице Святей славимаго Бога, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Иоанну Воину личное прошение

«О преславный угодниче Христов Иоанне Воине!

Храбр был еси в ратех, врагом прогонитель и обидимых заступник, ныне же и всем православным Христианом скорый помощник являешися.

Помяни нас, грешных и недостойных, и заступи нас в бедах и скорбех и печалех и во всякой злой напасти, и от всякаго злаго и обидящаго человека защити нас: тебе бо дана бысть от Бога благодать молитися за ны грешныя (имя), зле страждущия.

О, великий поборниче, врагов прогонителю, христолюбиваго воинства покровителю и обидимых заступниче, Иоанне Воине! Не забуди нас грешных, молящихся тебе и твоея помощи и неоскудныя милости просящих, и сподоби ны грешныя и недостойныя неизреченная благая от Бога получити. Яко Тому подобает всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.»

Православные молитвы ☦

3 сильных молитвы святой мученице Параскеве Пятнице

Молитва святой мученице Параскеве Пятнице о замужестве и даровании детей

(о зачатии, о рождении ребенка, от соперницы, при болезнях младенцев)

«О святая и преблаженная мученице Христова Параскево, красото девическая, мучеников похвало, премудрых удивление, веры христианской хранительнице, идольския льсти обличительнице, Евангелия Божественнаго поборнице, заповедей Господних ревнительнице, сподобльшаяся приити ко пристанищу вечнаго покоя и в чертозе Жениха твоего Христа Бога светло веселящаяся, сугубым венцем девства и мученичества украшенная!

Молим тя, святая мученице: буди о нас (имена) печальница ко Христу Богу, Егоже преблаженнейшим зрением присно веселишися; разжени твоими святыми молитвами мрак, прибывший от грехов наших: испроси у Бога светов свет благодати душевным и телесным очесем нашим: просвети нас, омраченных грехми, светом Божия благодати, да твоих ради святых молитв дастся безочесным сладкое зрение. О великая угоднице Божия! О мужественнейшая дево! О крепкая мученице, святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися об окаянных и зело нерадивых грешницех, ускори на помощь нам, ибо зело немощнии есмы.

Моли Господа, чистая девице, моли Милосерднаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовани, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний божественных внидем в свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами трисиятельное единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Читайте так же:  Молитва чтоб обидчик извинился

Молитва святой мученице Параскеве Пятнице о здоровье

«О, мужественнейшая дево! О, крепкая мученице святая Параскево! Святыми твоими молитвами буди нам грешным помощница, ходатайствуй и молися о окаянных и зело нерадивых грешнецех, ускори на помощь нам, ибо зело немощни есмы. Моли Господа, чистая девице, моли Милосердаго, святая мученице, моли Жениха твоего, непорочная Христова невесто, да твоими молитвами пособствовавши, мрака же греховнаго избывше, во свете истинныя веры и деяний Божественных внидем во свет вечный дне невечерняго, во град веселия приснаго, в немже ты ныне светло блистаеши славою и веселием безконечным, славословящи и воспевающи со всеми небесными силами Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Личное прошение святой мученице Параскеве Пятнице

«О, святая и преблаженная мученице Христова Параскево! Святыми твоими молитвами буди помощница нам грешным (имена), ходатайствуй, да твоими молитвами сподобимся (содержание прошения), и купно с тобою да славословим и воспеваем Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Сохранить молитвы в социальных сетях:

Молитва всем святым и Бесплотным небесным силам

Боже Святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый; давый Святым Твоим Духом комуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными добродетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в немже сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.
Также молятся Ангелу-хранителю ребенка и великомученику Георгию Победоносцу.

Сильные молитвы на все случаи жизни

Молитва «Отче наш»

Самой известной и сильной молитвой на все случаи жизни считается православная молитва «Отче наш» (скачать бесплатно полный текст молитвы в разных форматах можно здесь).

Отче наш, Иже еси́ на небесе́х!
Да святи́тся имя Твое́,
да прии́дет Ца́рствие Твое,
да будет воля Твоя,
я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;
и оста́ви нам до́лги наша,
я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим;
и не введи́ нас во искушение,
но изба́ви нас от лука́ваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
Аминь.

Молитва «Богородице Дево, радуйся»

Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ра́­дуй­ся, бла­го­да́т­ная Ма­ри́е,
Гос­по́дь с То­бо́ю, Благослове́нна Ты в же­на́х и бла­го­сло­ве́н Плод чре́­ва Тво­его́, я́ко Спа́­са родила́ еси́ душ на́­ших.

Молитва «Символ веры» (Верую)

Молитва ко Христу

Господь Иисус Христос! Я так нуждаюсь в Тебе! Благодарю Тебя за смерть на Кресте за мои грехи. Я открываю Тебе дверь моей жизни, войди в нее, стань моим Господом и Спасителем.

Благодарю Тебя за прощение моих грехов и за жизнь вечную. Возьми мою жизнь в Свои руки, сделай из меня Такого человека, каким Ты хочешь меня видеть.

Видео (кликните для воспроизведения).

Благодарю Тебя, Великого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Иисусова молитва (короткая и сильная)

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго/грешную.

Молитва Богородице от всех бед и напастей

О Пресвятая Богородица, Царица Небесная, Владычица Мария, укрой Своею ризою красною, рукою честною, Крестом животворящим раба Божия (имя) от всякого зла и напасти во веки веков. Аминь.

От клеветника и клеветницы, от еретика и еретицы, от чародея и чародейницы, от волшебника и волшебницы во веки веков. Аминь. Архистратич Михаил, Гавриил и Иоанн-воин победят беса и супостата и ворога во веки веков. Аминь.

Солнцем огражден, месяцем подпоясан раб Божий (имя), и не убоюся врага и супостата и ворога моего во веки веков. Аминь.

Древняя молитва Архангелу Михаилу на все случаи жизни (для защиты от темных сил и зла)

Господи, Боже Великий, Царю безначальный, пошли Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имена). Защити, Архангеле, нас от врагов, видимых и невидимых.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Запрети всем врагам, борющим меня, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их, яко прах пред лицем ветра.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Шестикрылатых первый княже и воевода Небесных Сил – Херувимов и Серафимов, буди нам помощник во всех бедах, в скорбях, в печалях, в пустыни и на морях тихое пристанище!

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести диавольския, егда услышишь нас, грешных, молящихся тебе и призывающих имя твое святое.

Читайте так же:  Сила поста и молитва

Ускори нам на помощь и побори всех, противящихся нам, силою Честнаго и Животворящего Креста Господня, молитвами Пресвятые Богородицы, молитвами святых апостолов, святителя чудотворца Николая, Андрея, Христа ради юродивого,

святаго пророка Илии, и всех святых великомучеников: Никиты и Евстафия, и всех преподобных отцев наших, от века Богу угодивших и всех святых Небесных Сил.

О Господень Великий Архангеле Михаиле! Помози нам, грешным (имена), избави нас от труса, потопа, огня, меча и напрасныя смерти, и от всякого зла, от врага льстивого, от бури наносимой, от лукавого избави навсегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святой Архангел Михаил

Молитва о деньгах и благополучии Святому Спиридону Тримифунтскому

О всеблаженный святителю Спиридоне, великий угодниче Христов и преславный чудотворче!

Предстояй на Небеси Престолу Божию с лики Ангел,
призри милостивым оком на предстоящия зде люди и просящии
сильныя твоей помощи.

Испроси нам у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие,
здравие душевное и телесное, земли благоплодие и во всем всякое изобилие и благоденствие, и да не во зло обратим благая,
даруемая нам от щедраго Бога, но во славу Его и прославление
твоего заступления!

Яко да, твоими молитвами наставляеми и соблюдаеми,
достигнем в вечный покой и купно с тобой прославим Бога,
в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа,
ныне и присно и во веки веков.

Молитва-оберег Ангелу-хранителю

Ангел мой хранитель, спаситель мой, избавитель, спаси меня, укрой плащаницей своей от врагов моих девяти девятижды, от взгляда Ирода и дел Иуды, от хулы, всякой напраслины, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда и огня, от черного дня, а придет мой час последний, ангел мой, хранитель мой, встань в изголовье и облегчи мой уход. Аминь.

Утренняя молитва (короткая)

Благослови, Господи, на деяния дня грядущего, и да будут встречены трудности его, яко и подобает идущим под святым Твоим. Аминь. Аминь. Аминь.

Вечерняя молитва на сон грядущий

Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и человеколюбец, прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми. Ангела Твоего хранителя посли, покрывающа и соблюдающа мя от всякого зла.

Молитва против ссор Святому Варфоломею

Святой Варфоломей, жил ты всегда в святости и смирении. Не предавался мирским утехам, не помышлял о роскоши. Был ты всегда честен и справедлив. Святой Варфоломей, ты единственный святой, кто может рассудить мирские дела. Помоги мне не предаваться злобе и гневу. Помоги мне справиться со своею гордынею, святой Варфоломей!

Я люблю Господа Бога, Иисуса Христа и Божью Матерь, молюсь и прославляю Их. Хочу избавиться от земных пороков своих и с чистой душой славить Господа нашего. Аминь.

Молитвы Святым Угодникам

Молитвы Святым Угодникам – это молитвы особенно почитаемым в христианстве личностям за их благочестие и праведность при жизни, а особенно за ходатайство перед Богом за простых людей после смерти.

Святые Угодники – благочестивые и добродетельные люди. Они были образцом добродетели при жизни и за это прославлены церковью после своей кончины. Святые Угодники пребывают на небесах и молятся Богу за всех ныне живущих.

Молиться Святым Угодникам с личным прошением можно каждый день. Святых Угодников молят о работе, благосостоянии и удаче, о защите от злых людей, о замужестве и даровании детей, о помощи в учёбе, о здравии и о ближних.

Святые Небесные силы обеспечивают всех верующих защитой и покровительством, даруют благополучие. Во время чтения текста молитвы желательно при себе иметь образ выбранного Святого покровителя.

Молитвы святым ангельским силам

В религиозной христианской иерархии Ангелы считаются последним 9 чином. Ангелами называют высшие сущности, которым доверено Богом, защищать людей от зла. Рядом с каждым человеком с момента крещения находится свой Ангел.

Он заботится, молится о христианине и оберегает его от бед и печалей. Согласно священному писанию существует 7 Архангелов (главных ангелов) начальствующих над всеми остальными.

К ним христианская церковь относит: Гавриила, Михаила, Уриила, Рафаила, Варахиила, Иегудиила и Селафиила. Ангелы существуют в неосязаемом духовном мире подле престола Господня.

Христианская религия с давних времен почитает Ангелов и Святую Церковь. Во времена ветхого завета, пророком Моисеем, были получены от Господа заповеди, в число которых входило прославление золотых Херувимов (исх. 37, 7-9).

Говорят, что к людям в ангельском образе часто спускается сам Бог. Явление святых Ангелов всегда было почитаемо среди верующих людей, а места их появления впоследствии считались священными.

Христианская Церковь во время проведения молебнов и богослужений возносит молитвы святым ангельским силам и воздает им благоговение и почтение. Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и иных Сил Небесных было провозглашено в начале 15 века в Лаодикийском Соборе, который в одном из своих правил запретил поклонение ангельским силам, как творцам и царям мира, а затем установил почитать их в православии.

О чем молятся святым ангельским силам?

Ангел – это самый близкий и верный хранитель каждого христианина. Молиться им нужно в час нужды, опасности или страха. У них самых первых просят защиты в любой тяжелой ситуации, когда срочно нужны совет и помощь.

Читайте так же:  Труд без молитвы рабство молитва без труда попрошайничество

Молитву ангельским силам возносить можно в любом месте. Читать их лучше ежедневно, благодарить Господа и Святых Ангелов за каждую прожитую секунду, за семейное счастье, мирное существование и все блага, дарованные вам в этом мире, даже если человеку кажется, что судьба к нему в данный момент несправедлива.

Нужно всегда уметь ценить то, что у нас есть и тогда Господь дарует верующему человеку гораздо больше. Славя своего Ангела Хранителя, христианин возносит благодарность за ежедневное ходатайство о его душе перед Богом.

Молиться святым ангельским силам можно обо всем: здоровье, помощь в работе, исцеление от болезней, благополучие близких и т д. Самое главное делать это с верой и надежной в душе.

Молитва всем чинам Ангельским

Вси святии Небесные Безплотные Силы, удостойте меня силы сокрушать все зло и страсти под ноги мои.

Святии Безплотные Серафимы, удостойте меня иметь пламенеющее сердце к Богу.

Святии Безплотные Херувимы, удостойте меня иметь премудрость для славы Божией.

Святии Безплотные Престолы, удостойте меня различать истину от неправды.

Святии Безплотные Господства, удостойте меня господствовать над страстями, чтобы дух поработил плоть.

Святии Безплотные Силы, удостойте меня иметь мужество в исполнении воли Божией.

Святии Безплотные Власти, удостойте Меня иметь силу победы над злом.

Святии Безплотные Начала, удостойте Меня служить Господу Богу в непорочности сердца и дел рук моих.

Святии Безплотные Архангелы, удостойте меня исполнять волю Господа нашего Иисуса Христа.

Видео (кликните для воспроизведения).

Святии Безплотные Ангелы, удостойте меня руководствоваться заповедями Божиими во все дни жизни моей.

Молитва с прошениями к каждому из Архангелов соответственно их служению

  1. Святый Архангеле Михаиле, победителю, победи страсти моя.
  2. Святый Архангеле Гаврииле, вестниче Божий, возвести мне час смертный.
  3. Святый Архангеле Рафаиле, целителю, исцели мя от болезни душевныя и телесныя.
  4. Святый Архангеле Урииле, просветителю, просвети моя чувства душевныя и телесныя.
  5. Святый Архангеле Иегудииле, прославителю, прослави мя добрыми делами.
  6. Святый Архангеле Селафииле, молитвенниче, моли Бога о мне, грешнем.
  7. Святый Архангеле Варахииле, благословителю, благослови мя, грешнаго, всю жизнь провождать в душевном спасении.
  8. Святый Ангеле Божий, Хранителю мой, сохрани душу мою грешную.
  9. О Пресвятая Владычице моя Богородице, вся Небесныя Силы святых Ангел и Архангел и вси святии, помилуйте мя, помозите мне в жизни сей, во исходе души моея и в Будущем Веце. Аминь

Святому Архистратигу Божию Михаилу

О, святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго, и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О, всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Святому Архангелу Гавриилу

О, святый Архангеле Гаврииле! Всеусердно молим тя, настави нас, рабов Божиих (имена), к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере нашей, укрепи и огради души наша от искушений прельстительных и умоли Создателя нашего об отпущении грехов наших. О, святый великий Гаврииле Архангеле! Не презри нас, грешных, молящихся тебе, в веце сем и в будущем присно помощник нам явися, да непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа державу и твое предстательство во веки веков. Аминь!

Святому Архангелу Рафаилу

О, святый Архангеле Рафаиле! Всеусердно молим тя, буди нам путеводитель в жизни нашей, сохрани от всех видимых и невидимых враг, исцели душевныя и телесныя болезни наша, управи жизнь нашу к покаянию во гресех и ко творению добрых дел. О, святый великий Рафаиле Архангеле! Услыши нас, грешных рабов Божиих (имена), молящихся тебе, и сподоби в здешней и в будущей жизни благодарити и славити общаго Создателя нашего в безконечныя веки веков. Аминь!

Святому Архангелу Варахиилу

О, великий Архистратиже Божий Архангеле Варахииле! Предстоя престолу Божию и оттоле принося благословения Божии в домы верных раб Божиих, испроси у Господа Бога милосердия и благословения на домы наша, да благословит Господь Бог нас и умножит изобилие плодов земных, и подаст нам здравие и спасение, во всем благое поспешение, и на врагов победу и одоление, и сохранит нас на многая лета, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

Молитва святому Ангелу-Хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь!

Молитвы Святым с личным прошением Святым
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here