Молитвы по умершему

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитвы по умершему - в подробном и точном описании.

Молитвы за всякого усопшего христианина

Молитва 1-я 1

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Молитва 2-я 2

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго (до 40 дня со дня смерти — новопреста́вленнаго) раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имя), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (имя), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва 3-я 3

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго преста́вльшагося раба́ Твоего́, бра́та на́шего (имя), и я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви и прости́ вся во́льная его согреше́ния и нево́льная, изба́ви его ве́чныя му́ки и огня́ гее́нскаго, и да́руй ему прича́стие и наслажде́ние ве́чных Твои́х благи́х, угото́ванных лю́бящым Тя: а́ще бо и согреши́, но не отступи́ от Тебе́, и несумне́нно во Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га Тя в Тро́ице сла́вимаго, ве́рова, и Еди́ницу в Тро́ице и Тро́ицу во Еди́нстве, правосла́вно да́же до после́дняго своего́ издыха́ния испове́да.
Т е́мже ми́лостив тому́ бу́ди, и ве́ру, я́же в Тя, вме́сто дел вмени́, и со святы́ми Твои́ми я́ко Щедр упоко́й: несть бо челове́ка, и́же поживе́т и не согреши́т. Но Ты Еди́н еси́ кроме́ вся́каго греха́, и пра́вда Твоя́, пра́вда во ве́ки, и Ты еси́ Еди́н Бог ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Перевод: Помяни, Господи Боже наш, (по нашей) вере и надежде на жизнь вечную преставившегося раба Твоего (имя усопшего). И, поскольку ты Благ и Человеколюбив, отпусти (ему) грехи, пренебреги самообманом (его), умали, освободи, оставь и прости ему все грехи его, сознательно и неосознанно совершенные, избавь его от наказания бесконечного и огненной кары, и даруй ему причастность к вечным Твоим благам, которые приготовлены любящим Тебя и радость от них: пусть он и согрешил, но не отступил же (он) от Тебя (не предал); и, несомненно, веровал в Отца и Сына и Святого Духа — Бога, прославляемого (нами всеми) как Троицу; и до последнего вздоха своего (он) придерживался этого.
Поэтому будь милостив, и (этой) верой в Тебя замени дела его и помести его среди святых Своих: ведь, нет же человека, который проживает жизнь без греха. Это, лишь Ты Один таков — Безгрешен и правда Твоя — абсолютна, Ты — Единый и Единственный Бог — милостивый, щедрый и действительно любящий нас, людей. И (мы) — славу Тебе воссылаем (из сердец наших) — как Отцу и Сыну и Святому Духу — и сейчас, как и раньше — и всегда, вовеки. Аминь (то есть, я говорю то, что до́лжно по закону Твоему).

Молитва детей об усопших родителях

Молитва об усопшем отце

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшим и воспита́вшим мя́ роди́телем мои́м (и́мя), ду́шу же его́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъя́т бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от него́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшаго незабве́ннаго для мене́ раба́ Твоего́ роди́теля моего́ (и́мя), но отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́м в житии́ его́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй его́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пшем роди́теле мое́м в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши его́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Читайте так же:  Молитвы 40 дней

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́м (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й ему́ воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научи́вшему мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение его́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́м о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́м испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й ему́ Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостьми в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва об усопшей матери

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с роди́вшей и воспита́вшей мя́ ма́терию мое́ю (и́мя), ду́шу же ея́, я́ко отше́дшую к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъята бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от нея́ ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пшую незабвенную для мене́ рабу́ Твою́, ма́терь мою́ (и́мя), но отпусти́ е́й вся́ согреше́ния ея́ во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная е́ю в житии́ ея́ зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй ю́ и ве́чныя му́ки изба́ви.

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усопшей ма́тери моея́ в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши ю́ в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о ра́бе Твое́й Твое́й (и́мя) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й е́й воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившей мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение ея́ о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя е́ю о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, е́ю испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й е́й Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же на́ш! Ты́ си́рых храни́тель, скорбя́щих прибе́жище и пла́чущих уте́шитель.

Прибега́ю к тебе́ а́з, сирый, стеня́ и пла́ча, и молю́ся Тебе́: услы́ши моле́ние мое́ и не отврати́ лица́ Твоего́ от воздыха́ний се́рдца моего́ и от сле́з оче́й мои́х. Молю́ся Тебе́, милосе́рдый Го́споди, утоли́ ско́рбь мою́ о разлуче́нии с родившими и воспитавшими мя́ роди́телями мои́ми (имена́ и́х), души́ же и́х, я́ко отшедшие к Тебе́ с и́стинною ве́рою в Тя́ и с тве́рдою наде́ждою на Твое́ человеколю́бие и ми́лость, приими́ в Ца́рство Твое́ Небе́сное.

Преклоняюсь пред Твое́ю свято́ю во́лею, е́юже отъяты бы́сть у мене́, и прошу́ Тя́, не отыми́ то́чию от ни́х ми́лости и благосе́рдия Твоего́. Ве́м, Го́споди, я́ко Ты́ Судия́ ми́ра сего́, грехи́ и нече́стия отце́в наказу́еши в де́тях, внуках и правнуках да́же до тре́тьяго и четве́ртаго ро́да: но и ми́луеши отце́в за моли́твы и доброде́тели ча́д и́х, вну́ков и правнуков. С сокруше́нием и умиле́нием се́рдца молю́ Тя́, ми́лостивый Судие́, не наказу́й ве́чным наказа́нием усо́пших незабвенных для мене́ ра́б Твои́х, роди́телей мои́х (имена́), но отпусти́ и́м вся́ согреше́ния и́х во́льная и нево́льная, сло́вом и де́лом, ве́дением и неве́дением сотворе́нная и́ми в житии́ и́х зде́ на земле́, и по милосе́рдию и человеколю́бию Твоему́, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, поми́луй и́х и ве́чныя му́ки изба́ви.

Читайте так же:  Молитва никита бесогон

Ты́, милосе́рдый О́тче отце́в и ча́д! Да́руй мне́, во вся́ дни́ жи́зни моея́, до после́дняго издыха́ния моего́, не престава́ти па́мятовати о усо́пших роди́телях мои́х в моли́твах свои́х, и умоля́ти Тя́, пра́веднаго Судию́, да вчиниши и́х в ме́сте све́тле, в ме́сте прохладне и в ме́сте поко́йне, со все́ми святы́ми, отону́ду же отбеже́ вся́ка боле́знь, печа́ль и воздыха́ние.

Ми́лостиве Го́споди! Приими́ дне́сь о раба́х Твои́х (имена́) те́плую моли́тву мою́ сию́ и возда́й и́м воздая́нием Твои́м за труды́ и попече́ния воспита́ния моего́ в ве́ре и христиа́нском благоче́стии, я́ко научившим мя́ пе́рвее всего́ ве́дети Тя́, своего́ Го́спода, в благогове́нии моли́тися Тебе́, на Тебе́ Еди́наго упова́ти в беда́х, ско́рбех и боле́знех и храни́ти за́поведи Твоя́; за благопопечение и́х о мое́м духо́вном преуспе́янии, за те́пле приноси́мыя и́ми о мне́ моле́ния пред Тобо́ю и за все́ да́ры, и́ми испрошенные мне́ от Тебе́, возда́й и́м Свое́ю ми́лостию, Свои́ми небе́сными бла́гами и радостями в ве́чном Ца́рствии Твое́м.

Ты́ бо еси́ Бо́г ми́лостей и щедро́т и человеколю́бия, Ты́ поко́й и ра́дость ве́рных рабо́в Твои́х, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Святы́м Ду́хом, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва детей об усопших родителях иная *

Бо́же, прие́мый же́ртву Авраа́млю и призре́в на всесожже́ние, явле́й А́нну проро́чицу Самуи́ла роди́ти, приими́ до́брая роди́теля, отца́ и ма́терь, помяни́, Го́споди, дре́внее ма́тере моея́: помяни́, Го́споди, вскормле́ние, помяни́, Го́споди, сле́зы, помяни́, Го́споди, воздыха́ние, помяни́, Го́споди, я́ко не восхоте́ста разлучи́тися от мене́, и се разлучи́стася от мене́ в ве́це сем. Но за дое́ние и вскормле́ние, и за сле́зы и воздыха́ние, и за разлуче́ние, е́же от мене́, ра́дости ве́чныя сподо́би я. Не сведи́ их, Го́споди, от ско́рби в ско́рбь, от печа́ли в печа́ль, от се́тования в се́тование. Но за же́ртву рожде́ния и принесе́ния к Тебе́, Го́споди, мене́, недосто́йнаго раба́ Твоего́ (имярек) Ца́рствия Небе́снаго сподо́би я. Я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Поминальные молитвы об усопших

Смерть близких людей — всегда большое горе. Однако каждому православному человеку утешиться в печали и тоске помогут молитвы об усопших, помогающие установить связь с ушедшими в иной мир родными и близкими.

Все мы верим в то, что со смертью ничего не заканчивается. Наши предки из поколения в поколение передавали приметы о смерти, которые подтверждаются и в наше прогрессивное время.

Каждый православный христианин верит, что после смерти душа человека попадает либо в Рай, где ее ждет вечная жизнь и любовь Господа, либо в ад — за совершенные при жизни грехи. Поминальные молитвы призваны не только облегчить страдания и тоску оставшихся на этом свете родных, но и помочь душе усопшего в ее посмертном существовании.

«Господи, Создатель наш и Пастырь! К Тебе прибегаем в тоске и горести. Господи, упокой душу усопшего раба Твоего (имя) и позволь войти в Царствие Твое. Аминь».

Эту молитву нужно читать ежедневно в течение 40 дней, зажигая по две церковные свечи и давая им догореть до конца.

«Господи, Утешитель и Пастырь наш! С мольбой к Тебе прибегаю и прошу: услышь боль моей души и не оставь в геенне огненной усопшего раба Твоего (имя). Упокой душу его и прости ему все прегрешения, вольные и невольные, укрой его своим небесным покровом и позволь пребывать в Царствии Твоем во веки веков. Аминь».

Эту молитву можно читать в любое время дня и ночи: считается, что душа усопшего слышит все молитвы, поэтому, прося за умершего человека, вы можете установить с ним связь и помочь перейти в иной мир без скорби и боли.

«Пресвятая Дева Мария, Утешительница слабых и Заступница! Молю Тебя, упроси Сына Твоего и Бога нашего, протяни руку Твою и укрой душу усопшего раба Божьего (имя). О, Пречистая Дева, услышь плач наш, не позволь душе грешного раба Божьего (имя) пропасть в бездне огненной. Да простит Господь верному рабу Своему все прегрешения, деяния и нечистые помыслы, и войдет душа усопшего в Царствие Небесное, пребывая там во веки веков в любви и свете. Аминь».

Эту молитву можно читать после 40 дней, заказав в церкви поминальный канон.

Молиться об умерших можно в любое время, как в церкви, так и дома, но крайне важно соблюдать несколько правил, помогающих не привязывать к себе душу недавно ушедшего в иной мир человека.

Во время молитв не следует плакать. Слезы — нормальная реакция на горе, но если плакать во время молитвы за усопшего, то можно установить с его душой крайне прочную связь. В результате душа не сможет покинуть мир живых и будет страдать от невозможности двигаться дальше.

Не задувайте свечи, зажженные на время молитвы. Позвольте свече догореть до конца и погаснуть самостоятельно. Зажженный источник огня считается подношением для установления связи с тонкими мирами: если вы погасите свечу самостоятельно, вы можете расплатиться собственным здоровьем или навлечь на себя беду.

Читайте так же:  Короткая проповедь перед молитвой

В молитве за усопших к Богу можно обращаться и своими словами: главное, чтобы сказанное шло от сердца. Если же боль потери слишком сильна, то хорошей помощью будут действенные заговоры от тоски. Мы желаем вам только хороших событий в жизни и внутреннего покоя. Берегите себя и не забывайте нажимать на кнопки и

Какие молитвы читают после смерти человека на 3, 9 и 40 день

Смерть близких – настоящая трагедия, через которую в определенный момент жизни вынужден пройти каждый человек. Горюющего не способны утешить в его потере никакие слова о бессмертии души и конце земных мук. Но слезами горю не поможешь, а вот слово способно исцелять. Молитвы за упокой умерших принесут благо душе, переходящей на новый уровень существования, и переживающему утрату человеку – так приятно знать, что делаешь что-то хорошее для родного сердца.

Церковь о смерти

Христианская церковь в вопросах смерти придерживается единого мнения, которое представлено в виде 3 постулатов.

 1. Судьбы Божии непостижимы – смерть может принимать любую форму и приходит вне зависимости от заслуг человека в любое, ведомое только Богу, время. Не стоит винить мироздание в несправедливости утраты – это прямое оскорбление Бога. На преподобного Афанасия Афонского обрушилось церковное здание, но он не роптал и оказался подле Господа своего.

Святые, принявшие мученическую смерть

 1. Жизнь человека – это воля Божия, промысел Божий, пусть не всегда доступный пониманию, управляет людьми и настраивает все в пользу их. Преподобный Лев писал, что каждый, принявший крещение, должен веровать в то, что жизнь на земле – не конец бытия, а начало Истинной радости.
 1. Память о смерти научит пониманию себя самого – думать о смерти нормально и необходимо, это помогает анализировать свой земной путь, действовать согласно слову Божию. Старец Макарий писал о жизни, как о малой капле перед вечностью, открывающейся после смерти физического тела.

Все тонкости церковного учения о смерти освещены в передаче «Час православия», на ключевые вопросы отвечает священник Дионисий Белоглазов:

Однозначно положительно высказывается церковь о поминальных молитвах: это действо несет в себе успокоение родственникам новопреставленного.

Откуда произошла эта традиция и зачем она нужна

Традиция молиться за умерших берет свое начало в глубокой древности – даже язычники признавали необходимость поддержки души особыми словами после ее перехода на ту сторону жизни. В свете разных культур этот обычай преломляется под разными углами, но суть его остается одинаковой: после диагностированной смерти проведите специальный обряд для облегчения участи души умершего.

Видео (кликните для воспроизведения).

После смерти по человеку нежелательно плакать: горе родственников отяготит внеземное бытие. Истерика и слезы несут в себе заряд деструктивной энергии и могут привести к необратимым последствиям.

Если об усопшем чрезмерно горюют, есть вероятность, что душа его не обретет желанного покоя. Подвергшись слезным стенаниям о болезненной утрате со стороны близких людей, душа начинает метаться и не попадает в отведенное ей Высшими силами место, застревая где-то на полпути.

Когда нужно читать

Молитва – это мощное оружие находящихся на земле людей, желающих помочь почившим родственникам или просто близким душам. Она считается важной частью поминальной службы, и игнорирование этого ритуала будет иметь негативные последствия. Бог, видя отсутствие поддержки со стороны, не окажет особой милости эфирному телу безвременно ушедшего человека.

Идеальным моментом для посещения службы считается время проскомидии – таинства, предполагающего принятие просфоры – тела Христова. Если попасть на него, во имя покойного возьмут часть богослужебного хлеба и положат в Чашу Священных даров. Такой обряд несет в себе очищение от грехов.

В определенные дни года в церкви чтят всех умерших (за исключением самоубийц):

 1. За 8 дней до Великого поста — в мясопустную субботу.
 2. Родительские субботы – 2-я, 3-я и 4-я недели Великого поста.
 3. Суббота перед днем Святой Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
 4. Радоница – вторая неделя после пасхи, во вторник.
 5. 8 ноября – день Дмитрия Солунского.
 6. 9 Мая – день памяти усопших воинов.

Индивидуально читать молитвы по умершим нужно в день земного рождения, кончины и именин. В эти дни принято ходить в церковь и оставлять щедрую милостыню нищим на паперти, называя имя почившего.

Молитва за новопреставленного усопшего

Сразу после смерти над человеком читают Последование по разлучению души от тела, а затем псалтирь. До погребения также можно заказать панихиды в храме. Молиться за новопреставленного в первые 40 дней очень важно, поскольку именно в это время решается судьба души. Молитвы поддерживают на пути к Страшному суду.

Известен случай, когда в Киево-Печерском монастыре похоронили монаха без отпущения грехов. Все жители в одну ночь увидели его почерневшее от адских мучений лицо. И тогда они вместе стали молиться за раба Божия, в новых видениях его лицо становилось все более умиротворенным, Бог отпустил ему прегрешения земные и подарил Царствие Небесное.

Читайте так же:  Большая молитва от чародейства

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (рабы Твоей), (имя), и яко благ и человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, возставляя его во святое второе пришествие Твое в причастие вечных Твоих благ, ихже ради в Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот, и покой рабу Твоему, (имя), Христе Боже наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Молитва на 3 день

Первые 3 дня после смерти физического тела душа готовится к отходу в мир иной. Именно на 3-й день тело предают земле, и дух теряет всякую связь с миром физическим. Задача родственников новопреставленного – облегчить переход с помощью молитвы.

Покой, Господи, душу усопшаго раба Твоего (усопшия рабы Твоея, души усопших раб Твоих) (имярек) (поклон), и елико в житии сем яко человек согреши (человецы согрешиша), Ты же, яко Человеколюбец Бог, прости его (ю, их) и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), небесному Царствию причастника (причастницу, причастники) учини (поклон), и душам нашим полезная сотвори (поклон)

Молитва на 9 день

Девятый день – ключевой для души, тогда заканчивается «экскурсия» по Раю, после того показывают адские муки, поэтому новопреставленного необходимо помянуть особой едой и обязательно прочесть молитву.

Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священническом, церковном и монашеском чине Тебе послуживших

Молитва на 40 дней

Это день Страшного суда. В этот день молитва должна быть особенно страстной и искренней – на кону стоит вечность, которую душа может провести в Райских кущах или в Геенне Огненной. Читают ее ровно 40 раз – за каждый земной день, прожитый без усопшего.

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное

Молитва для поминальной свечи

Для большей поддержки мытарствующей души родственники и близкие усопшего отправляются в храм – ставят поминальную свечу и читают молитву.

Помяни, Господи, души усопших рабов твоих, родителей моих (имена) и всех сродников по плоти. И прости все согрешения вольныя и невольныя, даруй им Царствие и причастие вечных твоих благих и Твоя бесконечная и блаженныя жизни наслаждения (по­клон).

Помяни, Господи, души усопших и вся в надежди воскресения к жизни вечные усопшие отцы и братию нашу, и сестр, и здесь лежащие и повсюду православные христианы и со Святыми Тво­ими идеже присещает свет лица Твоего, всеми и нас помилуй, яко благ и Человеколюбец, Аминь (поклон).

Подажь, Господь, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресенье отцам, братьям и сестрам нашим и сотвори им вечную память, вечную память, вечную память. (поклон) Аминь.

Молитва о самоубиенных

Самоубийство – смертный грех, церковь не отпевает таких умерших и не позволяет хоронить в стенах кладбища. Послабления могут получить психически больные люди, те, кто находился в состоянии аффекта и убившие себя по неосторожности. Отпевания в особых случаях возможны по разрешению правящего архиерея и полного комплекта медицинских доказательств состояния человека. В любом случае молиться за самоубиенных можно дома самостоятельно.

Самоубийца нуждается в молитвах родных и близких – только они смогут уберечь заблудшую душу.

Владыко, Господи, Милостивый и Человеколюбивый, к Тебе взываем: согрешихом и беззаконновахом пред Тобою, преступихом спасительныя Твоя заповеди и любве евангельския отчаявшемуся брату нашему (отчаявшейся сестре нашей) не явихом. Но не яростию Твоею обличи ны, ниже гневом Твоим накажи ны, Человеколюбче Владыко, ослаби, исцели сердечную скорбь нашу, да победит множество щедрот Твоих грехов наших бездну, и Твоея безчисленныя благости пучина да покрыет горькое слез наших море.

Ей, Иисусе Сладчайший, еще молимтися, подаждь рабом Твоим, сродником живот свой самовольне скончавшаго, в скорби их утешение и на милость Твою твердое упование.

Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Как правильно молиться за усопшего дома

Помимо особых дней поминовения, за ушедшего принято молиться ежедневно дома: для этого понадобится псалтирь. Читаются в первую половину дня.

Главное правило – произносить искренне и без слез, в состоянии покоя, вспоминая приятные моменты из жизни новопреставленного.

О том, как правильно молиться, расскажет отец Аркадий:

Какие молитвы нужно читать дома по усопшему

Помимо стандартных молитв, читаются особые божественные тексты.

Об усопших священниках:

Молитва родителей об умерших детях:

Об умерших родителях:

Об умерших без покаяния:

Молитва об умерших некрещеными

Если душа новопреставленного не успела получить крещение, о ней все же можно молиться, но только дома самостоятельно. На Божественной Литургии упоминать имя некрещенного нельзя – это прогневит Господа.

Читайте так же:  Читать вечерние молитвы крупный шрифт

Молитву следует читать 40 дней после дня кончины от 30 до 150 раз в день – как позволяют силы. Хорошо подкрепить ее текстом «Богородице Дево, радуйся…» – дева Мария милостивая и всепрощающая.

Помилуй, Господи, душу раба Твоего (имя), отшедшего в жизнь вечную без Святаго Крещения. Неисследимы судьбы Твои. Не постави мне во грех сей молитвы моей. Но да будет святая воля Твоя.

И в завершение

Кем бы ни был усопший при жизни, молитва близких и родных способна облегчить его существование в загробном мире. Она избавит душу от тяжести грехов земных и позволит обосноваться подле Бога в Раю. Неважно, умеет человек молиться или нет – важно чувство, с которым он это делает. Перед ликом Бога все равны – потому не стоит бояться, если что-то не получается.

Немного об авторе:
Latest entries
 • Обереги 2019.08.13 Обереги и талисманы на удачу – как привлечь везение в бизнесе
 • Народные приметы, суеверия, поверья 2019.08.10 К чему чешется правая или левая нога: все значения приметы
 • Обереги 2019.07.24 Славянские рунические обереги – как правильно подобрать и активировать талисман для защиты
 • Обереги 2019.07.04 Одолень-трава – значение славянского оберега для женщин и мужчин

Молитва вдовы об усопшем муже

Все люди сталкиваются с утратой близких на определённом отрезке жизненного пути. Особенно тяжёлой бывает потеря женой своего супруга, который был опорой в жизни. И чтобы после смерти родного человека найти в себе силы жить дальше, нужно неустанно молиться.

Какие молитвы необходимо читать

После смерти мужа, вдова должна читать Псалтирь и молитву вдовы за своего усопшего супруга в течение первых сорока дней после смерти. Кафизмы читаются по одной в день, а после каждой кафизмы соответствующая молитва.

Овдовевшая женщина, столкнувшаяся с таким горем, может легко впасть в уныние, что является большим грехом. Поэтому молитва становится тем средством, которое оберегает от смутных мыслей и помогает жить дальше. По истечению сорокадневного срока имя усопшего поминается в вечернем молитвословии.

Совет! Читать молитвы следует в храме или дома. Можно молиться не только специальной молитвой, но и своими словами. Возможно, так будет легче выразить свои просьбы за покойного мужа. Особенно это касается поминальных дат.

Обязательно следует обратиться к Богородице, которая при жизни пережила распятие своего сына. В первые сорок дней душа новопреставленного, по словам Святых Отцов, очень нуждается в молитве близких. Ведь ей предстоит пройти на сороковой день Суд Божий, после чего душа отправляется в ад или рай. Но и после нужно не забывать молиться за упокой умершего супруга.

Читайте также похожие статьи:

Молитва за упокой души преставившегося — это, как святой елей для неё. Сама душа уже не может раскаиваться в своих грехах. Она смиренно ждёт решения дальнейшей судьбы. Поэтому близкие люди своей молитвой помогают умершему. Только так можно, по мнению церкви, вымолить у Господа прощение грехов покойного, чтобы душа его попала в Царство Небесное.

Никому не хочется представлять, что любимый при жизни человек мучается после смерти. Поэтому нужно возносить молитву за него с верой в сердце, тогда она обязательно будет услышана.

Как читать

Произносить поминальную молитву об ушедшем из мира живых супруге, можно дома и на кладбище. Нужно осенять себя крестным знамением и горячо просить Бога о помиловании души покойного. Вдова тем самым помогает и себе, поскольку её душевное состояние гармонизируется, и мысли о потере перестают терзать сердце. Приходит понимание того, что усопший муж не исчез, а перешёл в другие сферы бытия и продолжает жить.

Дома молитва читается при горящей свече или лампадке, обычно в вечернее время. Но не помешает почаще приходить на молебен в храм, где можно принять участие в Литургии и Панихиде. Также вдова может поговорить с батюшкой о своей утрате и попросить совета, как быть дальше.

Молитва вдовы о муже

Прежде всего, после смерти мужа, супруга должна читать молитву вдовы об усопшем муже. Слова её выглядят так:

Напутствие христианина перед смертью

Когда ситуация умирающего безнадежна и родные понимают, что смерть уже близко, то нужно пригласить священника, который прочитает специальную отходную молитву «Канон при разлучении души от тела».

Православные молитвы об усопших:

Если невозможно позвать батюшку, родные могут прочитать молитву сами. Для этого зажигается свеча или лампадка перед образами Иисуса Христа и Богородицы. Молитвословие поможет умирающему отойти в мир иной спокойно и без страданий.

Смерть для верующего христианина не должна означать конец. Её нужно толковать, как переходный этап на жизненном пути души. Поэтому православная вдова, потерявшая супруга, просто обязана совершать за него молитву и ни в коем случае не должна пускать в голову греховные мысли и падать духом.

Видео (кликните для воспроизведения).

Важно! Наши усопшие родственники нуждаются в молитвенной поддержке.

Молитвы по умершему
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here