Молитвы чтобы душа не болела

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитвы чтобы душа не болела - в подробном и точном описании.

Молитвы о болящих

Тропарь, глас 4 1

Ско́pый в заступле́нии Еди́н сый, Хpисте́,/ ско́pое свы́ше покажи́ посеще́ние стра́ждущим раба́м Твои́м (стра́ждущему рабу́ Твоему́, стра́ждущей рабе́ Твое́й),/ и изба́ви от неду́г и го́pьких боле́зней;/ и воздви́гни во е́же пе́ти Тя и сла́вити непpеста́нно,// моли́твами Богоpо́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2

На одре́ боле́зни лежа́щих (лежа́щаго) и сме́ртною ра́ною уя́звленных (уя́звленнаго),/ я́коже иногда́ воздви́гл еси́, Спа́се, Петро́ву те́щу,/ и рассла́бленнаго, на одре́ носи́маго,/ си́це и ны́не, Милосе́рде, стра́ждущих (стра́ждущаго) посети́ и исцели́:/ Ты бо Еди́н еси́ неду́ги и боле́зни ро́да на́шего понесы́й,// и вся моги́й, я́ко Многоми́лостив.

Молитва Пресвятой Троице

О, Премилосе́рдый Бо́же, О́тче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, в Неразде́льней Тро́ице покланя́емый и сла́вимый, при́зри благоутро́бно на раба́ Твоего́ (и́мя), боле́знию одержи́маго; отпусти́ ему́ вся́ согреше́ния его́; пода́й ему́ исцеле́ние от боле́зни; возврати́ ему́ здра́вие и си́лы теле́сные; пода́й ему́ долгоде́нственное и благоде́нственное житие́, ми́рныя Твои́ и преми́рныя бла́га, что́бы о́н вме́сте с на́ми приноси́л благода́рныя мольбы́ Тебе́, Всеще́дрому Бо́гу и Созда́телю на́шему.

Молитва 1-я ко Господу 2

Влады́ко, Вседержи́телю, Святы́й Царю́, наказу́яй и не умерщвля́яй, утвержда́яй низпа́дающия и возводя́й низве́рженныя, теле́сныя челове́ков ско́рби исправля́яй, мо́лимся Тебе́, Бо́же наш, раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ ми́лостию Твое́ю, прости́ ему́ вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное. Ей, Го́споди, враче́бную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, прикосни́ся телеси́, угаси́ огне́вицу, укроти́ стра́сть и вся́кую не́мощь тая́щуюся, бу́ди врач раба́ Твоего́ (и́мя), воздви́гни его́ от одра́ боле́зненнаго и от ло́жа озлобле́ния це́ла и всесоверше́нна, да́руй его́ Це́ркви Твое́й благоугожда́юща и творя́ща во́лю Твою́. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я ко Господу

Влады́ка Вседержи́телю, Врачу́ ду́ш и теле́с на́ших, смиря́яй и вознося́й, наказу́яй и па́ки исцеля́яй! Раба́ Твоего́ (и́мя) немощству́юща посети́ и исцели́ его́, возста́вив от одра́ и не́мощи. Запрети́ ду́ху не́мощи, оста́ви от него́ вся́ку я́зву, вся́ку боле́знь, и е́же е́сть в не́м согреше́ние или́ беззако́ние, осла́би, оста́ви, прости́ Твоего́ ра́ди человеколю́бия. Е́й, Го́споди, пощади́ созда́ние Твое́ во Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем, с Ни́м же благослове́н еси́, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Целительница»

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

В честь иконы Божией Матери «Всецарица» («Пантанасса») 3

Молитва 1-я

О, Всеблага́я, досточу́дная Богоро́дице Пантана́сса, Всецари́це! Несмь досто́ин, да вни́деши под кров мой, но я́ко ми́лостиваго Бо́га любоблагоутро́бная Ма́ти, рцы сло́во, да исцели́тся душа́ моя́ и укрепи́тся немощству́ющее те́ло мое́. И́маши бо держа́ву непобеди́мую, и не изнемо́жет у Тебе́ всяк глаго́л, о Всецари́це! Ты за мя упроси́, Ты за мя умоли́, да просла́вляю пресла́вное и́мя Твое́ всегда́, ны́не и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Перевод: О, Всеблагая, изумления достойная, чудная Богородица, Пантанасса, Всецарица! Не достоин я, чтобы Ты вошла под кров мой! Но как милостивого Бога любящая милосердие Матерь, изреки слово, да исцелится душа моя и да укрепится немощное тело мое. Ибо Ты имеешь мощь непобедимую и не останется у Тебя бессильным никакое слово, о Всецарица! Ты за меня упроси, Ты за меня умоли, дабы я прославлял преславное имя Твое всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитва 2-я

О, Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю пренесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му о́бразу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Я́коже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жи́ва су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отчая́ния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия люди́ Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́ Христа́ Спа́са на́шего. Я́ко живе́й Ти, су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва об успешном строительстве

Перевод: О, Пречистая Богоматерь, Всецарица! Услышь многоскорбное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, воззри на чад Твоих, неисцелимыми недугами страдающих, ко святому образу Твоему с верою припадающих! Как птица крылами покрывает птенцов своих, так ныне и Ты, вечно живая, покрой нас многоцелебным Твоим омофором. Там, где надежда исчезает, будь Надеждой, чуждою сомнений. Там, где лютые скорби превознемогают, Терпением и Облегчением для нас явись. Там, где мрак отчаяния в души вселился, да воссияет неизреченный свет Божества! Малодушных утешь, немощных укрепи, ожесточенным сердцам умягчение и просвещение даруй. Исцели болящих людей Твоих, о Всемилостивая Царица! Ум и руки врачующих нас благослови, да послужат они орудием Всемогущего Врача Христа, Спасителя нашего. Тебе как живой, находящейся здесь, с нами, молимся пред иконою Твоею, о Владычица! Простри руки Твои, исполненные исцелений и врачеваний, Радость скорбящих, в печалях Утешение, дабы мы, чудотворную помощь скоро получив, прославляли Живоначальную Нераздельную Троицу, Отца, Сына, и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Св. Архангелу Рафаилу

О, святы́й Арха́нгеле Рафаи́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя́, бу́ди на́м путеводи́тель в жи́зни на́шей, сохрани́ от все́х ви́димых и неви́димых вра́г, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни на́ша, упра́ви жи́знь на́шу к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых де́л. О, святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши на́с, гре́шных рабо́в Бо́жиих (имена́), моля́щихся тебе́, и сподо́би в зде́шней и в бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва святым врачам

О, вели́ции Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Пантелеи́моне, Косма́ и Дамиа́не, Ки́ре и Иоа́нне, Ермола́е, Диоми́де, Фо́тие и Аники́то! Услы́шите на́с, моля́щихся ва́м (имена́). Вы́ ве́сте на́ша ско́рби и неду́ги, слы́шите воздыха́ния мно́жества к ва́м притека́ющих. Сего́ ра́ди к ва́м, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником на́шим зове́м: не оставля́йте на́с ва́шим у Бо́га хода́тайством. Мы́ при́сно заблужда́ем от пути́ спасе́ния, руководи́те на́с, ми́лостивии наста́вницы. Мы́ не́мощны есмы́ в ве́ре, утверди́те на́с, Правове́рия учи́тели. Мы́ зело́ убо́зи сотвори́хомся до́брых де́л, обогати́те на́с, милосе́рдия сокро́вища. Мы́ при́сно наве́туеми есмы́ от вра́г ви́димых и неви́димых и озлобля́еми, помози́те на́м, безпомо́щных засту́пницы. Гне́в пра́ведный, дви́жимый на ны́ за беззако́ния на́ша, отврати́те от на́с ва́шим хода́тайством у престо́ла Судии́ Бо́га, Ему́же вы́ предстоите́ на Небеси́, свя́ти и пра́ведницы. Услы́шите на́с, вели́ции Христо́вы уго́дницы, ва́с с ве́рою призыва́ющих, и испроси́те моли́твами ва́шими у Отца́ Небе́снаго все́м на́м проще́ние грехо́в на́ших и от бе́д избавле́ние. Вы́ бо помо́щницы, засту́пницы и моли́твенницы, и о ва́с сла́ву возсыла́ем Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва (от зубной боли)
священномученику Антипе, епископу Пергама Асийского 4

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия исцеля́ти, неду́гующия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз, не́мощный, прибега́ю и, твой досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне, боля́щему, исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни, а́ще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да, та́ко ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитвы чтобы душа не болела

Чтобы успокоить расшатанные нервы и помочь своей израненной душе, прочтите в уютном спокойствии молитву Матроне Московской. Когда проблем и стрессов становится слишком много, нервная система такой нагрузки не выдерживает. Лекарства помогают до тех пор пока они действуют. Дорогие мои, не отменяя медикаментозное лечение, помогите себе православной молитвой, обращенной к Матроне Московской.

Читайте так же:  Молитва к Матроне краткая

В первую очередь посетите Церковь и подайте заказную записку о собственном Здравии. Поставьте по 3 свечи к иконе Великомученика и Целителя Пантелеймона и Блаженной Старицы Матроны Московской.

Находясь у образа Старицы, произнесите про себя эти молитвенные строчки:

В наиболее подходящее время запираетесь в комнате. Зажигаете свечи. Рядом ставите иконы и графинчик со святою водой. Около трех минут просто взираете на горящее пламя, успокаивая себя тем, что другим тяжелее бывает.

Представьте Господа Бога и заступничество Матроны Московской. Вселите в душу непоколебимую веру в святое православие. Приступайте к многократному нашептывание специальной молитвы, помогающей успокоить нервы и обрести смирение в грешной душе.

Усердно креститесь и пьете святую водицу. Продолжаете наблюдать за тем как теплится пламя, без сокрушения вспоминая свои прожитые дни. Через некоторое время Вы непременно успокоитесь, продолжая с верой в душе и долгие годы молиться Матроне Московской.

Сильная молитва о здоровье себе

«Спаси, Господи!». Благодарим что посетили наш сайт и перед тем, как начать читать необходимую информацию просим Вас посмотреть нашу страничку в Инстаграм «Господи, Спаси и Сохрани †» — ссылка https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . Перейдите и посмотритее ее, пожалуйста. В сообществе уже больше 48 000 подписчиков, единомышленников. Если Вам понравится наша группа, пожалуйста подписывайтесь на нее. Мы выкладываем православные редкие молитвы из молитвослова, высказывание святых, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Ангела Хранителя Вам и хорошего, бгагодатного дня! (информация на правах рекламы)

Что может быть важнее здоровья. Очень сложно сталкиваться с ситуациями, когда болеет родной человек. Но также нелегко, когда Вы сами подвергаетесь разным хворям. Как только Вы почувствовали первые признаки недуга, стоит сразу обратится к врачу. Не затягивайте с лечением, так как это может привести к негативным последствиям. Но не стоит забывать и о том, что не лишним будет и обратится за помощью к высшим силам. Они всегда придут на помощь тем, кому это действительно необходимо. Для этого можно использовать молитвы на здоровье себе и близким.

Молитвы о здравии

Есть большое количество святых, кому можно адресовать молитвы о здравии. Среди них наиболее часто обращаются к:

 • Пантелеймону Целетилю,
 • Богородице,
 • Николаю Чудотворцу,
 • Матроне Московской,
 • Господу.

Когда слова идут от чистого сердца и с наилучшими побуждениями, то они обязательно будут услышаны. Читать молитвы на здоровье семьи и себя можно как в храме, так и дома. Нет каких-либо обязательных временных правил по их чтению. Помните, что читать их можно как самим за себя, так и за близких Вам людей.

Молитвы Пантелеймону

Издавна его считали самым сильным врачевателем и чудотворцем. Многие говорили о том, что он мог исцелить даже самые сложные заболевания с помощью молитвы Господу. Среди значительного количества молитв о здравии данному святому особенно выделяют данную сильную молитву:

«О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне! Умилосердись надо мной, грешным рабом Божиим (имя), услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небеснаго, Верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от жестокаго гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоей и исцели мя; да здрав сущи душею и телом, остаток дней моих, при помощи благодати Божией, возмогу провести в покаянии и угождении Богу, и сподоблюся восприятии благий конец живота моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да дарует ми предстательством твоим здравие тела и спасение души моей. Аминь.»

Ее можно применять как уже больным людям, так и для предупреждения заболеваний.

Обращение к Матроне Московской

Также часто обращаются с молитвой о даровании здравия к Матроне Московской. Согласно преданиям она еще в восьмилетнем возрасте могла помогать людям, исцеляя их. Делала она это в дневное время, а потом по ночам молилась. Молитва за здравие больного человека к ней считается наиболее сильной. Особенную силу она будет иметь тогда, когда стоит стать перед ее иконой и зажечь свечку. Стоит немного постоять перед ней и подумать о дорогом человеке.

«О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Кроме молитв святым, можно также заказывать специальные молебни в храмах, которые именуются сорокоустами. Его читают на протяжении 40 дней. Заказывать их можно в любое время кроме поста. Для этого необходимо подать листик с именами за кого стоит молится. Можно также подавать и простую записку для обычной молитвы о здравии.

Читайте так же:  Соборная молитва головин

Молитва Всевышнему

Если Вы желаете прочитать молитву о здоровье самому себе, то рекомендуем воспользоваться молитвой Господу. Он обязательно Вас услышит, если Ваша вера крепка и слова сказаны будут с усердием.

«О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго; отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага, чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.

Видео (кликните для воспроизведения).

Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).

Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).

Помните, что обращаться к святым стоит не только с просьбами, но и с благодарностью. Для этой цели можно воспользоваться специальными благодарственными молитвами или просто сказать все своими словами, но от чистого сердца.

Какую молитву читать, когда тяжело на душе

Всем, у кого на душе «кошки скребут» и печаль поселилась страшная, подскажу я, какую молитву читать когда тяжело на душе. Человеку не может быть всегда весело, бывает, что найдет такая тоска, что хоть волком вой. В такие моменты многие находят утешение в алкоголе или еде, но не все знают, что на помощь может придти молитва православная.

Какие великомученники помогут раны душевные залечить?

Если ты по настоящему веришь в Господа Бога и носишь крест на теле православный, то тебе можно за помощью обратиться к Святым, которые и сами не раз страдали от мук душевных. Вот кто здесь поможет лучше всех:

 • Великомученница Варвара. Она на собственном опыте испытала всю тягость душевного бремя и находила выход из сложных ситуаций в молитве. Ей можно молиться в те моменты, когда на тебя тоска смертная нападет. Произнеси молитву столько раз, сколько тебе самой захочется. Как почувствуешь, что легче стает на сердце и в душе, так можешь прекратить читать.
 • Святитель Тихон Воронежский, Задонский Чудотворец. Он тоже долго боролся с сильнейшим угнетенным состоянием его души, но молитва и слова, обращенные к Господу, ему очень помогли. Тоже читай ему молитву в моменты сильного уныния до тех пор, пока легче не станет.

Молиться необходимо обязательно перед иконами этих Великомученников, чтобы они услышали тебя и помогли. Можно и с собой везде носить одну из этих икон, а когда станет на душе тяжело, то уединиться где-нибудь, достать иконку и тихонечко, глядя изображение святого, помолиться.

Как еще можно снять груз с души?

Можно побороть сильную тоску и уныние с помощью молитвы перед иконкой Богородице, например, когда горести связаны с детьми у тебя.

 • В самый трудный день можешь молиться Божьей Матери даже не один десяток раз. Хуже от этого не станет.
 • Молись своими словами и проси у нее наполнить душу твою светом. Например, можно сказать вот такие слова:

«Божья Матерь, милая, родимая, дай силушки ты мне пережить беды мои. Не остави меня один на один с печалями моими, да мыслями худыми. Направь меня на путь истинный. Не ведаю я, как жить мне дальше. Не позволь сломаться мне, да с жизнью распрощаться. Помоги, Матушка, прошу тебя. Истерзалась душенька моя и нет покоя ей. Наполни смыслом жизнь мою и любовью сердце мое. Амин, Аминь, Аминь.»

 • Если боль в душе очень сильная, то ходи в церковь каждый день. Ставь там свечки за здравие всех живых близких и за упокой всех умерших родственников.
 • Молись, как умеешь пред ликами святыми Христа и Богоматери.
 • Попроси Батюшку помолиться за душу твою и исповедайся в грехах своих пред ним. Увидишь, как на душе легче станет сразу.
 • Набери святой воды и пей ее ежедневно по несколько глотков. Можно и лицо омывать ею.
 • Все углы дома также можно сбрызнуть этой водичкой, чтоб наполнить дом атмосферой добра, мира и согласия.

Береги себя и пусть не закрадывается в сердце тоска и уныние, ведь теперь ты знаешь, какую молитву читать когда тяжело на душе.

Молитвы для успокоения души и сердца

В современном мире темп жизни настолько увеличился по сравнению даже с повседневностью 50-летней давности, что стрессы стали такой же неотъемлемой частью бытия, как загрязненный воздух и пластик. Стрессы оказывают колоссальное воздействие на наш организм и в первую очередь на нервную систему. Поэтому способы, помогающие успокоить душу и сердце, гармонизировать психологическое состояние, привести в равновесие мысли и чувства, всегда в большой цене.

Читайте так же:  Молитва Святой ирине на русском языке

У православного человека есть очень мощное средство для успокоения нервов – это молитвы. Ведь любая молитва – это своего рода медитация, обращение к себе, внутрь, отвлечение от мирской суеты и разговор со Всевышним. Каждое слово, даже звук в молитве не случайны и воздействуют на душу, психику и тело верующего самым благополучным образом. Недаром это доказано даже в экспериментах с водой, кристаллы которой после прочтения молитв становились ровными и гармоничными.

Универсальные молитвы

Всегда очень действенными молитвами в любых жизненных ситуациях – в том числе и для обретения душевного равновесия и спокойствия — являются «Отче наш», «Псалом 90», а также «Молитва Оптинских старцев на начало дня».

Скажем несколько слов о последней молитве. Все мы знаем, что то, как сложится день, зависит во многом от его начала. «Встал не с той ноги» — поговорка именно об этом. Поэтому, если в жизни наступил период духовного смятения и сильного стресса, то каждое утро можно начинать с молитвы Оптинских старцев. Так можно гармонизировать свое состояние, перестать нервничать и провести весь последующий день легче. Молитва Оптинских старцев составлена на современном русском языке и во многом понятна молящемуся.

Молитва Оптинских старцев на начало дня

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Специальные молитвы для успокоения души и сердца

Тем не менее, из всего обилия православных молитв есть несколько, которые можно и нужно читать именно для успокоения души и нервов.

Молитва «Богородице Дево, радуйся»

В первую очередь, это православная молитва «Богородице Дево». Уникальной особенностью этой древней и очень сильной молитвы является то, что ее текст почти полностью заимствован из Библии – из первой главы Евангелия от Луки. Читать ее можно несколько раз в день, ограничений нет, сколько просит душа, столько и читайте. К примеру, священнослужители читают ее 150 раз. Воздействие этого священного текста очень сильное, приносящее большую духовную пользу.

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Аминь.

Молитва Матроне Московской

Для обретения душевного равновесия и спокойствия можно обращаться через молитвы к святым. В первую очередь, это относится к Матроне Московской. Чудотворная сила этой святой признана всей йерархией Русской православной церкви, к ее мощам приезжают паломники из разных концов света, а чудеса, связанные с ее именем, случаются по сей день. Успокоительная молитва Матроне Московской звучит так:

Блаженная Старица, Матрона Московская. Огради меня от нервной вражды, защити меня от тяжкой нужды. Пусть душа моя от дум не болит, а Господь за все огрехи простит. Помоги мне успокоить невроз, пусть не будет плача горестных слез. Аминь.

Молитва Иоанну Предтече

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но совокупляяся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем.

Что сотворю? Не вем. И к кому прибегну, да спасена будет душа моя? Токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем по Богородице вем больша быти рожденных всех, ты бо сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия.

Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первый надесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний Пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов!

Тя молю, к тебе прибегаю: не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя, низверженнаго многими грехи. Обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси: крещением омываяй прародительный грех, покаянием же очищаяй коегождо дело скверно. Очисти мя, грехами оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

Обращение к ангелу хранителю для успокоения души

Обратиться за помощью в успокоении нервов и сердца можно к своему ангелу хранителю, приставленному Господом к каждому христианину при крещении и призванному оберегать человека от всякого ненастья и зла.

Читайте так же:  О болящем сыне молитва

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Молитвы чтобы душа не болела

Слова и молитвы, если они прочитаны с истинной верой и любовью, помогут изменить жизнь к лучшему. Читать их можно везде, выбирая те слова и молитвы, дающие решение самой важной на данный момент задачи. Молитвы могут дать нам силу излечиться от болезней, обрести душевный покой, успокоиться, повернуть жизнь в нужное русло.

Через молитву можно получить то, о чем желаете, только если сильно ваше стремление и сильна вера. Не позволяйте сомнениям ослаблять вашу веру. Когда вы что-то просите, рассматривайте это как непреложный факт (это так и никак иначе) и результат не замедлит себя ждать. Просите серьезно, искренне и путь откроется.

Молитва об исцелении души

Без помощи Твоей я ничто на этой Земле. Даруй мир моей душе и успокой волнения, которые происходят от тревог мира сего. Даруй любовь и освободи от врагов, опутавших душу мою, и наполни ее Светом Твоей Любви. Аминь.

Молитвы чтобы душа не болела

Молитва снимающая за минуты любую боль. В недугах, или моля о болящих, следует молитвенно взывать к Господу Богу.

Молитву нужно творить в уединении, при зажженной свече, стоя на коленях. Читать ее может любой человек, независимо от своих религиозных убеждений. Эта молитва способна за считанные минуты снизить температуру, снять любую боль.

Да святится Имя Твое на Небесах и на Земле. От края и до края Вселенной! Господи! Укрепи силы в противостоянии силам мрака, дабы не токмо противостоять ему, но и очищать землю-матушку от сего мусора. Научи отделять благо от зла и пребывать в спокойствии и твердости духа, дабы достойно творить меж людей волю Твою.

Укрепи силы братьев и сестер моих – как близких, так и неведомых мне. Да узрят они истинную славу Твою и исполнятся любви в сердце своем. И одолевают преграды темные в движении по пути к Свету. И да протянут друг другу руки свои и отдадут безмерно тепло души.

Господи! Да свершится воля Твоя! И пребудет на земле единый народ, любящий матерь свою – природу, воссоединенный с Тобою любовью своей и идущий по пути истинного духовного развития, опираясь на последний завет Твой».

Вечером: «Восполни, Господи, утраченные силы на благо, дабы уготовиться к встрече дня будущего. Аминь». После внутренней исповеди, когда болезни и беды отступят, постарайтесь не повторять прежних ошибок – иначе несчастья вернутся в двойном объеме.

Сильная молитва от головной боли

Хвалебная песнь пресвятой владычице нашей богородице молитва от боли в спине и ногах

Богородицу величает; Тебе преславный исповедников сонм Бога Слова храм нарицает; Тебе господствении полцы всего девства образ проповедают; Тебе вся небесная воинства Царицу Небесную восхваляют. Тебе по всей вселенной Церковь Святая прославляет Матерь Божию почитающи; Тя истиннаго Царя Небеснаго Отроковицу превозносит Ты еси ангелом Госпожа, Ты еси райская дверь.

Ты лествица Царствия Небеснаго, Ты Царя славы чертог Ты ковчег благочестия и благодати. Ты еси бездна щедрот, Ты еси прибежище грешных. Ты Мати Спасителева. Ты свобождения ради пленнаго человека. Бога восприяла еси во чреве. Тобою попран бысть враг; Ты отверзла еси верным двери Царствия Небеснаго. Ты одесную Бога стоиши; Ты Бога за нас молиши, Дево Марие. Иже будет судити живым и мертвым. Тя убо просим. Заступницу пред Сыном Твоим и Богом, Иже кровию Своею нас искупи, да мзду восприимем в вечной славе. Спаси люди Твоя, Богородице, и благослови достояние Твое, яко да будем причастницы наследия Твоего; Упаси и соблюди нас даже до века. На всяк день, о Пресвятая, хвалити и ублажати Тя желаем сердцем и устнами. Сподоби, Премилосердая

Видео (кликните для воспроизведения).

Мати, ныне и всегда от греха сохранитися нам. Помилуй нас. Заступнице, помилуй нас. Буди милость Твоя на нас, якоже на Тя уповахом во веки. Аминь».

Молитвы чтобы душа не болела
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here