Молитва Святому прокопию

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва Святому прокопию - в подробном и точном описании.

Святому великомученику Прокопию

О святый страстотерпче Христов Прокопие! Услыши нас грешных, предстоящих ныне пред Святою иконою твоею и умильно молящих тя: помолимся о нас (имена) к Иисусу Христу Богу нашему и Его рождшей Матери, Владычице нашей Богородице, еже отпустити нам согрешения наша, яже содеяхом. Испроси у Господа к пользе душевней и телесней милость, мир, благослове ние, во еже избавитися нам всем в день судный страшный, шуия части спастися, стати же одесную со избранными Его к наследию Царствия Небеснаго, яко Тому подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Святому прокопию

П росвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре, / и весь ра́зум и се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в / целому́дрием и мно́гим терпе́нием, / во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́ / и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну. / Те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́: / источа́еши бо чудесе́м исто́чник неисчерпа́емый / ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу, / Проко́пие всеблаже́нне, / моли́ Христа́ Бо́га, // да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4:

В терпе́нии твое́м от Бо́га мзду дарова́ний проро́чества / прия́л еси́, блаже́нне, / моли́твами, бде́нием и поще́нием / те́ло свое́ изнури́в, / ду́шу же возвы́сив на Небе́сная, / Царя́ всех Христа́ Бо́га сла́вы зре́ти сподо́бися / и неувяда́емым венце́м увязе́ся. / Ему́же с ли́ки святы́х предстоя́, / за лю́ди своя́ моле́ние предлага́я, / те́пле пролия́ слез исто́чник, / изба́вил еси́ град Вели́кий У́стюг и лю́ди своя́ / от тру́са стра́шнаго, и огня́, и напра́сныя сме́рти. / Те́мже и мы, к честне́й ра́це твое́й припа́дающе, вопие́м ти: / о Проко́пие чудоно́сне, / хода́тай нам бу́ди ко Го́споду / во дни наше́дших печа́лей, рабо́м твои́м, // и моли́ся, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4:

О т земли́ Воззва́вый тя к ве́чным оби́телем / соблюда́ет и по сме́рти неврежде́нно те́ло твое́, свя́те, / ты бо, в целому́дрии и чистоте́ житие́ пожи́в, блаже́нне, / не оскверни́л еси́ пло́ти истле́нием сме́ртным. // Те́мже тя любо́вию чтим, Проко́пие.

Ин тропарь, глас 2:

В терпе́нии твое́м, свя́тче Бо́жий, / от Го́спода мзду восприя́л еси́ / и пожа́л еси́ ни́ву пи́щи ра́йския, / безсо́нным бде́нием и юро́дством те́ло твое́ изнури́л еси́ / и му́дростию ду́шу твою́ спасл еси́, / живота́ земна́го небре́гл еси́, / но Небе́снаго Ца́рствия зре́ти возжеле́л еси́, / и Небе́снаго Царя́ ви́дети сподо́бился еси́, / и Тому́ поклони́лся еси́. / Мы же, недосто́йнии раби́ твои́, ко гро́бу твоему́ уми́льно припа́дающе / и сокруше́нным се́рдцем взира́юще на о́браз ико́ны твоея́, си́це вопие́м: / о Проко́пие чу́дный, / хода́тай бу́ди и моли́твенник ко Го́споду о рабе́х твои́х / и засту́пник гра́ду на́шему / во дни наше́дших печа́лей // и моли́ся ко Го́споду о спасе́нии душ на́ших.

Х риста́ ра́ди юро́дством / возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских неприкоснове́нно преше́д, / ца́рскаго дости́гл еси́ престо́ла / и от Царя́ всех Христа́ Бо́га дар прие́м благода́ть исцеле́ний, / мно́гими бо чудесы́ твои́ми и зна́мением стра́шным / удиви́л еси́ град твой Вели́кий У́стюг: / лю́дем твои́м ми́лость испроси́в, / ми́ро от честна́го о́браза Пресвяты́я Богоро́дицы моли́твою изве́л еси́, / и неду́жным по́дал еси́ цельбы́. / Тем же мо́лим тя, чудоно́сче Проко́пие: // моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших проще́ние.

Ин кондак, глас 4:

В е́рою па́мять твою́, блаже́нне, соверша́ющих / и любо́вию пра́зднующих свято́е торжество́ твое́ / соблюда́й от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на, / и́маши бо дерзнове́ние ко всех Влады́це, // Его́же моли́ изба́витися от бед рабо́м твои́м, Богому́дре Проко́пие.

Новости

    31 Октябрь 2019

Обновления на сайте

Добавлены молитвословия в разделы:

* Новомученикам и исповедникам XX века

Православный Церковный календарь

Календарь на год ►

О календаре
Богослужения
Посты
Библейские чтения
Праздники
Календарь
венчаний
Дни особого поминовения усопших 2019
Дни поминовения новопреставленных
Подписка

Блаженный Проко ́ пий Вятский , Христа ради юродивый

День памяти

Житие

Краткое житие блаженного Прокопия Вятского

Бла­жен­ный Про­ко­пий, Хри­ста ра­ди юро­ди­вый, Вят­ский, сын бла­го­че­сти­вых кре­стьян. Ко­гда Про­ко­пию ис­пол­ни­лось 20 лет, его хо­те­ли же­нить, но он тай­но ушел в го­род Хлы­нов и при­нял на се­бя по­двиг юрод­ства. Хри­ста ра­ди тер­пел го­лод, хо­лод, на­смеш­ки, зло­бу. Гос­подь про­сла­вил его да­ром про­зор­ли­во­сти. Скон­чал­ся бла­жен­ный Про­ко­пий 49-ти лет от ро­ду в 1627 го­ду.

Полное житие блаженного Прокопия Вятского

По­сле ис­це­ле­ния Про­ко­пий жил, как и до бо­лез­ни, со сво­и­ми ро­ди­те­ля­ми и во всем по­ви­но­вал­ся им.

За та­кие по­дви­ги Гос­подь спо­до­бил Сво­е­го угод­ни­ка да­ра про­зор­ли­во­сти. Свя­той Про­ко­пий на­чал хо­дить по бо­ля­щим го­ро­да Хлы­но­ва. Ес­ли он ви­дел, что боль­ной дол­жен вы­здо­ро­веть, то сво­и­ми ру­ка­ми при­под­ни­мал с од­ра, ра­до­вал­ся и ве­се­лил­ся о нем. Ес­ли же про­ви­дел он, что боль­ной вы­здо­ро­веть не мо­жет, то на­чи­нал пла­кать над ним, це­ло­вать его, скла­ды­вал свои ру­ки на гру­ди и зна­ка­ми ука­зы­вал го­то­вить­ся к по­гре­бе­нию. Не один раз бла­жен­ный Про­ко­пий пред­ска­зы­вал об угро­жав­шем го­ро­ду по­жа­ре. За­дол­го до это­го он под­ни­мал­ся на ко­ло­коль­ни, зво­нил в ко­ло­ко­ла, как бы в на­бат. Ко­гда он хо­тел опо­ве­стить, что в го­род при­дут ука­зы с тре­бо­ва­ни­ем де­неж­ных сбо­ров, то за мно­го вре­ме­ни хо­дил по тор­гу, рас­ста­нав­ли­вал в ряд мо­ло­дые де­рев­ца и, про­хо­дя, уда­рял их де­ре­вом же, изо­бра­жая этим лю­дей на пра­ве­же (взыс­ка­ние дол­га с неис­прав­ных пла­тель­щи­ков по­сред­ством уда­ров пал­ка­ми по го­ле­ням, ко­то­рое про­из­во­ди­лось на пло­ща­ди).

Читайте так же:  Молитва Иисусова от порчи

Вят­ский во­е­во­да князь Алек­сандр Ро­стов­ский и же­на его На­та­лия бы­ли по­чи­та­те­ля­ми бла­жен­но­го. Ви­дя, что пред­ска­за­ния его ис­пол­ня­ют­ся, князь ча­сто при­зы­вал по­движ­ни­ка к се­бе в дом; кня­ги­ня сво­и­ми ру­ка­ми об­мы­ва­ла те­ло свя­то­го и оде­ва­ла его в но­вые со­роч­ки, бра­ла его с со­бою в цер­ковь. Бла­жен­ный, по­ви­ну­ясь им, неко­то­рое вре­мя но­сил со­роч­ки кня­ги­ни, но вско­ре опять их раз­ди­рал, бро­сал на зем­лю и по­пи­рал но­га­ми. И сно­ва хо­дил на­гой, как и рань­ше. Ви­дя, что те­ло его об­мы­то от гря­зи, бла­жен­ный Про­ко­пий ло­жил­ся на зем­лю, хо­дил по чер­ным ба­ням, по по­вар­ням и кор­чем­ни­цам го­ро­да до тех пор, по­ка те­ло его ста­но­ви­лось чер­ным, как бы­ло преж­де. Бо­го­бо­яз­нен­ные лю­ди так­же неред­ко снаб­жа­ли его одеж­дой, на­де­ва­ли обувь, но он то раз­да­вал их ни­щим, то раз­ди­рал и бро­сал.

Ча­ще все­го он при­хо­дил к церк­ви Воз­не­се­ния Хри­сто­ва и мо­лил­ся здесь. Свя­щен­ник той церк­ви Иоанн Ко­лач­ни­ков был ду­хов­ни­ком Про­ко­пия. Свя­той ча­сто при­хо­дил к сво­е­му ду­хов­но­му от­цу на ис­по­ведь. То­гда бла­жен­ный раз­ре­шал се­бя от мол­ча­ния и бе­се­до­вал с ду­хов­ни­ком, как все лю­ди, а не как юро­ди­вый. Каж­дый вос­крес­ный день он при­об­щал­ся Свя­тых Хри­сто­вых Та­ин. И с клят­вой за­по­ве­дал бла­жен­ный сво­е­му ду­хов­но­му от­цу ни­ко­му не ска­зы­вать о том, что он го­во­рит с ним, как и все дру­гие лю­ди, чтобы ни­кто не знал о его доб­ро­воль­ном по­дви­ге Хри­ста ра­ди до тех пор, по­ка Гос­подь не пе­ре­се­лит его из сей жиз­ни.

Про­ви­дя бу­ду­щее, свя­той Про­ко­пий пред­ска­зы­вал его без слов, но на­гляд­ным об­ра­зом. В то вре­мя в вят­ской тем­ни­це за­клю­чен был опаль­ный мос­ков­ский бо­ярин Ми­ха­ил Та­ти­щев. Бла­жен­ный Про­ко­пий при­хо­дил к нему и при­но­сил то хле­ба, то во­ды. Бо­ярин с ра­до­стью при­ни­мал при­но­си­мое и бла­го­да­рил Гос­по­да за по­се­ще­ния свя­то­го. При этих по­се­ще­ни­ях бла­жен­ный та­щил уз­ни­ка через ок­но или бил по зам­ку тюрь­мы, сту­чал в ее две­ри. Всем этим он да­вал знать о ско­ром осво­бож­де­нии опаль­но­го бо­яри­на. И про­ро­че­ство вско­ре сбы­лось. При­шел из Моск­вы цар­ский указ: Та­ти­щев был про­щен и сно­ва воз­вра­щен в Моск­ву.

Раз при­шел бла­жен­ный в при­каз­ную из­бу. Во­е­во­да князь Гри­го­рий Жем­чуж­ни­ков си­дел то­гда на сво­ем ме­сте. Свя­той Про­ко­пий снял с его го­ло­вы шап­ку и одел на се­бя. То­гда во­е­во­да усту­пил ему и свое ме­сто. Бла­жен­ный сел на мес­те его как су­дья. По­том взял кня­зя за ру­ку, вы­вел из при­каз­ной из­бы и при­вел к тюрь­ме, за­тво­рил его в ней и ушел. Через несколь­ко дней по по­ве­ле­нию ца­ря во­е­во­да был по­са­жен в тюрь­му на неде­лю за ка­кой-то про­сту­пок.

При­шел од­на­жды свя­той Про­ко­пий к сво­е­му ду­хов­но­му от­цу свя­щен­ни­ку Иоан­ну. В это вре­мя у свя­щен­ни­ка обе­да­ли, и кро­ме до­маш­них был здесь сын его Иоанн, то­же свя­щен­ник. По­са­ди­ли за стол и свя­то­го Про­ко­пия. По окон­ча­нии обе­да бла­жен­ный взял нож и на­чал им ма­хать над го­ло­вой сы­на и под­но­сить к его гру­ди. Все бы­ли в ужа­се, бо­я­лись, что он за­ко­лет свя­щен­ни­ка, но, бро­сив нож на зем­лю, свя­той об­нял мо­ло­до­го свя­щен­ни­ка и на­чал горь­ко пла­кать над ним, как над умер­шим. За­тем ушел. Через год сбы­лось про­ро­че­ство по­движ­ни­ка: род­ствен­ни­ки за­ко­ло­ли но­жом до смер­ти то­го свя­щен­ни­ка.

Од­на­жды бла­жен­ный Про­ко­пий при­шел в го­род Сло­бод­ской. Свя­щен­ник церк­ви во имя Иоан­на Пред­те­чи Иоанн Юмин вме­сте со сво­им ма­лень­ким сы­ном зво­нил к ве­черне. Бла­жен­ный по­до­шел к маль­чи­ку и взял его на ру­ки, но тот с ис­пу­га за­пла­кал. От­пу­стив его, Про­ко­пий лег на зем­лю, вы­тя­нул но­ги, а ру­ки сло­жил на гру­ди. И вско­ре по­сле то­го маль­чик по­мер. Же­на это­го свя­щен­ни­ка Ани­сия силь­но стра­да­ла от зуб­ной бо­ли. Свя­щен­ник, встре­тив бла­жен­но­го в сво­ей церк­ви, про­сил его: «По­мо­лись, раб Бо­жий, Гос­по­ду, чтобы Он по­дал ис­це­ле­ние мо­ей жене, страж­ду­щей от зуб­ной бо­ли». Бла­жен­ный вы­рвал свой зуб, по­дал ему и яс­но ска­зал: «Возь­ми». И бо­лезнь у же­ны свя­щен­ни­ка пре­кра­ти­лась, ко­гда она взя­ла тот зуб в свой рот.

В той же Пред­те­чен­ской церк­ви бы­ло та­кое про­ис­ше­ствие. Один юно­ша, по име­ни Кор­ни­лий Кор­са­ков, пел за ли­тур­ги­ей. Свя­той Про­ко­пий, по­дой­дя к кли­ро­су, встал ря­дом с ним, по­том взял Кор­ни­лия за ру­ку, по­вел его к цар­ским две­рям и толк­нул в ал­тарь. Через шесть лет Кор­ни­лий при­нял на се­бя сан свя­щен­ни­ка, а по­сле, ко­гда ов­до­вел, был игу­ме­ном Ки­при­а­ном.

Читайте так же:  Текст молитвы ко причастию

Так под­ви­зал­ся бла­жен­ный 30 лет. Гос­по­ду бы­ло бла­го­угод­но от­крыть бла­жен­но­му о пред­сто­я­щей кон­чине. По­движ­ник на­хо­дил­ся то­гда в Хлы­но­ве; он сто­ял в од­ной церк­ви за утре­ней, по­том пе­ре­шел в жен­ский мо­на­стырь и был здесь до кон­ца бо­го­слу­же­ния. Из мо­на­сты­ря он вы­шел на Пят­ниц­кий мост и мо­лил­ся. Пе­рей­дя его, он сел и отер свое те­ло сне­гом. По­том при­шел под го­род­скую баш­ню, на­зы­ва­е­мую Выш­кой, об­ра­тил­ся ли­цом на во­сток, сно­ва усерд­но мо­лил­ся Бо­гу и с ми­ром пре­дал Гос­по­ду свою ду­шу. Ру­ки бла­жен­но­го бы­ли мо­лит­вен­но про­стер­ты. Узнав о кон­чине свя­то­го Про­ко­пия, отец его ду­хов­ный Иоанн из­ве­стил го­род­ско­го во­е­во­ду Ни­ки­ту Бо­ря­тин­ско­го и ду­хо­вен­ство го­ро­да.

Один бла­го­че­сти­вый че­ло­век, по­дья­чий Си­ме­он Пав­лов, по­про­сил у во­е­во­ды и ду­хов­ных вла­стей поз­во­ле­ния при­го­то­вить те­ло пра­вед­ни­ка к по­гре­бе­нию, и те­ло по­чив­ше­го с че­стью бы­ло пе­ре­не­се­но в его дом. Здесь со всем усер­ди­ем об­лек­ли его в по­гре­баль­ные ри­зы. Со­бра­лось все ду­хо­вен­ство го­ро­да, жи­те­ли с же­на­ми и с детьми, и все мо­ли­лись по­чив­ше­му пра­вед­ни­ку: «О, преб­ла­женне Про­ко­пие! По­мо­лись за нас при­леж­но Бо­гу».

Свя­тое и тру­до­люб­ное те­ло бла­жен­но­го по­греб­ли в мо­на­сты­ре пре­по­доб­но­го Три­фо­на с се­вер­ной сто­ро­ны Успен­ско­го хра­ма. Бла­жен­ная кон­чи­на свя­то­го Про­ко­пия по­сле­до­ва­ла 21 де­каб­ря 1627 го­да. Все­го жи­тия его бы­ло 50 лет, из ко­то­рых 30 лет он про­вел в по­дви­ге юрод­ства Хри­ста ра­ди.

В 1666 го­ду од­на де­ви­ца из Сло­бод­ско­го уез­да Мар­фа Ти­мо­фе­е­ва бы­ла одер­жи­ма нечи­стым ду­хом. По­сле усерд­ной мо­лит­вы в Вят­ском Успен­ском мо­нас­ты­ре ей бы­ло ви­де­ние: два све­то­нос­ных му­жа пред­ста­ли пе­ред ней, на­зы­вая друг дру­га Три­фо­ном и Про­ко­пи­ем, они обе­ща­ли ей ско­рое ис­це­ле­ние, и она ско­ро из­ба­ви­лась от сво­е­го неду­га. Так про­сла­вил Гос­подь угод­ни­ков Сво­их.

КАКИМ СВЯТЫМ МОЛИТЬСЯ В РАЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ И НУЖДАХ

Молитвы при болезнях

Молитвы при головной боли

Святому Иоанну Предтече

Молитвы при болезни глаз

Божией Матери в честь иконы Ее «Казанской»

Святителю Алексию Московскому

Святителю Никите Новгородскому

Праведному Симеону Верхотурскому

Благоверному царевичу Дмитрию

Мученику архидиакону Лаврентию

Мученику Мине Египтянину

Великомученику Димитрию Солунскому

Преподобной Евфросинии Московской

Казанским святителям Гурию и Варсонофию

Молитвы При зубной боли

Молитвы при болезнях желудка, отеках

Молитвы при увечье или иной боли рук

Божией Матери в честь иконы Ее «Троеручицы»

Преподобному Иоанну Дамаскину

Молитвы при болезни ног

Праведному Симеону Верхотурскому

Преподобному Серафиму Саровскому

Молитвы при лихорадках и горячках

Святителю Василию Новому

Праведному Артемию Веркольскому

Праведной Иулиании Лазаревской

Молитвы при женском кровотечении

Преподобному Ипатию Руфианскому

Молитвы при расслаблении тела

Преподобному Александру Свирскому

Преподобному Никите Столпнику

Молитвы при бессоннице

Семи отрокам в Ефесе

Преподобному Иринарху Ростовскому

Преподобному Маруфе, еписк. Месопотамскому

Молитвы при водянке

Молитвы при болезни горла

Молитвы при онемении языка

Преподобному Иоанну Рыльскому

Молитвы от падучей болезни

Молитвы при параличе

Преподобному Иакову Железнобородскому

Преподобному Иоанну Многострадальному

Молитвы о скором выздоровлении

Молитвы вообще при болезненном состоянии

Преподобному Пимену Многоболезненному

Мученикам Косме и Дамиану

Мученикам Киру и Иоанну

Мученикам Мокию и Аниките

Мученикам Фалалею и Трифону

Божией Матери в честь иконы «Целительница»

Молитвы при семейных неблагополучиях

Молитвы о счастье брака

Апостолу Симону (Зилоту) Канониту

Петру и Февронии Муромским

Мученикам Адриану и Наталии

Мученикам Хрисанфу и Дарье

своему Ангелу — хранителю

Молитвы о благополучии второго брака

Преподобной игумении Афанасии

Молитвы, если возненавидит муж жену всуе

Мученикам Гурию, Самону и Авиву

Молитвы при супружеском неплодстве

Праведным Иоакиму и Анне

Праведным Захарии и Елизавете

Мученику младенцу Иоанну Киевопечерскому

Преподобному Ипатию Руфианскому

Преподобному Евфимию Великому

Молитвы при трудных родах

Божией Матери «Помощница в родах»

и в честь иконы Ея «Федоровской»

Праведным Захарии и Елисавете

Преподобной Мелании Римлянине

Молитвы при недостатке матерИНСКОго молока

Божией Матери «Млекопитательница»

Мученице Трифоне (источники)

покровители младенцев Божия Матерь «Тихвинская»

Праведный Симеон Богоприимец

Молитвы при лишении и потере детей

Великомученику Евстафию Плакиде

Преподобным Ксенофонту и Марии

Молитвы в болезнях младенцев

Праведной Иулиании Лазаревской

Молитвы об избавлении младенцев от родимца

Молитвы о воспитании детей христианских

Молитвы о заботе родителей о детях

Святителю Митрофанию Воронежскому

Молитвы в печали родительской о детях

Преподобному Ксенофонту и Марии

Молитвы при вражде между ближними

Благоверным князьям Борису и Глебу

Благоверному князю Андрею Боголюбскому

Молитвы при душевных нуждах

о даре напутствия святыми дарами

Молитвы в тоске по родине и родным

Преподобному Иоанну Кушнику

Молитвы, когда неверие беспокоит душу

Преподобному Павлу Препростому

наставники покаяния

Преподобный Ефрем Сирин

Святитель Андрей, архиепископ Критский

Преподобная Мария Египетская

Молитвы в унынии

Святителю Тихону Задонскому

Молитвы в самом отчаянии

Святителю Иоанну Златоустому

Преподобному Афанасию Афонскому

Молитвы в страсти гнева

Преподобному Ефрему Сирину

Молитвы против гордости

Преподобному Алексию, человеку Божию

Молитвы, ЧТО возвращают отторгнутых от церкви

Преподобный Симеон Столпник

Апостол и евангелист Иоанн Богосло

Молитвы против сребролюбия

Святым бессеребренникам Киру и Иоанну,

Читайте так же:  Можно ли принуждать к молитве

Косме и Дамиану

Молитвы в страсти пьянства

Иконе Божией Матери «Взыскание погибших»

Преподобному Моисею Мурину

Иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»

Молитвы об избавлении от блудной страсти

Преподобному Моисею Угрину

Преподобному Иоанну Многострадальному

Мученикам Александру и Антонине

Мученицам Виринее, Проскудии и Домнине

Святителю Евфимию Новгородскому

Преподобной Марии Египетской

Мученице Иулиании Вяземской

покровители чистоты и целомудрия

Праведный Иосиф (Целомудренный)

Апостол и евангелист Иоанн Богослов

Благоверные князья Борис и Глеб

Преподобный Савва Освященный

Молитвы о прощении умерших без покаяния

Видео (кликните для воспроизведения).

Преподобному Паисию Великому

Блаженной Ксении Петербургской

Молитвы о сохранении от внезапной смерти

Преподобному Онуфрию Великому

Молитвы о сохранении от злого очарования

Апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Святым мученикам Киприану и Иустинии

Преподобному Льву, епископу Катанскому

Святителю Никите Новгородскому

Молитвы о прогнании лукавых духов

Святителю Тихону Задонскому

Преподобному Макарию Великому

Преподобному Антонию Великому

Праведному Иоанну Кронштадскому

Равноапостольному Науму Охридскому

Молитвы о просвещении разума в учении

Иконе Божией Матери «Прибавление ума»

Святым трем отрокам

Мученикам и бессребренникам Косме и Дамиану

Молитвы в обличении лжеучений и ересей

Молитвы в терпении скорбей и болезней

Преподобному Пимену Многоболезненному

Молитвы при опасностях для жизни на воде

Преподобному Михаилу Клопскому

Святителю Николаю Чудотворцу

Великомученику Димитрию Солунскому

Молитвы при опасностях от мороза

Блаженным Андрею и Прокопию

Молитвы в темничном заключении

Великомученице Анастасии Узорошительнице

благословители путешествующих

Апостолы Клеопа и Лука

покровители православных воинов

Великомученик Георгий (Победоносец)

Великомученик Димитрий Солунский

Благоверный князь Александр Невский

Благоверные князья Борис и Глеб

Благоверный князь Димитрий Донской

Благоверный князь Михаил Тверской

Благоверный князь Михаил Черниговский

Преподобный Макарий Желтоводский

Молитвы ввиду смерти на войне

Молитвы в плену у врагов

Божией Матери «Одигитрии-Полонской»

Праведному Симеону Богоприимцу

Преподобному Петру Афонскому

В житейских нуждах:

Молитвы при входе в новый дом

покровители пчеловодства

Святой Иоанн Предтеча

Преподобные Зосима и Савватий

Молитвы при сеянии и во время жатвы хлеба

Молитвы о плодородии земли

Божией Матери «Спорительница хлебов»

Молитвы в торговле

Великомученику Иоанну Сочавскому

Молитвы от пожара

Божией Матери «Неопалимая купина»

Никите, епископу Новгородскому

Преподобгому Спиридону Просфорнику

Молитвы ПРИ засухе

Преподобному Михаилу Клопскому

Преподобному Евфимию Великому

Святителю Никите Новгородскому

Молитвы на открытие источников водных

Равноапостольному Аверкию еп. Иерапольскому

Преподобному Иисусу Анзерскому

Преподобному Шио Мгвимскому

Молитвы от порчи плодов и во время голода

Молитвы дЛЯ умножения хлебов

Преподобный Евфимий Великий

покровители пастухов и стад

Священномученик епископ Модест

Мученики Флор и Лавр

Молитвы при болезнях у животных

Святые бессребренники Косма и Дамиан

Молитвы, чтобы отыскать украденное

Мученику Феодору Тирону

ведет к покаянию злоумышленников

Молитвы в случае нарушения договоров

Молитвы при оклеветании

Святителю Василию Рязанскому

Святителю Авраамию Смоленскому

Преподобному Давиду Гареджийскому

Преподобной Ефросинии, княгини Московской

Молитвы при открытии работ в мастерских

Святителю Василию Великому

Молитвы В помощь строительным работам

Молитвы об успехах в рыболовстве

Апостолам Петру, Иакову и Иоанну

Молитвы ДЛЯ укрощЕНИЯ яростИ зверей

Преподобный Шио Мгвимский

2 комментария на “ КАКИМ СВЯТЫМ МОЛИТЬСЯ В РАЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ И НУЖДАХ ”

Спаси Господи! Простите меня, если я не права. В списке » МОЛИТВЫ ПРИ ЛИШЕНИИ И ПОТЕРЕ ДЕТЕЙ» указано: «мученикам Евстафию и Плакиде…» Я полагаю, что это один великомученик Евстафий Плакида. Простите…

Добрый день! Спасибо за внимательность. Исправили.

Молитва святому блаженному Прокопию, Христа ради юродивому, Вятскому чудотворцу

АКАФИСТ СВЯТОМУ БЛАЖЕННОМУ ПРОКОПИЮ, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВОМУ, ВЯТСКОМУ ЧУДОТВОРЦУ

Кондак 1

Избранному чудотворцу, дивному предстателю пред Богом, блаженному Прокопию, пресветлому светильнику страны Вятския, многими чудотвореньми утешающему с верою чтущих святую память его, умильно взываем:
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Икос 1

Ангела на земли яви тя милосердный Творец Небеси и земли: вся бо земная во уметы вменил еси, блаженне Прокопие, да Христа приобрящеши. Темже вси многотрудное житие и блаженную кончину твою зряще, радостно тебе вопием:
Радуйся, издетства в жилище Духа Святаго чистое и непорочное предуготованный.
Радуйся, от лютаго недуга чудесне исцеленный.
Радуйся, на подвиг юродства, Христа ради, свыше призванный.
Радуйся, от преподобнаго Трифона на путь спасения наставленный и благословенный.
Радуйся, благодати сосуде избранный.
Радуйся, благословение преподобнаго Трифона, яко легкое иго Христово понесый.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Кондак 2

Видя тя Господь угодна себе быти, блаженне Прокопие, егда млад сый громом поражен бысть, по слезней же молитве родителей твоих к Богу, исцеле. Вси же людие, окрест живущии, со страхом и удивлением вопияху Богу: Аллилуиа.

Икос 2

От юности подвиг юродства стяжевая, сердце к небесней чистоте устремил еси, блаженне Прокопие, сего ради вопием ти:
Радуйся, родителей твоих похвало и украшение.
Радуйся, труды их молитвою выну услаждавый.
Радуйся, к деланию духовному предуказанный.
Радуйся, послушания сыновняго наставниче.
Радуйся, молитв ради родителей, от недуга тяжкаго Господем исцеленный.
Радуйся, молитвами преподобнаго Трифона от всякаго страхования прият исцеления.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Читайте так же:  Какие читают молитвы когда умрет человек

Кондак 3

Сущу бо ти недужну, блаженне Прокопие, родителие принесоша тя во град Хлынов во обитель Пресвятыя Богородицы к преподобному Трифону. Силою молитв его от лютыя смерти избавлен бысть, поя Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй богатство милосердия неизреченное, скоро руку помощи своея простре ти Господь, блаженне Прокопие: зане с верою к Тому притекл еси, на Него Единаго все упование свое возложив. Темже мы, видяще веру твою и дивное ея оправдание, умиленно вопием ти:
Радуйся, по исцелении от недуга единому Богу поработати возжелавый.
Радуйся, любве ради Божией, дом отеческий оставивый.
Радуйся, во одежде убозей странника во град Слободский, душевнаго ради спасения, пришедый.
Радуйся, в храме великомученицы Екатерины, верно и усердно служивый.
Радуйся, у пресвитера Илариона приют телеси своему обретый.
Радуйся, к пресвитеру оному всецело в послушание предавыйся.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Кондак 4

Бури многих бед и соблазнов житейских в мире сем бегая, тайно от дома отеческаго ушед, и жестокому пути спасения юродству, Христа ради, умыслил еси подражати поя Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Провидя преподобный Трифон, благодати сосуд избранный явитися стране Вятской, благослови тяна подвиг юродства. Мы же, проразумение того сбывшееся зряще, вопием ти, блаженне Прокопие:
Радуйся, в Дом Пресвятыя Богородицы на спасение от родителей принесенный.
Радуйся, от преподобнаго Трифона любезне приятый.
Радуйся, отечествие свое ради пользы душевныя оставивый.
Радуйся, труды ко трудом, посты ко постом прилагавый.
Радуйся, с усердием и любовию к Дому Божию во граде Слободстем Богови работавый.
Радуйся, добрый подвижниче благочестия в стране Вятской.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Кондак 5

Боготечную Кровь Христа за ны пролиянную духовныма очима выну созерцая, блаженне Прокопие, прилепился еси совершенною к Тому любовию. Темже преселился еси из града Слободскаго во град Хлынов, да славы людския убежав, поеши Христу Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Врагу, присно на подвижники ополчающуся, жестоким житием противустал еси, блаженне Прокопие, плоть духови твоему поработив воздержанием. Темже мы, подвигом твоим чудящеся, зовем ти:
Радуйся, во град Хлынов удаливыйся славы и молвы людския уклоняяся.
Радуйся, безплотному ангелу житием зде уподобивыйся.
Радуйся, ту ветхаго человека в себе умертвивый, смиренно досаждения от людей безумных терпя.
Радуйся, хлад страны Вятския не превозможе пламенныя веры твоея.
Радуйся, днем на на торжищих и стогнах людей града Хлынова обличаяй и на путь спасения направляяй.
Радуйся, нощи в пламенней молитве к Богу в притворах храмов пребываяй.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Кондак 6

Проповедует подвиги твоя, блаженне Прокопие, страна Вятская многотрудному житию твоему чудящеся. Воздвиже бо на тя брань лютую враг спасения нашего: ты же постом и молитвою таковая соодолел еси, благодарственне воспев Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия благодать в подвизе многотруднаго жития твоего, блаженне Прокопие. Не точию бо на тя бывшая искушения мужественне отразил еси, но и всем во искушениих мудрый споборник являешися, да с радостию тебе вопием:
Радуйся, святаго ради жития от Бога зело возлюбленный.
Радуйся, безстрастия проявителю.
Радуйся, воздержания образе.
Радуйся, сластолюбец посрамление.
Радуйся, в бедах и тесноте на Бога упователю.
Радуйся, в покров себе имевый пречудный омофор Приснодевы.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Кондак 7

Хотя Владыка Господь явити тя, блаженне Прокопие, мужа во всем совершенна, попусти врагу спасения нашего пакости ти делати. Ты же смирением искушения посрамив, победне воспел еси Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Новая купель Силоамская явися ти, блаженне, обитель Пресвятыя Богородицы, в ней же от болезни душевныя и телесныя исцелился еси, и яко муж в меру возраста Христова Богови предстал еси. Мы же вопием ти:
Радуйся, истиннаго трезвения учителю.
Радуйся, бодрственнаго к себе внимания стяжателю.
Радуйся, блаженных Прокопиа и Иоанна Устюжских единонравниче.
Радуйся, яко с теми Христу ныне молишися, да низложится сила диаволя.
Радуйся, еще в житии на земли яко чудотворец дивен явился еси.
Радуйся, Церкве Православныя славо и украшение.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Кондак 8

Странники сущыя на земли сей, враг присно искушает ны, и многи поставляет преграды, да не достигнем Отечествия Небеснаго, но ты яко сокрушивый того ухищрения, помози нам, блаженне Прокопие. Дадеся бо ти благодать недуги целити, будущая провидети и выну быти со призывающими тя и верно поющими Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Все житие наше на земли, печали и скорби полно есть, искушения же и падения предлежит нам претерпети, но ты помози нам, блаженне Прокопие, да благодарственне зовем ти:
Радуйся, помышления сердец провидевый.
Радуйся, сердец скорбных уврачевателю.
Радуйся, коегождо от мудрости жития твоего наставлял еси.
Радуйся, нищ сый плотию, богатство многоценное дарований духовных имевый.
Радуйся, аки крин благоуханный во граде Хлынове явивыйся.
Радуйся, болярину Михаилу Татищеву скорое свобождение от темничных уз предуказавый.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Читайте так же:  Молитва до 12 апостолів

Кондак 9

Всею душею прилепивыйся Богови, славою земною не уязвился еси, блаженне Прокопие, дары и приношения, от людей даваемыя, со смирением приимал еси, ношаше на малое время, глаголя в себе, довлеет ми покрова неба и ложа земли. Темже и нас добродетели нестяжания научи, во еже чистыми усты и сердцем пети Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Вси людие града Хлынова высоту подвигов твоих всюду возвестиша, блаженне Прокопие. Мы же добродетели твоя воспевающе, в похвалу тебе сия вопием:
Радуйся, яко солнце пресветлое земли Вятской возсиявый.
Радуйся, в трудех многих покой телеси своему обретый.
Радуйся, подвиг свой усугубляяй тайным доброделанием.
Радуйся, лютость людей неразумных града Хлынова благостию своею укротивый.
Радуйся, ведети грядущее от Владыки Христа сподобивыйся.
Радуйся, ангелом земным быти удостоенный.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Кондак 10

Спастися хотя и со Христом быти, о сем Господа молил еси, блаженне Прокопие. Человеколюбец же Господь приим моление твое, откры кончину твою и со избранными причастие поведа ти, с нимиже ныне воспеваеши Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена ти бысть крепка, блаженне Прокопие, Пресвятая Богородица, в Еяже обители прежде благословение от преподобнаго Трифона на подвиг юродства получил еси. Матерним Ея покровом осеняемь, течение жизни скончав на земли, небесную весть слышати сподобился еси. Темже ныне радостно вопием ти:
Радуйся, в молитве скоро от Бога услышанный.
Радуйся, Пресвятою Богородицею соблюденный в подвизе юродства Христа ради.
Радуйся, благословение преподобнаго Трифона, яко путеводную звезду пред взором духовным имея.
Радуйся, наготу и лишения терпяше, даже до скончания жития своего.
Радуйся, от Бога извещенный о часе скончания твоего.
Радуйся, скорое сопричтение ко ангелом увидевый.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Кондак 11

Пение немолчное принесоша Богу людие града Хлынова, блаженне Прокопие, зряще блаженную кончину твою. Обретоша бо тогда лице твое, яко лице ангела, и свет от святаго телесе твоего исходящ, с благоговением воспеша Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Яко светоприемная свеща, благодатию Божиею возжженная, озарил еси, блаженне Прокопие, чудесы твоими страну Вятскую. Темже радостно вопием ти:
Радуйся, добрый воине, от Христа венцем славы украшенный.
Радуйся, благоухания дивнаго источниче.
Радуйся, пред кончиною своею за град Хлынов молитву к Богу вознесый.
Радуйся, за люди творящыя ти досады и утеснения, яко за творящих добродетели Богу моливыйся.
Радуйся, тело свое к погребению на овразе засоре приготовивый.
Радуйся, дом Симеона Павлова принесением мощей своих благословивый.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Кондак 12

Благодати великия носителя и будущаго всех воскресения уверителя людем Вятским дарова тя Господь, блаженне Прокопие. Вси бо с верою к тебе притекающии, молитв исполнение и надежду общаго воскресения улучат, благодарственне поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поем твоя милости и чудеса, блаженне Прокопие: выну бо и по отшествии твоем с нами пребываеши, Христу за нас моляся. Темже от благодарных устен в похвалу тебе приносим сицевая:
Радуйся, молитвенниче наш усердный.
Радуйся, помощниче наш скорый.
Радуйся, от наваждения духов злобы спасаяй.
Радуйся, вериги твоя, тобою носимыя, источник исцелений явишася.
Радуйся, всех недугов душевных и телесных врачу скорый.
Радуйся, о спасении всех христиан теплый молитвенниче.
Радуйся, блаженне Прокопие, скорый помощниче, Вятский чудотворче.

Кондак 13

О блаженне Прокопие, скорый помощниче и Вятский чудотворче! Приими сие малое со умилением приносимое тебе моление, и со Пресвятою Богородицею, и преподобным Трифоном, и всеми святыми молися Господу Иисусу Христу, да избавит нас от всяких бед и скорбей, от враг видимых и невидимых, от напрасныя смерти и будущих мук и сподобит нас со избранными своими воспевати Ему: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и кондак 1-й

Молитва святому блаженному Прокопию, Христа ради юродивому, Вятскому чудотворцу

Видео (кликните для воспроизведения).

О блаженне Прокопие! Велие имея дерзновение к Богу, молися выну о всех нас, зане буря многих бед и скорбей обдержит ны: недузи телесныя, болезни душевныя, приражения вражия обуревают ны. Ходит бо враг наш, иский кого поглотити, и ежечасно от того уловляемся: о спасении же своем нерадяще, несмы достойни воззрети на высоту небесную. Но ты буди нам помощник скорый и избавитель. Яко сам досаждаемь быв от врага, победив же сего добльственне, вразуми ны, да разумеем того коварства. Подаждь нам память смертную, слезы покаяния и надежду спасения: да не во отчаяние впадем, ниже дерзостным на милосердие Божие упованием, во гресех же пребыванием в конец себе погубим, но да будет нам память грехов наших во источник теплых слез и сокрушения сердечнаго, милосердие же Божие и благодать Его, молитвами твоими в спасение наше, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Святому прокопию
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here