Молитва Преподобному исаакию далматскому

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва Преподобному исаакию далматскому - в подробном и точном описании.

Православный Церковный календарь

Календарь на год ►

О календаре
Богослужения
Посты
Библейские чтения
Праздники
Календарь
венчаний
Дни особого поминовения усопших 2019
Дни поминовения новопреставленных
Подписка

Преподобный Исаа ́ кий Далматский, игумен

Дни памяти

Житие

Пре­по­доб­ный Иса­а­кий про­ис­хо­дил «с во­сто­ка», по всей ве­ро­ят­но­сти из Си­рии. Он под­ви­зал­ся в пу­стыне, по­ка не услы­шал го­лос с небес, по­велев­ший ему от­пра­вить­ся в Кон­стан­ти­но­поль. При­быв ту­да, свя­той за­стал сто­ли­цу охва­чен­ной ере­сью ари­ан­ства, при­вер­жен­цем ко­то­рой был им­пе­ра­тор Ва­лент (364–378). Ко­гда им­пе­ра­тор со­би­рал­ся на вой­ну с вар­ва­ра­ми [1] , прп. Иса­а­кий несколь­ко раз под­хо­дил к нему с уве­ще­ва­ни­я­ми, про­ся от­крыть церк­ви и пре­кра­тить го­не­ния на пра­во­слав­ных. За это при­бли­жен­ные им­пе­ра­то­ра из­би­ли свя­то­го, а Ва­лент при­ка­зал бро­сить его в зло­вон­ное бо­ло­то, из ко­то­ро­го жи­вым не вы­би­ра­лось ни од­но су­ще­ство. Но 2 ан­ге­ла чу­дес­ным об­ра­зом из­ба­ви­ли прп. Иса­а­кия от ги­бе­ли. При­дя к им­пе­ра­то­ру в по­след­ний раз, он пред­ска­зал ему по­ра­же­ние в войне и ги­бель в огне. Раз­гне­ван­ный им­пе­ра­тор по­ве­лел бро­сить по­движ­ни­ка в тем­ни­цу до сво­е­го воз­вра­ще­ния. По про­ро­че­ству свя­то­го ар­мия Ва­лен­та бы­ла раз­би­та вар­ва­ра­ми, а им­пе­ра­тор, спа­са­ясь бег­ством, сго­рел в де­ре­вян­ном ам­ба­ре, по­до­жжен­ном пре­сле­до­ва­те­ля­ми.

О встре­че прп. Иса­а­кия с Ва­лен­том и пред­ска­за­нии по­ра­же­ния и ги­бе­ли им­пе­ра­то­ра со­об­ща­ют так­же цер­ков­ные ис­то­ри­ки блж. Фе­о­до­рит Кир­ский [2] , Со­зо­мен [3] и неко­то­рые дру­гие. В си­нак­сар­ном Жи­тии прп. Исаакия [4] в свя­зи с эти­ми со­бы­ти­я­ми при­ве­де­на ис­то­рия, не встре­ча­ю­ща­я­ся в дру­гих ре­дак­ци­ях: святой узнал о ги­бе­ли им­пе­ра­то­ра еще до то­го, как ве­сти до­шли до Кон­стан­ти­но­по­ля, ибо он чу­дес­ным об­ра­зом чув­ство­вал за­пах со­жжен­но­го те­ла, до­но­сив­ший­ся с ме­ста сра­же­ния [5] . Эта ис­то­рия бы­ла впо­след­ствии пе­ре­ска­за­на ис­то­ри­ком Иоан­ном Зо­на­рой [6] .

По­чув­ство­вав при­бли­же­ние смер­ти, прп. Иса­а­кий со­звал уче­ни­ков, на­став­лял их в пра­вой ве­ре и вы­брал сре­ди них од­но­го, по име­ни Дал­мат, ко­то­ро­го на­зна­чил сво­им пре­ем­ни­ком.

По­сле кон­чи­ны свя­то­го им­пе­ра­тор при­ка­зал со­вер­шить тор­же­ствен­ное по­гре­бе­ние с про­цес­си­ей к церк­ви св. Ири­ны (ко­то­рая то­гда бы­ла ка­фед­раль­ным со­бо­ром Кон­стан­ти­но­по­ля). Бра­тия мо­на­сты­ря и уче­ни­ки свя­то­го ис­про­си­ли раз­ре­ше­ние по­ло­жить остан­ки Иса­а­кия в церк­ви св. Сте­фа­на, по­стро­ен­ной непо­да­ле­ку от Дал­мат­ско­го мо­на­сты­ря. Св. Иса­а­кий был по­гре­бен в ал­та­ре это­го хра­ма, спра­ва от свя­то­го пре­сто­ла.

Ис­хо­дя из тек­ста Жи­тия Иса­а­кия, го­дом его смер­ти сле­ду­ет счи­тать 383-й [8] . Од­на­ко дру­гие ис­точ­ни­ки та­кую да­ту не под­твер­жда­ют. Со­глас­но Жи­тию Дал­ма­та, Иса­а­кий жил еще при ар­хи­епи­ско­пе Ат­ти­ке (406–425). Кал­ли­ник, ав­тор Жи­тия прп. Ипа­тия Ру­фи­ни­ан­ско­го, так­же со­об­ща­ет, что св. Иса­а­кий был жив еще в 406 г., ко­гда по­се­щал прп. Ипа­тия в его мо­на­сты­ре. При этом дру­гая вер­сия Жи­тия Дал­ма­та, из­дан­ная М. Ге­део­ном, под­твер­жда­ет 383 г. как да­ту кон­чи­ны свя­то­го, од­на­ко сам из­да­тель кри­ти­че­ски от­но­сит­ся к да­ти­ров­кам это­го со­чи­не­ния, ука­зы­вая на раз­но­об­раз­ные несо­от­вет­ствия, встре­ча­ю­щи­е­ся в тек­сте [9] .

Ис­сле­до­ва­те­ли неод­но­крат­но за­тра­ги­ва­ли этот во­прос, и, по об­ще­му мне­нию, 383 г. нель­зя счи­тать го­дом смер­ти пре­по­доб­но­го. В на­сто­я­щее вре­мя об­ще­при­знан­ной яв­ля­ет­ся да­ти­ров­ка его кон­чи­ны пе­ри­о­дом по­сле 406 г. [10] Неко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли бо­лее кон­крет­но опре­де­ля­ют год смер­ти св. Иса­а­кия. Так, А. Ка­ме­рон от­но­сит его кон­чи­ну к 416 г. на ос­но­ва­нии дан­ных о церк­ви пер­во­мч. Сте­фа­на, в ко­то­рой бы­ли по­ло­же­ны мо­щи Иса­а­кия [11] . Су­ще­ству­ет мне­ние, что свя­той скон­чал­ся в 424 или 425 г. [12]

Со­глас­но О. Мей­нар­ду­су, ча­сти­цы мо­щей прпп. Иса­а­кия и Дал­ма­та хра­нят­ся в ски­ту Но­вая Фива­и­да на Афоне [13] .

По­чи­та­ние прп. Иса­а­кия в Рос­сии свя­за­но с лич­но­стью им­пе­ра­то­ра Пет­ра I, день рож­де­ния ко­то­ро­го (30 мая) сов­пал с днем па­мя­ти свя­то­го. Им­пе­ра­тор счи­тал его сво­им небес­ным по­кро­ви­те­лем, и в честь свя­то­го был воз­двиг­нут Иса­а­ки­ев­ский со­бор в С.-Пе­тер­бур­ге.

При­ме­ча­ния

[1] Речь идет о по­хо­де про­тив ве­ст­го­тов 378 г.

[2] Theodoret. Hist. eccl. IV 34

[3] Sozom. Hist. eccl. V 40

[5] Halkin F. Le synaxaire grec de Christ Church, à Oxford // AnBoll. 1948. Vol. 66. P. 77

[6] Zonara. Epit. hist. XIII 16

[7] Theoph. Chron. P. 443

[8] Это слу­чи­лось при им­пе­ра­то­ре Фе­о­до­сии I (379–395), по­сле объ­яв­ле­ния со­пра­ви­те­лем его сы­на Ар­ка­дия (383), при ар­хи­еп. Нек­та­рии (381–397), в год кон­суль­ства Ме­робав­да и Са­тур­ни­на (383).

[9] Γεδεών. 1899. Σ. 144–145

[10] См.: Pargoire. Les débuts. 1899. P. 124; Idem. Date de la mort. 1899. P. 145; Dagron. 1970. P. 233; Lenski. 2004. P. 109.

[11] Cameron A., Long J. Barbarians and Politics at the Court of Arcadius. Berkeley, 1993. P. 73–75). Су­ще­ству­ет мне­ние, что И. скон­чал­ся в 424 или 425 г. (Παπαδόπουλος Σ. Γ. ᾿Ισαάκιος // ΘΗΕ. Τ. 6. Σ. 1007).

[12] Παπαδόπουλος Σ. Γ. ᾿Ισαάκιος // ΘΗΕ. Τ. 6. Σ. 1007

[13] Meinardus O. F. A. A Study of the Relics of Saints of the Greek Orthodox Church // Oriens Chr. 1970. Bd. 54. S. 166, 194

Преподобный Исаакий Далматский

Вскоре сбылось пророчество святого. Готы победили и начали преследовать греческие войска. Император вместе со своим военачальником-арианином укрылись в сарае с соломой и были сожжены наступавшими. После известия о гибели императора преподобного Исаакия освободили и стали почитать как пророка Божия. Когда на престол был избран святой царь Феодосий Великий (379 — 395), он по совету Сатурнина и Виктора призвал к себе старца, встретил его с великой честью, просил святых молитв и исполнил все его наставления: изгнал ариан из Константинополя и возвратил православным храмы. Преподобный Исаакий хотел возвратиться в пустыню, но Сатурнин и Виктор упросили его не уходить из города и ограждать его молитвами. В предместье Константинополя они построили для святого жилище, куда к нему собрались иноки. Так возникла обитель, игуменом и духовным наставником в которой был преподобный Исаакий. Он окормлял также и мирян, много помогал бедным и страждущим. Достигнув глубокой старости, преподобный Исаакий поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата (память 3 августа), по имени которого стал называться монастырь. Скончался преподобный Исаакий в 383 году, память его празднуется также 22 марта.

Читайте так же:  Помогла ли вам молитва

Православный Церковный календарь

Календарь на год ►

О календаре
Богослужения
Посты
Библейские чтения
Праздники
Календарь
венчаний
Дни особого поминовения усопших 2019
Дни поминовения новопреставленных
Подписка

Преподобные Исаа ́ кий , Далма ́ т , игумены и Фавст

Дни памяти

Жития

Пре­по­доб­ный Иса­а­кий про­ис­хо­дил «с во­сто­ка», по всей ве­ро­ят­но­сти из Си­рии. Он под­ви­зал­ся в пу­стыне, по­ка не услы­шал го­лос с небес, по­велев­ший ему от­пра­вить­ся в Кон­стан­ти­но­поль. При­быв ту­да, свя­той за­стал сто­ли­цу охва­чен­ной ере­сью ари­ан­ства, при­вер­жен­цем ко­то­рой был им­пе­ра­тор Ва­лент (364–378). Ко­гда им­пе­ра­тор со­би­рал­ся на вой­ну с вар­ва­ра­ми [1] , прп. Иса­а­кий несколь­ко раз под­хо­дил к нему с уве­ще­ва­ни­я­ми, про­ся от­крыть церк­ви и пре­кра­тить го­не­ния на пра­во­слав­ных. За это при­бли­жен­ные им­пе­ра­то­ра из­би­ли свя­то­го, а Ва­лент при­ка­зал бро­сить его в зло­вон­ное бо­ло­то, из ко­то­ро­го жи­вым не вы­би­ра­лось ни од­но су­ще­ство. Но 2 ан­ге­ла чу­дес­ным об­ра­зом из­ба­ви­ли прп. Иса­а­кия от ги­бе­ли. При­дя к им­пе­ра­то­ру в по­след­ний раз, он пред­ска­зал ему по­ра­же­ние в войне и ги­бель в огне. Раз­гне­ван­ный им­пе­ра­тор по­ве­лел бро­сить по­движ­ни­ка в тем­ни­цу до сво­е­го воз­вра­ще­ния. По про­ро­че­ству свя­то­го ар­мия Ва­лен­та бы­ла раз­би­та вар­ва­ра­ми, а им­пе­ра­тор, спа­са­ясь бег­ством, сго­рел в де­ре­вян­ном ам­ба­ре, по­до­жжен­ном пре­сле­до­ва­те­ля­ми.

О встре­че прп. Иса­а­кия с Ва­лен­том и пред­ска­за­нии по­ра­же­ния и ги­бе­ли им­пе­ра­то­ра со­об­ща­ют так­же цер­ков­ные ис­то­ри­ки блж. Фе­о­до­рит Кир­ский [2] , Со­зо­мен [3] и неко­то­рые дру­гие. В си­нак­сар­ном Жи­тии прп. Исаакия [4] в свя­зи с эти­ми со­бы­ти­я­ми при­ве­де­на ис­то­рия, не встре­ча­ю­ща­я­ся в дру­гих ре­дак­ци­ях: святой узнал о ги­бе­ли им­пе­ра­то­ра еще до то­го, как ве­сти до­шли до Кон­стан­ти­но­по­ля, ибо он чу­дес­ным об­ра­зом чув­ство­вал за­пах со­жжен­но­го те­ла, до­но­сив­ший­ся с ме­ста сра­же­ния [5] . Эта ис­то­рия бы­ла впо­след­ствии пе­ре­ска­за­на ис­то­ри­ком Иоан­ном Зо­на­рой [6] .

По­чув­ство­вав при­бли­же­ние смер­ти, прп. Иса­а­кий со­звал уче­ни­ков, на­став­лял их в пра­вой ве­ре и вы­брал сре­ди них од­но­го, по име­ни Дал­мат, ко­то­ро­го на­зна­чил сво­им пре­ем­ни­ком.

По­сле кон­чи­ны свя­то­го им­пе­ра­тор при­ка­зал со­вер­шить тор­же­ствен­ное по­гре­бе­ние с про­цес­си­ей к церк­ви св. Ири­ны (ко­то­рая то­гда бы­ла ка­фед­раль­ным со­бо­ром Кон­стан­ти­но­по­ля). Бра­тия мо­на­сты­ря и уче­ни­ки свя­то­го ис­про­си­ли раз­ре­ше­ние по­ло­жить остан­ки Иса­а­кия в церк­ви св. Сте­фа­на, по­стро­ен­ной непо­да­ле­ку от Дал­мат­ско­го мо­на­сты­ря. Св. Иса­а­кий был по­гре­бен в ал­та­ре это­го хра­ма, спра­ва от свя­то­го пре­сто­ла.

Ис­хо­дя из тек­ста Жи­тия Иса­а­кия, го­дом его смер­ти сле­ду­ет счи­тать 383-й [8] . Од­на­ко дру­гие ис­точ­ни­ки та­кую да­ту не под­твер­жда­ют. Со­глас­но Жи­тию Дал­ма­та, Иса­а­кий жил еще при ар­хи­епи­ско­пе Ат­ти­ке (406–425). Кал­ли­ник, ав­тор Жи­тия прп. Ипа­тия Ру­фи­ни­ан­ско­го, так­же со­об­ща­ет, что св. Иса­а­кий был жив еще в 406 г., ко­гда по­се­щал прп. Ипа­тия в его мо­на­сты­ре. При этом дру­гая вер­сия Жи­тия Дал­ма­та, из­дан­ная М. Ге­део­ном, под­твер­жда­ет 383 г. как да­ту кон­чи­ны свя­то­го, од­на­ко сам из­да­тель кри­ти­че­ски от­но­сит­ся к да­ти­ров­кам это­го со­чи­не­ния, ука­зы­вая на раз­но­об­раз­ные несо­от­вет­ствия, встре­ча­ю­щи­е­ся в тек­сте [9] .

Ис­сле­до­ва­те­ли неод­но­крат­но за­тра­ги­ва­ли этот во­прос, и, по об­ще­му мне­нию, 383 г. нель­зя счи­тать го­дом смер­ти пре­по­доб­но­го. В на­сто­я­щее вре­мя об­ще­при­знан­ной яв­ля­ет­ся да­ти­ров­ка его кон­чи­ны пе­ри­о­дом по­сле 406 г. [10] Неко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли бо­лее кон­крет­но опре­де­ля­ют год смер­ти св. Иса­а­кия. Так, А. Ка­ме­рон от­но­сит его кон­чи­ну к 416 г. на ос­но­ва­нии дан­ных о церк­ви пер­во­мч. Сте­фа­на, в ко­то­рой бы­ли по­ло­же­ны мо­щи Иса­а­кия [11] . Су­ще­ству­ет мне­ние, что свя­той скон­чал­ся в 424 или 425 г. [12]

Со­глас­но О. Мей­нар­ду­су, ча­сти­цы мо­щей прпп. Иса­а­кия и Дал­ма­та хра­нят­ся в ски­ту Но­вая Фива­и­да на Афоне [13] .

По­чи­та­ние прп. Иса­а­кия в Рос­сии свя­за­но с лич­но­стью им­пе­ра­то­ра Пет­ра I, день рож­де­ния ко­то­ро­го (30 мая) сов­пал с днем па­мя­ти свя­то­го. Им­пе­ра­тор счи­тал его сво­им небес­ным по­кро­ви­те­лем, и в честь свя­то­го был воз­двиг­нут Иса­а­ки­ев­ский со­бор в С.-Пе­тер­бур­ге.

При­ме­ча­ния

[1] Речь идет о по­хо­де про­тив ве­ст­го­тов 378 г.

[2] Theodoret. Hist. eccl. IV 34

[3] Sozom. Hist. eccl. V 40

[5] Halkin F. Le synaxaire grec de Christ Church, à Oxford // AnBoll. 1948. Vol. 66. P. 77

[6] Zonara. Epit. hist. XIII 16

[7] Theoph. Chron. P. 443

[8] Это слу­чи­лось при им­пе­ра­то­ре Фе­о­до­сии I (379–395), по­сле объ­яв­ле­ния со­пра­ви­те­лем его сы­на Ар­ка­дия (383), при ар­хи­еп. Нек­та­рии (381–397), в год кон­суль­ства Ме­робав­да и Са­тур­ни­на (383).

[9] Γεδεών. 1899. Σ. 144–145

[10] См.: Pargoire. Les débuts. 1899. P. 124; Idem. Date de la mort. 1899. P. 145; Dagron. 1970. P. 233; Lenski. 2004. P. 109.

[11] Cameron A., Long J. Barbarians and Politics at the Court of Arcadius. Berkeley, 1993. P. 73–75). Су­ще­ству­ет мне­ние, что И. скон­чал­ся в 424 или 425 г. (Παπαδόπουλος Σ. Γ. ᾿Ισαάκιος // ΘΗΕ. Τ. 6. Σ. 1007).

[12] Παπαδόπουλος Σ. Γ. ᾿Ισαάκιος // ΘΗΕ. Τ. 6. Σ. 1007

[13] Meinardus O. F. A. A Study of the Relics of Saints of the Greek Orthodox Church // Oriens Chr. 1970. Bd. 54. S. 166, 194

Преподобный Исаакий Далматский

Аудио

Память 30 мая / 12 июня

Из книги «Синаксарь: Жития святых Православной Церкви», вышедшей в издательстве Сретенского монастыря.

Преподобный Исаакий Далматский

Св. Исаакий был сирийским отшельником. Он жил в пу­стыне во время антихристианских гонений императора Валента (364-379). В 378 г., когда император готовился к военному походу против готов, которые стояли в большом числе на берегах Дуная, угрожая Константинополю, св. Исаа­кий по Божественному откровению явился пред Валентом и сказал: «Царь! Отопри храмы для православных, и то­гда Господь благопоспешествует пути твоему». Но прави­тель пренебрежительно отмахнулся от пустынника. На сле­дующий день блаженный старец снова предстал перед ним, но Валент опять не прислушался к его словам. И на третий день подвижник подошел к царю. Взяв за узду его коня, Исаа­кий начал еще усерднее увещевать и просить царя открыть храмы. Когда они дошли до глубокой пропасти, поросшей терниями, раздраженный император приказал стражникам бросить туда святого.

Читайте так же:  Молитва для начала родовой деятельности

По Божией милости, Исаакий упал в терния как на мягкое ложе. Тогда явились ему два светлых мужа в белых сияющих одеждах, извлекли из пропасти и тут же перенесли здравым и невредимым в Константинополь, оставив посреди агоры, куда только что прибыл император. В крайнем изумлении Валент спросил, тот ли перед ним, кого он приказал бросить в пропасть. Святой сказал ему в ответ: «Отопри храмы, и то­гда ты возрадуешься. Не послушаешь меня — знай, что, хоть и спасешь свою жизнь бегством, суждено тебе принять смерть от врагов своих на куче соломы». Царь, хотя и был потрясен таким предсказанием, тем не менее не внял ему и приказал сановникам Саторнику и Виктору содержать Исаакия в узах до своего возвращения.

Сражение, произошедшее около Адрианополя 9 авгус­та 378 г., обернулось поражением войск императора. Валент сумел выбраться с поля боя и со своим советником спрятал­ся в куче соломы. Варвары, пустившиеся за ним в погоню, обнаружили его там и подожгли. Вот так бесславно погиб ти­ран, так сбылось пророчество св. Исаакия.

Некоторые уцелевшие после битвы воины, вернувшись, желали испытать Исаакия и сказали ему: «Готовься держать ответ за свои слова, ибо император возвращается». А святой им ответил: «Еще семь дней назад до меня дошел запах его сожженных костей».

Когда власть взял Феодосий Великий, он, зная, какую роль сыграл в событиях святой инок, освободил его и незамедли­тельно издал эдикт, по которому православным возвраща­лись храмы после сорокалетнего перерыва.

Исаакий решил, что, поскольку его миссия завершена, ему остается лишь вернуться в сирийскую пустыню. Однако Саторник и Виктор со слезами молили святого остаться в го­роде, чтобы споспешествовать восстановлению иноческой жизни, подорванной во время арианских гонений. В кон­це концов он уступил при ус­ловии, что у него будет келья в уединенном и тихом месте, где он сможет закончить свои дни в безмолвии. Оба санов­ника, ставшие духовными сы­новьями Исаакия, соперни­чали в усердии, предлагая ему такое место. Подвижник оста­новил свой выбор на поме­стье Саторника, расположен­ном за тогдашней городской оградой, в квартале Псамафия (Саматья), около Ксиролофских ворот. Там он поселил­ся в маленькой келье и стал вести ангелоподобную жизнь отшельника.

Каждое утро оба сановни­ка, прежде чем приниматься за дела, приходили к нему за благословением. Все больше и больше благочестивых людей посещали Исаакия ради бесед об истинной вере и духовной жизни. Сам император Феодосий бывал у отшельника, про­сил дать советы и вступиться перед Господом за него и за империю. Многие христиане приглашали его к себе, и святой, отринув дух тщеславия, иногда покидал келью и навещал их.

Понемногу ширился круг его учеников. Место, где он под­визался, вскоре стало первым монастырем Константинопо­ля (382). Под его влиянием возникли другие монашеские со­общества числом до ста пятидесяти иноков как в самом городе, так и в его окрестностях, среди которых и община св. Ипатия [17 ин.] в Руфинианском монастыре. Чтобы поддержать их духовное усердие, св. Исаакий регулярно посещал всех иноков. Несмотря на то что он не обладал никакой офици­альной властью, он почитался отцом всех столичных иноков.

Узнавая, что кто-то остро нуждается, он, если сам не мог помочь, обращался к зажиточным христианам, и те предо­ставляли нуждающимся еду и одежду. Так св. Исаакий стал не только наставником в вере и духовной жизни, но и в де­лах милосердия и благотворительности.

Когда св. Иоанн Златоуст стал епископом Константино­польским (398), он, видя, что большое число иноков ходит по городу и посещает дома горожан, принял меры против таких нарушений, приказав всем не покидать монастыри. Кроме того, он приступил к реорганизации благотворитель­ности, в частности создал больницу, ответственных за кото­рую назначал сам. Такие важные пастырские меры затмили дела св. Исаакия, и многие иноки почувствовали себя от­страненными.

Их недовольством поспешил искусно воспользоваться архиепископ Александрийский Феофил. Он прибыл в Кон­стантинополь и, стремясь направить против Златоуста те об­винения, которые выдвигались против него самого, привлек на свою сторону Исаакия и его иноков. И старый отшельник, к сожалению, принял активное участие в Соборе под дубом, будучи среди обвинителей св. Иоанна (403). Златоуст был свергнут и отправлен в ссылку. Однако такой приговор вы­звал столь бурный протест, что святой епископ вскоре был восстановлен на престоле, но, увы, ненадолго.

Видео (кликните для воспроизведения).

Св. Исаакий с тех пор больше не вмешивался в церковные дела и мирно прожил остаток жизни в своем монастыре. По­лучив Божественное откровение о скором конце своей зем­ной жизни, он собрал учеников, наказал им быть твердыми в истинной вере и назначил Далматина своим преемником, а затем отошел ко Господу (406).

Его оплакивал весь народ с императором во главе. После поминальной службы в кафедральном соборе, которую от­служил патриарх, процессия с его останками направилась в монастырь. Но Аврелиан, один из важных дворцовых са­новников и горячий почитатель святого, преградил дорогу, выставив военный отряд. Воины завладели святыней и по­ложили тело св. Исаакия в крипту церкви, построенной Аврелианом в честь св. Севастиана. Вынужденные смириться с таким благочестивым насилием, иноки возвратились в мо­настырь, лишенные утешения от мощей духовного отца.

Читайте так же:  Молитва чтобы побороть лень

Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский,
адаптированный русский перевод — издательство Сретенского монастыря

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Святой Исаакий Далматский

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

День святого Исаакия почитается среди православных. Он отличился произведением некоторых чудес и не раз помогал нуждающимся своими молитвами и наставлениями. Не удивительно, что даже после его смерти люди не перестают обращаться к нему за помощью.

Житие святого

Есть мнение, что он был сирийским отшельником. Во времена гонений он скрывался в пустыне. Там он услышал голос с небес, который повелел ему отправляться в Константинополь.

С того момента житие Исаакия Далматского очень изменилось. Царь как раз собирался в поход. Святой приходил несколько раз и молил о прекращении гонения христиан. В таком случае Господь будет всегда и во всем помогать ему. Только тот отмахнулся и велел схватить старца и кинуть в плохо пахнущее болото. Из него никому не удавалось выбраться, но 2 ангела спасли его. После этого он вернулся к императору и предрек разгром его войск в битве, а также погибель в огне.

Разъяренный властелин отдал приказ поместить его в темницу до того момента, когда он вернется. Но не судилось им снова встретится. Сбылось все, о чем он говорил.
Вести о нем дошли до Константинополя. Новый властелин велел выпустить заключенного и принял, как подобает самому дорогому гостю в своем дворце. Он выявил желание отправится назад в пустыню, но благочестивые богачи начали упрашивать его не покидать их. Взамен на это он попросил построить ему келью. Она была в пригороде.

К нему постоянно шли целые толпы паломников со своими молитвами. Через некоторое время вокруг нее образовали монастырь. Там святой прожил до конца своих дней. перед кончиной он созвал своих учеников и назначил приемника. После кончины его останки были погребены в алтаре храма св. Стефана. Есть упоминания в некоторых летописях о том, что частица мощей хранится на Афоне в скиту Новая Фиваида.

Дни памяти Исаакия Далматского выпадают на:

Икона святого Исаакия

Мы все в сложных жизненных ситуациях обращаемся к высшим силам. Мы проливаем горькие слезы и стараемся обратить на наши проблемы их внимание. Чаще всего к нему обращаются для:

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

  • наставления на путь истинный;
  • принятия правильного решения;
  • исцеления от многих недугов и прочего.

Считается, что особую силу имеют те прошения, которые произносятся перед иконой Исаакия Далматского. Но в данном случае не столь важны слова, сколько вера в Господа и направление на положительный результат.

«Моли Бога о мне, святый угодниче Божий Исаакий, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.»

Собор святого

Одним из наибольший по значимости есть собор святого Преподобного Исаакия Далматского в Санкт Петербурге. Он поражает своей красотой и многогранностью. Не раз вокруг него были споры по поводу того, отнести его стоит к религиозным сооружениям или музеям. Большинство искусствоведов считают его уникальным по своему строению.

Это практически единственный собор на территории России в его честь. Изначально он был деревянным, но после его отстроили из камня. В нем соединилось внутреннее убранство и прекрасный архитектурный ансамбль. При украшении его были использованы различные отделочные камни. А взгляд не возможно отвести от витражей и мозаик.

Те, кто увидели его хоть раз, больше никогда не забудут его красоты.

Храни Вас Господи!

Вам будет интересно посмотреть еще и видео рассказ о свято Исааке:

Исаакий исповедник

Житие преподобного отца нашего Исаакия исповедника

Вскоре же после обретения пречестного и животворящего креста Господа нашего Иисуса Христа в царствование великого Константина, многопестрый змий и многоглавый враг и ненавистник рода христианского и в особенности Самого Христа, Спасителя нашего, противник святой веры, по своему коварству внес смущение в Церковь Божию, а именно: он внушил злочестивому и беззаконному императору Валенту защищать ересь Ариеву и способствовать ее распространению. Сей нечестивый император поднял гонение на правоверных христиан; повелел запереть святые храмы, дабы в них не совершались обычные божественные жертвы, другие же обратил в хлевы для лошадей, иные разрушил до самого основания. Гонение это продолжалось долгое время. И был в это время великий плач и великая скорбь среди христиан, которые все дни и ночи молились ко Господу, прося Его умилосердиться над Своею Церковью святою и сотворить праведный суд и отмщение нечестивому царю. В то время было так, как во времена апостольские, когда царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви (Деян 12, 1).

Спустя некоторое время на защиту Церкви Бог воздвиг раба Своего, монаха Исаакия, подобно тому как древле воздвиг пророка Даниила на защиту неповинной Сусанны (Дан 13). Сей блаженный Исаакий первоначально подвизался в восточной пустыне, подражая святому Илии пророку и проводя жизнь ангелоподобную. Узнав о гонении, поднятом арианами на Церковь Божию, узнав также и о том, что и царь споспешествовал распространению ереси, он весьма опечалился; оставив пустыню, он пришел в Константинополь для того, чтобы утверждать верующих во благочестии; слово его было подобно свече горящей; Дух Божий почивал на нем и благодать небесная осиявала его.

Читайте так же:  Молитва Николаю Чудотворцу благодарность

Увидав своими очами великие беды, какие терпели верующие от зловерного царя и его единомышленников, он молил Бога, прося Его призреть с высоты престола Своего на гонимых неповинно и явить им милосердие Свое, гордость же гонителей смирить. Бог, услышавший некогда угодника Своего Моисея, молившегося о людях своих, находившихся в беде (Исх 14), услышал и раба Своего Исаакия, и воздвиг на нечестивого царя Валента варваров, именно: варвары, жившие в то время по реке Дунаю, собрав все полки свои, начали войну с греками; они уже захватили в свою власть Фракию и приближались к Константинополю. Необходимо было собрать воинов и царю Валенту, дабы выйти на брань с врагами; но здесь случилось с царем то самое, что случилось некогда с Саулом, царем израильским, врагом Давида; ибо Саул не возвратился с поля битвы, согласно пророчеству святого Самуила, так как прогневал Бога (1 Цар 28,17—22).

В то время как Валент выходил из Константинополя с полками своими, блаженный Исаакий зашел вперед его и громогласно воскликнул:

— Царь! Отопри храмы для правоверных, и тогда Господь благопоспешит пути твоему.

Но царь не отвечал ему, презирая его, как простеца и безумца; не придав значения словам его, он продолжал путь свой.

На другое утро блаженный старец, подойдя к царю, опять сказал:

— Открой, царь, храмы для правоверных, и тогда война окончится для тебя благополучно: ты победишь врагов своих и возвратишься домой с миром в добром здравии.

Царь, внимая словам его «возвратишься домой с миром в добром здравии», хотел открыть двери церковные и отдать храмы правоверным и уже начал советоваться об этом с вельможами своими. Но один военачальник, придерживавшийся злочестия арианского, посоветовал царю не слушать монаха, но с бесчестием прогнать его от себя.

Побранив старца, царь с бесчестием и побоями прогнал его от себя, и отправился в дальнейший путь.

И на третий день блаженный старец снова подошел к царю; взяв за узду коня, на котором он сидел, Исаакий начал еще усерднее просить и увещевать царя открыть храмы; в противном случае грозил ему судом Божиим.

Случилась на том месте глубокая пропасть, на дне которой росло терние и было болото; когда в это болото попадал какой-либо зверь, то он уже не мог выйти отсюда, но засасывался болотом и погибал. В это болото царь приказал бросить Исаакия, дабы он погиб здесь; потом отправился в дальнейший путь.

Святой же Исаакий, будучи брошен в болото, был охраняем десницею Божией и не потерпел здесь никакого вреда; его не уязвило терние и не затянуло болото; он лежал среди терния как на мягкой постели среди цветов, хваля и благодаря Бога до тех пор, пока не явились ему три светлых мужа, которые извлекли его из болота здравым и невредимым и поставили на сухом месте; сами же стали невидимы.

Тогда преподобный Исаакий понял, что это Сам Господь послал ангелов Своих извлечь его из той пропасти; пав на колена, он воздал благодарение Спасителю своему за то, что Он заботился о рабах Своих и не оставлял всех, боявшихся Его и уповающих на Него.

Помолившись достаточное время и укрепившись Духом Святым, Исаакий встал; затем пошел поспешно окружным путем и, обогнав царя, остановился на пути его. Увидав святого, царь весьма испугался и от страха и удивления молчал. Святой же с дерзновением сказал ему:

— Вот ты хотел погубить меня в тернии и в болоте; но Господь сохранил меня живым и послал мне ангелов Своих, которые вывели меня из той пропасти. Послушай же меня, царь! Открой храмы для правоверных, тогда ты победишь врагов и возвратишься обратно со славою; но если не послушаешь меня, то не возвратишься с поля битвы, а погибнешь на нем.

Царь весьма удивился дерзновению монаха и светлости лица его, но несмотря на это не послушал его, так как сердце его было ожесточено и удалено от Бога. Потом царь отдал блаженного двум сановникам своим, Сатурнину и Виктору, и приказал им содержать его в узах. При этом он сказал им:

— Держите у себя сего надоедливого старца до тех пор, пока я возвращусь и воздам ему возмездие за его бесстыдство и дерзновение.

Преподобный же Исаакий, будучи преисполнен благодати Духа Святого воспылал еще большею ревностью (как некогда пророк Михей против Ахаава, царя израильского) (3 Цар 22) и громогласно воззвал к Валенту:

— Если возвратишься в мире, то знай, что не Господь говорил чрез меня (3 Цар 22,28); говорю же тебе, что ты, выведя войска свои на брань, не одолеешь варваров, но побежишь от них, будешь взят ими и живой сгоришь на огне. Когда святой сказал это, царь с гневом отправился в дальнейший путь, святой же был отведен в узы.

Между тем греки сошлись с варварами; битва была весьма жестокая; по попущению Божию победили варвары, согласно пророчеству святого Исаакия; многие из греков пали от меча; сам царь Валент был ранен и, не будучи в силах противиться врагам, обратился в бегство. Варвары же преследовали греков и посекли воинов греческих как траву; они настигали уже и самого царя, который бежал лишь с одним советником своим, военачальником арианином, посоветовавшим ему не слушать Исаакия. Подъехав к некоему селению, он увидал сарай, в котором лежала солома; так как конь его был уже утомлен, он слез с него и скрылся в том сарае вместе с советником своим. Но не укрылся он от карающей руки Божией, потому что варвары, преследовавшие его, доехав до того селения и узнав, что в том сарае скрывались греки, подожгли его со всех сторон и сожгли до основания. Так погиб окаянный царь тот и его злой советник. После того сражения оставшееся в целости войско греческое направилось навстречу римскому императору Грациану, который шел на помощь грекам. Придя в области греческие, Грациан избрал в цари грекам Феодосия, называемого Великим. Феодосий, собрав воинов, отправился на варваров, победил и прогнал их и с торжеством возвратился в Константинополь.

Читайте так же:  Молитва о возвращении животного домой

Между тем некоторые из воинов греческих, не знавшие еще о погибели Валента, в скором времени после его смерти пришли к преподобному Исаакию, содержавшемуся в узах и сказали ему:

— Приготовься к ответу, ибо в скором времени возвратится царь с поля битвы и будет тебя допрашивать и мучить.

Но святой отвечал им:

— Прошло уже семь дней, как я обонял смрад от сожженных костей его; ибо, как я сказал, он сожжен.

Слышавшие это пришли в великий страх; и действительно в скором времени пришло известие о погибели Валента. После этого святой Исаакий был освобожден от уз, и все начали почитать его как пророка Божия.

Когда в город вошел с торжеством Феодосий, упомянутые выше вельможи, Сатурнин и Виктор, возвестили ему все о преподобном Исааке — сказали о его дерзновении и о его пророчестве. Царь, уважая такового мужа, приказал с великою честью привести его к себе и поклонился ему, почитая его великим угодником Божиим и прося его помолиться Богу о нем и о всем его царстве. Преподобный же увещевал царя пребывать во благочестии, возвратить Церкви мир и утешить гонимых. Царь послушал святого и сделал так, как говорил он: прогнал ариан из Константинополя, чему верующие весьма радовались.

Блаженный же Исаакий, возблагодарив Бога за все, намеревался идти в пустыню, дабы подвизаться там; но Сатурнин и Виктор упросили преподобного не уходить из царственного града, но пребывать около них и споспешествовать молитвами своими и учением мирному жительству христиан; святой соизволил исполнить просьбу их.

В это время между Сатурнином и Виктором произошел спор, так как каждый из них хотел, чтобы преподобный поселился в его доме. Узнав о причине спора их, святой сказал, обратившись к ним:

— Чада! Я вижу любовь вашу ко мне. Но так как вы имеете желание упокоить смирение мое, то, говорю вам, — я у того пребуду все дни жизни моей, кто первый построит дом мне.

И начали оба заботиться о скорейшем построении дома для угодника Божия.

Сатурнин имел за городом очень красивое место, весьма удобное для жития иноков; на этом месте он и поспешил построить обитель угоднику Божию; здесь и поселился преподобный Исаакий. Точно также и Виктор выстроил красивое жилище для святого и весьма сожалел, что Сатурнин опередил его. Придя к святому, он начал усердно просить его переселиться в келию, построенную для него. Но преподобный продолжал подвизаться в обители Сатурнина, хотя иногда приходил и к Виктору и жил у него по несколько дней, не желая огорчать его отказом.

Между тем к преподобному начали собираться многие, желавшие подвизаться вместе с ним в трудах иноческих. Таким образом был построен большой монастырь на средства боголюбивых мужей Сатурнина и Виктора. И был преподобный наставником и игуменом многих иноков, полезным учителем и мирянам, ибо руководил всех на путь спасения и словом и примером добродетельной жизни своей. Преподобный был весьма милостив к бедным, так что, если иногда не имел ничего, чтобы мог дать просившему, то снимал с себя одежду и отдавал ее; творил святой и многие другие богоугодные дела. Наконец, достигнув старости, приблизился к смерти. Созвав всю братию и преподав всем душеполезное наставление, святой Исаакий поставил игуменом вместо себя некоего честного мужа, проводившего жизнь святую, блаженного Далмата, по имени которого и обитель та впоследствии начала называться Далматскою.

Потрудившись во многих богоугодных делах, преподобный Исаакий отошел ко Господу на вечный покой; на погребение его собрался весь город; честное тело его было положено в храме святого первомученика Стефана; святая же душа его предстоит престолу Пресвятой Троицы, в лике святых и преподобных отцов и молит вместе с ними за нас Отца, и Сына, и Святого Духа, единого Бога в Троице, Которому воссылается слава вечно. Аминь.

Тропарь преподобному Исаакию Далматскому

Тропарь, глас 8:

В тебе отче, известно спасеся еже по образу приим бо крест, последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо: прилежати же о души, вещи безсмертней: тем же и со Ангелы срадуется, преподобне Исаакие, дух твой.

Кондак, глас 2:

Чистотою душевною Божественно вооружився, и непристанныя молитвы яко копие вручив крепко, пробол еси бесовская ополчения Исаакие, моли непрестанно о всех нас.

Кондак, глас 8:

Яко угодник Божий верный, по Христове Церкви ревностию разжегся, бразды Уалентовы удержав, пророчески тому о затворении церкви, пагубную смерть предрекл еси, преподобне. Темже присно моли о нас, чтущих тя, Исаакие преподобне.

Величание

Видео (кликните для воспроизведения).

Ублажаем тя, преподобне отче Исаакие, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов.

Молитва Преподобному исаакию далматскому
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here