Молитва по усопшему сыну через 6 месяцев

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва по усопшему сыну через 6 месяцев - в подробном и точном описании.

Молитвы за всякого усопшего христианина

Молитва 1-я 1

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Молитва 2-я 2

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго (до 40 дня со дня смерти — новопреста́вленнаго) раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имя), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (имя), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва 3-я 3

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.
Т е́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Перевод: Помяни, Господи Боже наш, (по нашей) вере и надежде на жизнь вечную преставившегося раба Твоего (имя усопшего). И, поскольку ты Благ и Человеколюбив, отпусти (ему) грехи, пренебреги самообманом (его), умали, освободи, оставь и прости ему все грехи его, сознательно и неосознанно совершенные, избавь его от наказания бесконечного и огненной кары, и даруй ему причастность к вечным Твоим благам, которые приготовлены любящим Тебя и радость от них: пусть он и согрешил, но не отступил же (он) от Тебя (не предал); и, несомненно, веровал в Отца и Сына и Святого Духа — Бога, прославляемого (нами всеми) как Троицу; и до последнего вздоха своего (он) придерживался этого.
Поэтому будь милостив, и (этой) верой в Тебя замени дела его и помести его среди святых Своих: ведь, нет же человека, который проживает жизнь без греха. Это, лишь Ты Один таков — Безгрешен и правда Твоя — абсолютна, Ты — Единый и Единственный Бог — милостивый, щедрый и действительно любящий нас, людей. И (мы) — славу Тебе воссылаем (из сердец наших) — как Отцу и Сыну и Святому Духу — и сейчас, как и раньше — и всегда, вовеки. Аминь (то есть, я говорю то, что до́лжно по закону Твоему).

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Читайте так же:  Молитва когда идешь на войну

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва освещения помещения

Молитвы об усопших.

Раньше на Руси на Пасху все молились, и церковь и весь верующий народ, об умерших сиротах, за которых некому помолиться. Молитесь и вы, говоря в молитве своей:

Господи, опора наша. Защита и надежда наша. К Тебе мы идем каждый час, каждую минуту нашу. Хоть дороги у всех у нас разные и подойдем к Тебе в разное время, но все, до едина. Молю Тебя, Господи, Царь Ты мой Небесный, Отец-Защитник, все прощающий и любящий. Прости и помилуй души усопших моих кровных (имена). Прости их, как можешь простить только Ты. И помилуй, как милуешь только Ты, отец наш справедливый и многомилостивый. Прости их грехи, которые они делали, зная, что это грехи. Но веруя во всепрощающее чистое сердце Твое, как веруют дети в милость родителя, и те грехи, которые они совершали, не ведая за грех. Прости их и помилуй, Господи, Боже мой, Человеколюбец милостивый, прошу Тебя я, многогрешная и недостойная Твоя на все века раба Наталья, о всех умерших без покаяния, не имеющих возможности попросить прощения в свой последний час, при последним вздохе своем по несчастью или болезни, будучи коварно убитыми или в беспамятстве. Прости всех крещенных и некрещенных, верующих и не успевших уверовать: как можешь простить только Ты в необъятной славе своей мудрости и человеколюбия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Ваша же молитва может быть такой или другой, главное, молитесь за покойных, за тех, кто вам неведом.
Возможно, за них давно никто не молится. Будьте это Вы.

Об усопших.

Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, родителей моих (имена) и всех сродников по плоти. И прости все согрешения вольныя и невольныя, даруй им царствие и причастие вечных твоих благих и Твоя бесконечная и блаженныя жизни наслаждения (по­клон).

Помяни, Господи, души усопших и вся в надежди воскресения к жизни вечные усопшие отцы и братию нашу, и сестр, и здесь лежащие и повсюду православные христианы и со Святыми Тво­ими идеже присещает свет лица Твоего, всеми и нас помилуй, яко благ и Человеколюбец, Аминь (поклон).

Подажь, Господь, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресенье отцем, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память.

Грехи наши подобны долгам, которые перехо­дят по родственной линии. Если виноватый не успел сам искупить свой грех, то за него будут отвечать потомки. Чтобы искупить грехи родителей, дедов и прадедов, необходимо истово молиться за души усопших и щедро творить благие поступки: подавать милостыню, помогать нуждающимся и почаще заказывать в церкви молебны за усопших. Для этой же цели дарована молитва, через кото­рую можно избавиться от провинностей тех, кто жил не по законам Божиим.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — сказано в Святом Писании. — Просите и воздастся вам».

Ныне я, грешник, рожденный от грешника, связанный узами греха из веков и по веку, преклоняю колени свои перед Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Святым Духом, перед Матерью Иисуса Христа, Святой Матерью и Приснодевой. Вымаливаю прощение для себя и всего моего рода, который был прежде меня и после меня будет. Прости, Господи, грехи рода моего, ради всего святого, ради всех святых, преданных Тебе. Ради Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи, сорока святых великомучеников, ради молока, которым был вскормлен Ты, Господи, Царь земли и неба! Ради Креста Веры Твоей, ради церкви Твоей. Освободи, Господи, род мой от наказания за грехи наши. Ибо Ты сказал, что прощаешь должникам Своим, как и мы будем прощать должникам нашим. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, присно и во веки веков. Аминь.

Молясь за других, сам прощен будешь.

Среди усопших людей есть те, которые не знали мо­литв или не имели возможности исповедоваться перед своей кончиной. Например, душевнобольные люди, люди, внезапно погибшие, и так далее.

Кто-то же должен за этих людей молиться, ведь как трудно сейчас неприкаянным душам. И потому не забывайте того, что говорили знающие люди еще в древности: молясь за других, сам прощен будешь. Здесь Вы узнаете про молитву о скончавшихся в состоянии невменяемости, то есть о душевнобольных людях. Если вы попросите Господа за тех, кого уже ныне нет, то тогда Господь услышит и Вас в самую трудную минуту вашей жизни.

Дивны дела Твои, Господи, и величию Твоего разума нет конца и предела! Господи, в силе Твоей гордых смирить, жадных и скупых разорить, премудрого, ра­зума лишить. Но Ты, Господи, гибель отвергаешь, гибнущего спасаешь, просящему помогаешь, виновно­го вразумляешь.

Господи, Боже наш! Ходатайствую я в своей молит­ве приснопоминанием об усопших рабах Твоих, кои не смогли пред своей кончиной исповедать сердце и душу свою, через сокрушительный недуг душевный или по другой какой причине ведомой сути всей Твоему все­видящему оку. Преклони ухо Твое к моленью моему и скоро услыши и прими к разрешению и прощению всех тех, кто почил без исповеди к Тебе и христианской молитвы. Ибо скорблю я и сокрушаюсь об этих ду­шах, душах страждущих и неприкаянных. Сын Божий, Иисус Христос, прости и помилуй всех, кто не смог перед смертью своей сам за себя про­сить.

Господи, Отец наш и Царь Небесный, упокой их души со святыми, ныне, присно и во веки веков. Аминь.

Какую молитву читают о некрещенных умерших детях.

Читайте так же:  Молитва Отче наш на церковном

Эта молитва подходит также для мертворожденных детей.

Помяни, Человеколюбче Господи, души отошедших рабов Твоих, младенцев, кои в утробе православных матерей умерли, нечаянно от неведомых действий или от трудного рождения, или от некой неосторожности. Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею благодатью.

Молитва о нерожденных, которую читает только мать.

Господи, помилуй чад моих, умерших в утробе моей! За веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши их света Твоего Божественного!

Молитва жены по мужу.

Обычно не выходят замуж ранее одного года после смерти мужа. Если супруги были венчаны, то обручальное кольцо должна забрать жена. Если же она больше не выходит замуж и остается вдовой до смертного часа, то ей в гроб кладут оба обручальных кольца, а также ее венчальные вещи. Если же муж хоронит жену, то ее обручальное кольцо остается с ним, а после его смерти его кладут к нему в гроб: дабы он пришел к ней в Царствие Небесное и сказал: «Я принес наши кольца, которыми нас венчал Господь Бог».

Видео (кликните для воспроизведения).

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами.

Ты, Господи, владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако прими и сие моление мое.

Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости все согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставити молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения Его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе и несумненно Отца и Сына и Святого Духа православно даже до последнего своего издыхания исповеда: тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, ты един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердися, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, прими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную.

Яко Ты еси упование наше, Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцом и Святым Духом. Аминь.

Молитва мужа о жене.

Есть молитвы, которые никто за человека не прочитает. К ним относятся молитвы вдовца или вдовицы. Читают эти молитвы, будучи в уединении, глядя на столь незабвенное лицо супруга или супруги, с которыми прожита жизнь, отпущенная на земле.

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей (имя), в Небесном Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благославил еси супружеский союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовного союза Христа с Церковию.

Верую, Господи, и исповедую, яко ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имя) и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паще небесного: аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещение одеяния души своея; или аще небреже о чадах своих, аще преогори кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближнего своего или осуди кого или оно что от таковых злых содела.

Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди по грехам ея на вечные муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставая молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил на главу ея венец от камене честна, венчая зде на земле; тако увенчай ю вечною Твоею славою в Небесном Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцом и Святым Духом. Аминь.

Молитва об усопших родителях.

Читайте так же:  Вылить на воск молитва

И наконец, самая благодарственная молитва, тем, кто дал жизнь вам, а значит, вашим детям и внукам. Не забывайте родителей своих, не творите дурных поступков и дел, ради святой памяти того, кого нет, но на кого будет положен грех за вас. Ибо родители в ответе за вас и после смерти. Господь спросит с них: почему чадо свое не учили уму-разуму. Вот эта молитва читается детьми о своих умерших родителях:

Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель.

Днями особого поминовения усопших считаются пять вселенских суббот:

1. Мясопустная родительская вселенская суббота бывает за две недели до Великого поста. В этот день Святая Церковь молится за всех православных христиан, умерших неестественной смертью (войны, потопы, зем­летрясения).

2. Троицкая вселенская родительская суб­бота бывает перед днем Святой Троицы (на 49-й день после Пасхи). В этот день помина­ют всех усопших благочестивых христиан.

3. Родительские — 2-я, 3-я, 4-я суббота Великого поста. Вместо ежедневного поминовения умерших во время Божественной литургии, какого не бывает во время Великого поста, Святая церковь рекомендует со­вершать усиленное поминовение в эти три субботы.

Чистые родительские дни:

1. Вторник Фоминой недели. Этот день в русском народе назван Радоницей. Это де­вятый после Пасхи день.

2. 1 сентября, в день Усекновения головы Святого Иоанна Предтечи (полагается строгий пост).

3. Димитриевская родительская суббота со­вершается за неделю перед 8 ноября — Днем великомученика Дмитрия Солунского.

Молитва по смерти прощальная.

Господь Иисус Христос Бог наш, иже божественныя заповеди святым своим учени­ком и апостолом давый, во еже вязати и решити падших грехи, и от оных паки мы приемше вины тожде творити: да простит тебе, чадо духовное, аще что соделал еси в нынешнем веце, вольное или невольное, ныне и присно, во веки веков. Аминь.

Молитвы ко Господу о упокоении усопших.


Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго, преставившегося раба Твоего (имя), и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся его согрешения вольная и невольная, избави его вечныя муки

огня гееннскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, угото­ванных любящим Тя. Аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца, и Сына, и Святаго Духа, Бога Тя, в Троице славимаго, верова: и Единицу в Троице и Троицу во Единице православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Тем ми­лостив тому буди, и веру, яже в Тя, вместо дел вмени, и со святыми Твоими, якщо щедр, упо­кой. Несть бо человек, иже поживет и не со­грешит; но Ты един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя — правда во веки; и Ты еси един Бог милостей, и щедрот, и человеколю­бия; и Тебе славу воссылаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки ве­ков. Аминь.

Боже духов, и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, Сам, Господи, упо­кой душу усопшего раба Твоего (имя) в мес­те светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и возды­хание. Всякое согрешение, содеянное им, де­лом или словом или помышлением, яко Благий Человеколюбец Бог прости: яко несть человек, иже жив будет, и не согрешит, Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина. Ты еси воскресение, и живот, и покой усопшего раба Твоего (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу вос­сылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Тво­им Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Моление о упокоении православных воинов, за веру и Отчество на брани убиенных.

Молитва о умерших внезапною (скоропостижною) смертию.

Неисповедимы судьбы Твои, Господи! Неизследимы пути Твои! Даяй дыхание всякой твари и вся от несущих в бытие приведый, Ты овому посылаеши Ангела смерти в день, егоже не весть, и в час, егоже не чает; оваго же исхищаеши из руки смерти, даруеши живот при последнем издыхании; ово­му долготерпиши и даеши время на покая­ние; оваго же, яко злак, сечеши мечем смер­ти во едином часе, во мгновении ока; оваго поражаещи громом и молниею, оваго сожигаеши пламенем, оваго же предавши в снедь зверем дубравниим; овых повелевавши поглотити волнам и безднам морским и про­пастям земным; овых похищавши язвою гу­бительною, идеже смерть яко жнец пожинает и разлучает отца или матерь от чад их, бра­та от брата, супруга от супруги, младенца отторгает от лона матерняго, бездыханными повергает сильных земли, богатых и убогих. Что убо сие есть? Дивное и недоумеваемое нами смотрение Твое, Боже! Но Господи, Гос­поди! Ты токмо Един ведый вся, веси, чесо ради бывает сия и чесо ради

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго усопшего раба Твоего (усопшую рабу Твою; имя рек) и яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его (ея) согрешения и невольная; возставляя его (ю) во святое второе пришествие Твое, в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему (рабе Твоей; имя рек), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Читайте так же:  Молитва за умершего любимого

Молитва о усопшем сыне

Молитва о усопшем сыне

Ушедшие от нас родные и близкие уже не могут изменить свою загробную участь, и только мы, живые, можем им помочь молитвой! Боритесь с горечью потери молитвой. Нужно пережить период горя, однако молиться о человеке лучше сразу по его уходе в небесные обители. Конечно, нужно выплакаться, слезы немного облегчат боль, но не тоните в жалости к себе и одиночестве. Умереть — не значит исчезнуть. Действуйте: сейчас нужна ваша помощь душе усопшего.

Материнская молитва о усопшем сыне, как и любая другая, читается со вниманием, осознанием слов молитвы — это не механический заговор, но общение с Богом, просьба к Нему за близкого человека. Молиться лучше в уединении, но можно и читать молитву онлайн в транспорте или на работе — это не грех, лучше так, чем не читать молитву вовсе, просто старайтесь больше концентрироваться.

Можно и нужно молиться дома, а не только подавать на поминовение в храме за сына, который умер, и всех близких, которые умерли. Так вы поможете своему родному сыну стать в небесных селениях ближе ко Господу, улучшите их участь в вечной жизни. Вам же Господь ниспошлет облегчение в скорби и душевный покой.

Все традиционно принятые в обществе вещи: достойный гроб, хорошее место на кладбище, поминки по всем правилам, дорогой памятник — материальны. Они призваны, скорее, отдать дань уважения усопшему и избавить его родных и близких от чувства вины, в той или иной мере остающегося у живых, когда умирают близкие. Всегда кажется, что при жизни мы недодали человеку внимания и любви, он быстро умер, так хотя бы после смерти отдадим долг памяти.

Однако нужно знать, что происходит за гробом с душой сына. Это необходимо, чтобы самому подготовиться к жизни после смерти и помочь, когда сын уже усопший. Нужно не забывать о долге духовном, ведь вы мать. Это молитвы, которые вы читаете дома сами и заказываете в храме.

Понимание посмертной жизни души очень важно для каждого верующего религиозного человека. Ответив на вопрос, что нас ждет после смерти, что такое душа, мы понимаем, что такое человек и как нужно жить, чтобы не погибнуть для вечности. Как говорил один священник, «умереть нам не удастся». Все живы на Небесах. Просите и Божию Мать, Богородицу, помочь вам.

Молитва о усопшем сыне дома

Ежедневно в течение 40 дней после смерти сына, когда сын уже усопший, и в дни его памяти читайте такую молитву

«Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), где нет печали и слез, но жизнь и радость бесконечная».

Когда не хватает времени:

«Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего, моего сына (имя)».

Читайте текст на русском языке молитвы матери о сыне, который усопший, 40 дней после кончины и затем в день его памяти:

«О Господь и Бог наш, не забудь скончавшегося в вере и надежде на жизнь вечную раба Твоего (имя). Ты Господь Благой и Любящий всех людей, ты прощаешь грехи и разрушаешь ложь, прости и забудь все его грехи и ошибки, случайные и умыслом сделанные, избавь от мук вечных и адского пламени, подай ему причастие и радость Твоих вечных радостей, приготовленных для всех, любящих Тебя. Если он и грешил — не отступал от Тебя, верил без сомнений в Отца, Сына и Святого Духа, Троицу Святую, Тебя, Господа во Святой Троице Единого и прославляемого, и до своего последнего вздоха исповедовал православно Троицу Святую. Будь милостив к нему, вознагради хотя бы за веру вместо дел, со всеми святыми Твоими, как Щедрый Бог, упокой: ведь нет человека, прожившего жизнь и не согрешившего. Ты, Господи, он Безгрешен, правда Твоя — Истина во все века, только Ты — Бог милости и щедрости, Тебе все мы, живые и усопшие, да воздадим вечную славу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь».

Молитва о близком человеке, который усопший — долг любви верующего христианина, особенно матери. Старайтесь не унывать, вы мать и помощница: выплескивайте горе в слезах, в общении с людьми, ведь тяжело, когда близкий умер, но не забывайте про молитву, ведь сын ждет ее. Молитесь и Матери Божией, Она всегда помогает.

Как помочь сыну молитвой об усопшем

Помочь усопшему сыну как мать и за гробом вы можете

Помощь усопшему

Также можно подать записку на Литургию — на проскомидию или на Евхаристию (на 40 дней или на один). При подаче записки на проскомидию вам дадут просфору с вынутыми из нее кусочками, а при подаче записки на ектению имена будут прочитаны в центре храма. По сути, записки на проскомидию имеют значение более сильной молитвы, но различие сделано по цене — ведь есть бедные люди, которым нужно экономить и на просфорах, они и подают списке только на ектению. Умереть же может каждый.

Проскомидия совершается только за Божественной литургией, которая служится обычно по утрам. По сути проскомидия — приготовление к Литургии. В этом повседневном богослужении и самом его событии — Таинстве Причастия — заключен огромный смысл, древняя традиция и сильная благодать Божия, поистине просвещающая каждого человека, который православный, сохраняя память о том, кто усопший.

Причащайтесь сами и подавайте записку о вашем дорогом сыне, который усопший, на Литургию, в течение 40 дней после смерти и дольше.

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва по усопшему сыну через 6 месяцев
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here