Святитель Николай Чудотворец молитва

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Святитель Николай Чудотворец молитва - в подробном и точном описании.

Молитвы святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу

Тропарь, глас 4 *

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Правилом веры и образом кротости, воздержания учителем явила тебя стаду твоему непреложная Истина. Потому ты приобрел смирением – высокое, нищетою – богатство. Отче, святитель Николай, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 3 *

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: В Мирах, святитель, ты явился как совершитель священного служения, ибо исполнив Христово Евангелие, преподобный, ты положил душу свою за людей твоих и спас неповинных от смерти, потому и освятился ты как великий служитель Таинств Божией благодати.

Молитва 1-я ** ​

О, всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, теплый наш засту́пниче и везде́ в скорбех ско́рый помо́щниче. Помози́ мне, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми оставле́ние всех мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы, и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Перевод: О, всесвятой Николай, преславный служитель Господень, горячий наш заступник, и везде в скорбях скорый помощник! Помоги мне, грешному и унывающему: в нынешней жизни умоли Господа Бога даровать мне отпущение всех моих грехов, сколько согрешил я от юности моей в течение всей моей жизни делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами; и при исходе души моей помоги мне, несчастному, умоли Господа Бога, всего творения Создателя, избавить меня от воздушных мытарств и вечного мучения, дабы я постоянно прославлял Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое милостивое предстательство, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я **

О, всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всех, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих, ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в, губя́щих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ их царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чного, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́в су́ща, и изба́ви мя гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст ми пожи́ти в ве́це сем и изба́вит мя шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Перевод: О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, с верою прибегающих к твоему заступничеству и в горячей молитве тебя призывающих! Скоро поспеши и избавь Христово стадо от волков, губящих его, и всякую страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирского мятежа, землетрясения, нашествия иноплеменников и междоусобной войны, от голода, наводнения, огня, меча и от внезапной смерти. И как ты помиловал трех мужей, в темнице сидевших, и избавил их от царского гнева и от усечения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и делом во тьме грехов пребывающего, и избавь меня от гнева Божия и вечного наказания, да твоим ходатайством и помощью, Своим же милосердием и благодатию Христос Бог тихую и безгрешную жизнь даст мне прожить в веке сем и избавит меня от участи стоящих слева, и сподобит стать справа со всеми святыми. Аминь.

Молитва 3-я

Молитва 4-я

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я **

Личное прошение

О, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ (имя) и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́. Ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего, да по Свое́й бла́гости пода́ст нам (содержание прошения). Изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол, находя́щих на нас, и во вся́кой жите́йской нужде́ и потре́бе посли́ нам свою́ по́мощь. Ами́нь.

Читайте так же:  Ангел любви молитва

Краткое житие

Дни памяти 9/22 мая, 6/19 декабря

Святитель Николай — один из самых горячо любимых на Руси святых. За свое милостивое и сострадающее сердце сподобился от Бога многочисленных духовных дарований. Житие свт. Николая исполнено различных чудес и случаев помощи, как при жизни, так и по отшествии от земли. Участвуя в I Вселенском Соборе обличал нечестивого Ария и в порыве ревности даже ударил того по лицу. За последнее был наказан, но вскоре оправдан повелением Самой Пресвятой Богородицы, явившейся нескольким отцам Собора. Свт. Николай — один из самых чтимых на Руси святых, ему молятся путешествующие, о помощи в различных житейских затруднениях, о жизненном устройстве детей, о вступлении в брак, об исцелении в различных недугах.

Молитва Николаю Угоднику о помощи

На Руси немало святых, много людей славили Господа и удостоились чудесных умений и почитания другими людьми. Но только один из них имеет особое почитание и назван Божьим Угодником. Именно поэтому молитва святому Николаю Чудотворцу о помощи обладает таким сильным воздействием, именно поэтому к нему обращаются нуждающиеся в самых трудных ситуациях и получают поддержку божьего угодника.

Почему так сильна помощь Николая Угодника

Каждый может сам обращаться к Господу и молитва, так или иначе, будет услышана, только вот эффекты могут быть разными. Того, кто действительно развил в себе веру и самоотречение Господь ближе подпускает к себе, а точнее, они сами становятся ближе к нему. Благодаря этому и молитвы таких святых слышны ему лучше и своим приближенным чадам Он помогает по просьбе.

Таким образом молитва Николаю Угоднику о помощи просит святого самого обратиться о вас или вашей проблеме к Господу. В этом смысл подобной практики, которая активно используется на Руси с давних времен. Вы просите святого молиться о вас, ведь зачастую эти люди и после того как почили, продолжают заботиться о верующих и помогать в делах насущных.

На самом деле трудно стать угодником божьим, ведь стандарты невероятно высоки. Лучший пример – Христос, Он угодил Господу, но, кто может повторить Его пример?

Из этого факта становится понятным, насколько своеобразное «звание», которое дано Николаю Чудотворцу является почетным и высоким и почему помощь от этого святого является такой эффективной и утешает верующих.

Как молиться о помощи

Для того, чтобы иметь всегда возможность обратиться к святителю, лучше всего знать наизусть как звучит сильная молитва Николаю Чудотворцу о помощи, ведь не всегда есть возможность посмотреть, например, в молитвослов.

Конечно, есть канонические слова не запомнены, вполне допустимо молиться и своими словами.

Так или иначе, есть много свидетельств о том, как молитва о помощи святителю Николаю Чудотворцу помогала:

 • в непогоду морякам и летчикам;
 • в пугающих ситуациях;
 • когда требовалась поддержка и только чудо могло помочь;
 • справиться со страстями и дурными помыслами.

Помимо этого, полезно молится не только за себя и просить о помощи в жизни, но и взывать о помощи человеку, который вам близок и дорог. Такая просьба Николаю Чудотворцу тоже является действенной и эффективной.

Следует вспомнить о земном пути святого, который творил множество чудес и всегда помогал людям. Также Николай Угодник был священником, то есть наставлял людей в вере и занимался проповедью. Поэтому к нему полезно обращаться регулярно, даже, когда просто требуется поддержка и есть намерение укрепиться в вере.

Он услышит мольбы искренне верующего и поможет стать на верный путь. Вот разные варианты как искать помощи Николая Чудотворца.

Молитвы о помощи Николаю Чудотворцу

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое; виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных; потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!

Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.

О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, Емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Молитвы Николаю Чудотворцу

Здесь представлены самые нужные молитвы для обращения к Николаю Чудотворцу (его еще называют Николай Угодник, Николай Мирликийский и Святитель Николай) на разные темы.

Читайте так же:  Молитва о правильном выборе спутника жизни

Выберите нужное из меню:

 • Сильные молитвы :
  • Молитва об изменении судьбы за 40 дней
  • Благодарственная
 • О помощи :
  • В хорошей работе
  • В деньгах
  • О избавлении от долгов
  • В делах
  • В дороге (путешествии)
  • В учебе
  • На экзамен
  • В торговле и бизнесе
  • В продаже квартиры/дома
  • В продаже машины
 • За родных :
  • За детей (за сына, дочь)
  • За мужа
 • О семейном счастье :
  • О любви и замужестве
  • О даровании детей
  • О счастье и здоровье
 • О здравии и исцелении :
  • О здравии (своем и родных)
 • На удачу :
  • На удачу и везение

Все молитвы подряд:

Молитва Николаю Чудотворцу об изменении судьбы за 40 дней

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае!

Миру всему источая многценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае:

ты же яко имея дерзновение ко Господу, отвсяких мя бед свободи, да зову ти:

Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Ангела образом, земнаго суща естеством яви всея твари Создателя;

благоплодную бо доброту души твоея провидев, преблаженне Николае, научи всех вопити тебе сице:

Радуйся, во одеяниях ангельских рожденный, якоже во плоти чист;

радуйся, и водою и огнем крещеный, яко же во плоти свят.

Радуйся, рождением своим родителей удививый;

радуйся, силу душевную абие по рождестве явивый.

Радуйся, саде земли обетования;

радуйся, цвете Божественнаго саждения.

Радуйся, лозо добродетельная винограда Христова;

радуйся, древо чудоточное рая Иисусова.

Радуйся, крине райского прозабения;

радуйся, миро Христова благоухания.

Радуйся, яко тобою отгонится рыдание;

радуйся яко тобою приносится радование.

Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, образе агнцев и пастырей;

радуйся, святое очистилище нравов.

Радуйся, добродетелей великих вместилище;

радуйся, святыни чистое и честное жилище!

Радуйся, светильнице всесветлый и вселюбимый;

радуйся, свете златозарный и непорочный!

Радуйся, достойный Ангелов собеседниче;

радуйся, добрый человеков наставниче!

Радуйся, правило веры благочестивыя;

радуйся, образе кротости духовныя!

Радуйся, яко тобою от страстей телесных избавляемся;

радуйся, яко тобою слодостей духовных исполняемся!

Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, избавление от печали;

радуйся, подаяние благодати.

Радуйся, нечаемых зол прогонителю;

радуйся, желаемых благих насадителю.

Радуйся, скорый утешителю в беде сущих;

радуйся, страшный наказателю обидящих.

Радуйся, чудес пучина, Богом излиянная;

радуйся, закона Христова скрижаль Богом писанная.

Радуйся, крепкое подающих возведение;

радуйся, право стоящих утверждение.

Радуйся, яко тобою всякая лесть обнажается;

радуйся, яко тобою всякая истина сбывается.

Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всяких исцелений источниче;

радуйся, лютее страждущих помощниче!

Радуйся, заре, сияющая в нощи греховной блуждающим;

радуйся, росо неботочная в знои трудов сущим!

Радуйся, подовая требующим благостроение;

радуйся, уготовляяй просящим изобилие!

Радуйся, многажды прошение предваряй;

радуйся, старым сединам силу обновляй!

Радуйся, многих заблуждений от пути истиннаго обличителю;

радуйся, таин Божиих верный служителю.

Радуйся, яко тобою зависть попираем;

радуйся, яко тобою благонравное житие исправляем.

Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, от убожества вечнаго изымали;

радуйся, богатство нетленное подаваяй!

Радуйся, брашно негиблющее алчущим правды;

радуйся, питие неисчерпаемое жаждущим жизни!

Радуйся, от мятежа и брани соблюдаяй;

радуйся, от уз и пленения освобождаяй!

Читайте так же:  Молитва на экзамены сдать

Радуйся, преславней в бедах заступниче;

радуйся, превеликий в напастях защитниче!

Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, озарение Трисолнечнаго света;

радуйся, деннице незаходимого солнца!

Радуйся, свече, Божественным пламенем возженная;

радуйся, яко угасил еси бесовский пламень нечестия!

Радуйся, молние, ереси пожигающая;

радуйся, громе, устрашающий соблазняющих!

Радуйся, истиннаго научителю разума;

радуйся, таинственнаго изъявителю ума!

Радуйся, яко тобою попрано поклонение твари;

радуйся, яко тобою научимся поклонятися Творцу в Троице!

Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Радуйся, всех добродетелей зерцало;

радуйся, всех притекающих к тебе крепкое забрало!

Радуйся, по Бозе и Богородице, все наше упование;

радуйся, телес наших здравие и душ спасение!

Видео (кликните для воспроизведения).

Радуйся, яко тобою от вечныя смерти освобождаемся;

радуйся, яко тобою бесконечныя жизни сподобляемся!

Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

О, пресветлый и пречудный отче Николае, утешение всех скорбящих, нынешнее наше прими приношение, и от геенны избавитися нам Господа умоли,

богоприятным твоим ходатайством, да с тобою Воспеваем: Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа!

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов Отче Николае!

Миру всему источая многценное милости миро и неисчерпаемое чудес море, крепости духовные уставляеши, и я восхваляю тя любовцю, преблаженне Святителю Николае:

ты же яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед освободи, да зову ти:

Радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче, радуйся, Николае, великий Чудотворче!

Благодарственная молитва Николаю Чудотворцу

К тебе как к учителю и пастырю я обращаюсь с верой и почтением, с любовью и преклонением.

Благодарственные слова тебе направляю, за жизнь благополучную молю.

Спасибо огромное тебе говорю, на милость уповаю да на прощение.

За грехи, за мысли, да за помыслы.

Как помиловал ты всех грешных, так и меня помилуй.

От испытаний страшных огради да от смерти напрасной.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в поиске хорошей работы

Обращаюсь к тебе, Угодник Николай, и прошу о чудодейственной помощи.

Пусть поиски новой работы успешно состоятся, а все трудности внезапно растворятся.

Пускай начальник не сердится, а дело лепится.

Пусть зарплата платится, а работа нравится.

Коли завистник объявится, пусть его злоба развалится.

Прости мне все прегрешения и не покидай как прежде в трудные дни.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в деньгах

О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое:

виждь нас немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных.

Потщися, угодниче Божий, не остави нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяних наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со бесплотными лики предстоиши:

милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем и ко пресвятому образу твоему припадающе помощи просим:

избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Молитва Николаю Чудотворцу об избавлении от долгов

Чудотворец Николай, Божий Угодник.

Помоги мне в кручине бедняцкой, и спаси от погибели адской.

Я тружусь, но долги остаются, от безденежья нервы сдаются.

Умоляю, отринь все напасти, души наши в Божественной власти.

Да будет воля твоя.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в делах

Святой Николай Чудотворец, защитник и благодетель.

Очисти мою душу от приставучей зависти и злобы скверных людей.

Коли работа не спорится по окаянному умыслу, врагов не наказывай, а помоги им справится со смутой в душе.

Коли сажа на мне греховная, искренне раскаиваюсь и прошу чудодейственной помощи в работе праведной.

Ниспошли мне работу по совести, а зарплату по труду.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в дороге (путешествии)

О святителю Христов Николае!

Услыши нас, грешных раб Божиих (имена), молящихся тебе, и моли о нас, недостойных, Содетеля нашего и Владыку,

милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим, но по Своей благости воздаст нам.

Избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны страстей и бед, возстающих на нас,

да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Моли, святителю Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва Николаю Чудотворцу о помощи в учебе

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы;

Читайте так же:  Какие молитвы читать при порчи

и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения:

да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков.

Молитва святому Николаю перед экзаменом

О Святой Николай, Угодник народный!

Помним и чтим мы свято доброту Твою, Не оставь же и сейчас Божьего (Божью) раба (рабу) грешного (грешную)!

Очисти разум от лишних дум, соблаговоли на спокойствие душу мою, Даруй, будь снисходителен, мне сообразительности на экзамен грядущий!

Верую, блаженен Ты и справедлив, на спасение Твое надеюсь свято, Услышь же мольбу мою ради Господа нашего.

Молитва Николаю Угоднику о помощи в торговле и бизнесе

Светлый и милостивый наставнике божий, заступнике небесный Св. Николай – при своей земной жизни ты творил великие дела, сердешные да великодушные поступки во славу Господа, хорошо известные каждому верующему.

Посмотри ты великий Николай Чудотворец на дела мои и старания земные, совершаемые мною во прославление Христа Сына и Свят Духа, Царя Небесного – отметь ты мою веру искреннею во служение вере православной.

За мою да покорность и готовность принять на плечи свои любое испытание, ниспосланное мне свыше Господом нашим – отведи ты силою своею любое невезение и огради от меня зло великое,

подари мне удачу крепкую в делах да начинаниях моих торговых, даруй мне святой угодник Николай мудрость истинную.

Прошу я тебя Николай Чудотворец помолись ты за меня, раба Божьего (имя) перед престолом Господа нашего, Всесильным и Всемогущим.

Прошу – даруй мне защиту от каждого недруга и врага, недоброжелателя тайного и явного, да пусть воздастся мне да по трудам моим и усердным стараниям.

Прошу тя Николай Чудотворец, да укрепи мя и защити, защити ты своим светлым ловом и бесконечной мудростью.

Молитва Николаю Чудотворцу о продаже квартиры/дома

Угодник Николай, благослови меня на успешную продажу квартиры (дома) и ниспошли покупателей щедрых, честных и не бедных.

Да будет воля твоя.

Чудотворец Николай, с мольбой обращаюсь к тебе.

Ниспошли мне торг уместный, покупателей честных и щедрых.

Пусть квартира (дом) клиенту понравится, и продажа успешно справится.

Да будет воля твоя.

Молитва святому Николаю о продаже машины

Чудотворец Николай, Божий Угодник.

В нужде не праведной, припадаю в молении, прошу тебя об одолжении.

Продать машину я пытаюсь, с клиентом скоро повстречаюсь.

Пусть купит он мое авто, не помешает нам ничто.

Да будет воля твоя.

Николай Угодник, Защитник и Спаситель.

Отпусти мои грехи и напасти, сделай так, чтоб все отринули страсти.

Не за ради крупных денег торгуюсь,

Чтоб продать машину, скорбно волнуюсь.

Своим чудом защити от того, кто прикупит, не отдав ничего.

Да будет воля твоя.

Вспомогательная молитва перед продажей.

Николай Чудотворец, Божий Угодник.

Отведи лихих людей от меня, ведь продажей может быть — западня.

Пусть понравится машина клиенту, она заплатит сколько нужно к моменту.

Молитвы Николаю Чудотворцу о детях (за сына/дочь) Читать →

Молитвы Николаю Угоднику о муже Читать →

Молитва Николаю Чудотворцу о любви и замужестве

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень!

При жизни ты никогда и никому не отказывал в просьбах, да не откажи рабе Божьей (имя девушки желающей выйти замуж).

Ниспошли же милость свою и проси Господа о скором моем замужестве.

Отдаюсь на волю Господню и уповаю на милость Его.

Молитва Николаю Чудотворцу о даровании детей

О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче!

Помози мне, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы.

И во исходе души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения.

Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков.

Молитва святому Николаю о счастье и здоровье

О, добрый наш пастырю, и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае!

Услыши нас, Почитаемый верующими людьми во всём мире Святитель Николай, он же Николай Чудотворец, Мирликийский чудотворец, грешных, молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твое;

виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякаго блага лишенных и умом от малодушия помраченных;

потщися, угодниче Божий, не оставити нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниих наших.

Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, ему же ты со безплотными лики предстоиши:

милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делом нашим и по нечистоте сердец наших, но по своей благости воздаст нам.

На твое бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим:

избави нас, угодниче Христов, от зол, находящих на нас, и укроти волны страстей и бед возстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших.

Читайте так же:  Молитва для вкушения просфоры

Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков.

Молитвы Николаю Чудотворцу о здравии (своем и родных) Читать →

Молитва Николаю Чудотворцу на удачу и везение

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель,

да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков.

Святой Николай Чудотворец

«Святитель Отче Николае, моли Бога о нас!»

Молитва святому Николаю Чудотворцу

О МОЛИТВЕ СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

Искренняя молитва Николаю Чудотворцу помогает верующим уже на протяжении многих сотен лет. Святой Николай Мирликийский ещё при жизни прославился многочисленными чудотворениями и помощью людям. Угодник Божий — один из самых почитаемых святых в православном мире. Верующие возносят молитвы чудотворцу в самых разных жизненных ситуациях, проблемах, испытаниях перед иконой дома или в храме. Он заступник и молитвенник о душах наших, скорый помощник в скорбях и болезнях. Многочисленные свидетельства людей говорят о том, что Святитель Николай очень скоро откликается на молитвенные обращения, произнесенные искренне и с верой.

Надо сказать, что существуют различные молитвы Николаю Чудотворцу о помощи, в том числе о замужестве, об исцелении, о детях, о путешествующих. Хотя нет обязательного списка в каких именно жизненных ситуациях помогает святой, тем не менее верующие вспоминают чудотворения, совершенные Николаем при его жизни. Ему молятся о замужестве и о достатке в деньгах, памятуя о том как святитель пожертвовал денег на приданное разорившемуся отцу незамужних дочерей. Молятся о путешествующих, вспоминая как святой по милости Божией усмирил бурю и спас корабль. Молятся о защите и заступничестве, вспоминая как невиновных людей Николай спасал от гибели и смерти.

Обращаться к святому можно во многих трудных жизненных обстоятельствах. Текст молитв наиболее известных вы можете прочитать на нашем сайте.

1. Молитва святому Николаю Чудотворцу

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

2. Молитва святому Николаю

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче! Помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения; да всегда прославляю Отца, и Сына, и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков, аминь.

3. Молитва святителю Николаю Чудотворцу

О всеблагий отче Николае, пастырю и учителю всех, верою притекающих к твоему заступлению и теплою молитвою тебе призывающих, скоро потщися и избави Христово стадо от волков, губящих е, и всяку страну христианскую огради и сохрани святыми твоими молитвами от мирскаго мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от глада, потопа, огня, меча и напрасныя смерти. И якоже помиловал еси триех мужей, в темнице седящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечнаго, тако помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща, и избави мя гнева Божия и вечныя казни, яко да твоим ходатайством и помощию, Своим же милосердием и благодатию, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожити в веце сем и избавит мя шуйяго стояния, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь.

О святителе Николае Мирликийском

Святой Ни­ко­лай Чудотворец, ар­хи­епи­скоп Мир Ли­кий­ских, про­сла­вил­ся как Ве­ли­кий Угод­ник Бо­жий. Он с раннего детства посвятил свою жизнь служению Господу. Имя Ни­ко­лая, заступника за всех при­те­ка­ющих к нему, про­сла­ви­лось во всех кон­цах зем­ли. С искренней молитвой Николаю Чудотворцу о помощи обращаются верующие в любых бедах и скорбях. Его просят о скором замужестве, об исцелении в тяжелой болезни, о достатке в деньгах, о детях, о путниках и тд.

Однако важно помнить, что к чтению молитв, следует относиться не как к заклинаниям, подразумевающим автоматическое «исполнение желания». Святые отцы учат нас терпению, смирению и кротости, доверяя во всём воле Божией. Испытания, выпадающие на нашу долю, необходимы для достижения главной цели — привести человека к покаянию и спасению. Ведь как сказал Господь: «По вере вашей да будет вам» (Матф.9:29).

Видео (кликните для воспроизведения).

Храни Вас Бог молитвами Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца!

Святитель Николай Чудотворец молитва
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here