Молитва в помощь рожающей

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва в помощь рожающей - в подробном и точном описании.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Читайте так же:  Молитва на выздоровление больного от рака

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Молитва перед родами

Как помогает молитва перед родами?

Роды – это одно из важнейших событий в жизни каждой женщины, однако, мысли о самом процессе зачастую омрачнены боязнью испытать чувство боли. Как и к любому важному мероприятию, к родам следует основательно подготовиться. Но достаточно ли иметь только физическую подготовку? Безусловно, каждая верующая женщина, должна позаботиться и о духовной составляющей предстоящего таинства.

Истинно верующая женщина осознаёт, что благополучно родить ребёнка можно с Божьей помощью, значит нужно читать молитвы, и просить Господа дать ей силы и здоровья будущему малышу. Обязательно перед родами следует посетить церковь, по возможности, выстоять службу, исповедоваться и причаститься. Зачем это нужно? Женщина в период беременности как никогда близка к Богу, она выполняет главную из своих жизненных функций – готовится стать матерью. Соответственно, на ней лежит двойная ответственность.

Ребёнок дарован Господом, стоит понимать, что это не только естественный физиологический процесс продолжения рода, это награда, за которую следует быть благодарными. Лучшее проявление Вашей благодарности – это молитва. Наши духовные наставники говорят о том, что молиться следует в любую свободную минуту, поэтому перед ответственными моментами в жизни, делать это особенно важно и нужно.

В прошлых столетиях медицина находилась в зачаточном состоянии, помощь роженице могли оказать минимальную, поэтому женщины уповали лишь на Божью помощь. Современный мир предоставляет нам множество гарантий, что роды пройдут на высоком уровне, с полным медицинским обеспечением, поэтому многие женщины, являясь приверженцами христианской веры, попросту игнорируют церковь, не задумываясь о духовной подготовке к родам.

Молитва во время беременности

Молитва на протяжении всей беременности защищает роженицу, вселяет в неё веру, и укрепляет силу духа. Если Вы не знаете, какие молитвы читать, и к какому святому стоит обратиться, то ответ вполне логичен – нужно обязательно посетить ближайший храм. Молитвы перед иконами Божьей Матери имеют свою особую силу, и способны творить настоящие чудеса. Дева Мария родила Христа, испытав те же муки деторождения, что и каждая из женщин на земле. Она услышит всех нуждающихся, внимет молитвам, и подаст руку помощи истинно верующим. Помните, что на Вас лежит ответственность за жизнь будущего ребёнка, соответственно, важно ввести его во храм, ещё во время нахождения в материнской утробе.

Читайте так же:  Молитва в кроссовере

В священном писании сказано, что Бог формирует дитя во чреве матери, поэтому так важно быть «чистой» на помыслы и деянии в период вынашивания младенца. Будучи на сносях, стоит исповедоваться, рассказать духовному наставнику о всех своих прегрешениях, и молиться о невинной душе ребёнка, чистой, как слеза.

Обращение к Господу перед родами – это признак Вашего искреннего желания быть достойным родителем, который заботится не о бренном физическом, а, в первую очередь о духовном, высоком.

Дети — наследие и благословение от Господа, это не просто мудрые слова из Библии, это простая истина, которую стоит пронести через всю жизнь. Ребёнок должен прийти в мир с помощью молитвы матери, тогда он будет иметь защиту, ведь, согласно священному писанию, младенец, появившийся на свет у истинно верующих родителей – является освящённым.

Страх перед родами

Большинство женщин испытывают жуткий страх перед родами, особенно, если это первенец. Те же, кому довелось испытать тяжелый опыт болезненных схваток, также тревожатся о повторной боли. Хочется себя подготовить, чтобы чувствовать большую уверенность. Кто-то усиленно изучает информацию по теме, а кто-то просит Божьей помощи, не уставая молиться Господу и понимая, что по-другому не справиться.

Верующие барышни молятся и во время подготовки к зачатию плода, и при вынашивании малыша, и даже непосредственно во время родов. Святые отцы говорят, что обращаться к Богу необходимо постоянно, каждый миг, каждую вольную минуту. При схватках молитва невольно успокаивает, помогает унять боль.

Подготовка к родам должна включать не только физический, но обязательно и духовный аспект. То есть, беременной даме следует сходить в церковь перед родами, посетить службу, исповедаться.

Роды могут сопровождаться непредвиденными осложнениями, и медики не во всех ситуациях всесильны. Только Бог всемогущ. По вере нашей и будет нам. Это подтверждено многочисленными случаями, когда молитва во время родов дарила чудеса. Невыносимые боли стихали, а сильные кровотечения прекращались.

Молитвы перед родами

Молитва перед родами ко Господу Иисусу Христу

Господи Иисусе Христе Боже наш, от превечнаго Отца рожденный Сыне прежде век, и в последнии дни, благоволением и содействием Святаго Духа, изволивый рождену быти от Пресвятыя Девы яко младенцу, повиену и положену во ясли, сам Господи, в начале сотворивый человека и жену спрягий ему, заповедь дав им: раститеся и множитеся и наполните землю, помилуй по велицей милости Твоей рабу Твою (имя) готовящуюся родити по заповеди Твоей. Прости ей вольныя и невольныя грехи, благодатию Твоею даруй ей силу благополучно разрешитися от бремене своего, сохрани сию и младенца во здравии и благомощии, огради их ангелы Твоима и сохрани от неприязненнаго действия лукавых духов, и от всякия вещи злыя. Аминь.

Молитва перед родами ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, яже веси рождение и естество матере и чада, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, яже не потребовала еси помощи в рождении Сына Божия, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Даруй ей благомощие в час сей, и младенца иже имать родитися и внити в свет мира сего сподоби в благопотребное время и умнаго света во святем крещении водою и духом. Тебе припадаем, Мати Бога вышняго, молящеся: буди милостива мати сей, ейже прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь.

Молитва перед родами слушать

Православные молитвы о помощи в родах ребенка

Православные молитвы о помощи в родах, читаемые как роженицей, так и ее близкими, в частности мамой, способны творить чудеса. Имея веру в помощь небес, будущая мама наполняется спокойствием, она точно знает, что все будет хорошо, стоит только немного потерпеть. Молитва о здоровых родах возносится как к Спасителю, так Божьей Матери и святым.

Правило чтения молитв о помощи в родах

Перед родами будущая мать обязательно должна пойти на исповедь и причастие, чтобы оставить у ног Христа все свои прегрешения и очиститься Его Святой Кровью.

Другие молитвы о беременности и зачатии:

Перед чтением воззваний к Пречистой Деве Марии, Спасителю и святым роженице следует особенно тщательно вспомнить все нераскаянные проступки, покаяться, попросить прощения у Святой Троицы и только тогда можно взывать о помощи.

Хорошим оберегом для будущей матери и младенца станут молитвы о здоровых родах у иконы:

Молиться перед родами необходимо регулярно. После родов желательно произнести благодарственную молитву. Родственники роженицы могут заказать благодарственный молебен.

Важно! Во время схваток роженица не сможет молиться сама, тогда надежным покровом для нее и будущего ребенка становятся прошения родных.

Молитва роженицы к Спасителю

Взывая к Сыну Божьему, роженица обязательно чувствует Его поддержку.

Господь Бог наш, Иисус Христос, Спаситель и Защитник, от Всевышнего Бога Отца по благоговению и содействию Святого Духа в лоне Девы Марии рожденный, как младенец и был положен в ясли, ибо Творец при сотворении мира создал мужчину и женщину, дал им заповедь плодиться и размножаться, наполнять землю, по великой милости Твоей помилуй рабу Твою, которая находится в родах по заповеди Твоей. Господи, прости мне все прегрешения, вольные и невольные, благослови меня на благополучное разрешение при родах здоровым младенцем, сохрани меня и дитяти в здоровье и благополучии, поставь около нас ангелов Своих для защиты от стрел лукавого. Аминь.

Читайте так же:  Молитва чтобы выгодно и быстро продать машину

Молитва Николаю Угоднику о родах

Читать молебен можно где угодно в церкви, в домашней обстановке. Можно читать текст молитвы, а можно просить своими словами. Будущей маме необходимо обязательно купить оберег икону Николая Чудотворца.

Великий Боже, жизни Даятель и Хранитель, благодарю Тебя за милостью Твою, по которой я (имя), смиренная раба Твоя, получила благодать деторождения, имею в себе зародыш, его видят очи Твои от самого зачатия.

Святой Угодник, очень боюсь, что из-за грехов моих могу пострадать во время родов, и поэтому прибегаю к милости Твоей и защите.

Не молю Тебя избавить меня от участи женского рода, которому Бог предопределил рожать в муках, ибо это есть закон для всех, кто в грехе рожден.

Молю тебя, святой Угодник, когда придет мой час рожать, благослови разрешение мое, избави от болей, которые я не смогу выдержать.

Исполни, Никола Чудотворец желание сердца и супруга моего, даруй нам рождение ребенка.

Да придет младенец в мир Божий целым, здоровым и крепким, дарованным нам по благодати щедротам Единорожденного Сына Божьего, Иисуса Христа, ради нас в Чреве носимого, через кровь Пречистой Девы Марии человеком рожденного. Слава Сыну, Отцу и Святому Духу. Аминь.

Молитва для легких родов

Чтобы родить здорового ребенка беременные читают молитвы всю беременность.

Читайте также интересные статьи:

Видео (кликните для воспроизведения).

В каждом молитвослове есть молитва беременной женщины, которую желательно читать дважды в день.

Если во время беременности возникают осложнения, для помощи прибегают к молитве о сохранении ребенка.

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго величия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразумит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, по-велевающи всем притекати к Тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Твоему покрову и предстательству поручаю себе во веки. Аминь.

Период беременности бывает нелегкий, могут возникнуть трудности со здоровьем будущей мамы и ребенка. Именно эта молитва Пресвятой Богородице поможет родить здорового малыша.

Материнская молитва за беременную дочь

Кровная связь матери и дочери особенно сильная во время родов. Мама — человек, которому молодая женщина более всего доверяет в этот непростой период ее жизни.

Статьи о Крещении детей:

Видя спокойствие матери, постоянно пребывающей в молитвах, роженица расслабляется, и роды проходят самым чудесным образом.

Пресвятая Дева Мария, Пречистая Матерь нашего Спасителя Иисуса Христа, по великой милости Своей помилуй рабу (имя) и помоги ей в это время благополучно разрешиться младенцем.

Всемилостивая Пречистая Богоматерь, подай помощь рабе Твоей, ныне более всего нуждающейся в помощи от Тебя. К ногам Твоим припадаю, Мать Бога Всевышнего, даруй милость, когда придет ей час родить, будь ей матерью, и умоли родившегося от Тебя Сына Божьего, Христа Иисуса укрепить ее силой Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.

Православные молитвы о сохранении беременности и развитии плода

Молитва о сохранении беременности является сильной защитой еще не родившегося малыша. Царь Давид в своем псалме писал, что очи Господни видели его еще в утробе матери (Псал. 138:16).

Малыши, покрытые материнской молитвенной любовью, рождаются, как правило, здоровыми и счастливыми. Дети являются особым благословением от Господа, ибо через них продолжается жизнь на земле. Матери, знающие силу молитвенной защиты, от дня зачатия молятся святым заступникам и Святой Троице о будущей жизни малыша.

Другие православные молитвы о беременности:

Порой случается, что врачи выносят страшный вердикт и предлагают прервать беременность, но истинная вера родителей и помощь святых делают чудеса.

К каким святым обращаться при беременности

Многие беременные женщины имеют огромное желание принять помощь и защиту святых, но не знают, кого просить. Иисус Христос — наш Спаситель и скорый помощник, к Нему взывает будущая мама в первую очередь, читая молитву о сохранении беременности.

Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец! К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал, с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

Читайте так же:  Молитва на помощь Господа

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался. Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли. И землю, и сонмы ангельские наполняли.

О Отче и Боже! Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас. Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю, но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал. Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено. Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих. К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может. Лишь Твоя безгранична мудрость. И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь. Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил. Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили. Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях. Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить, чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным, так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего. Аминь!

Самыми почитаемыми святыми среди православных женщин, готовящихся стать матерями, являются:

Чисто на подсознательном уровне родители, мечтающие о сыне, обращаются к Николаю Чудотворцу, а для рождения девочки взывают к святым женщинам.

Николай Угодник — дарователь чудес

Беременная женщина не просто инкубатор для вынашивания плода, она источник его жизни, который формирует будущее малыша, его характер и отвечает за здоровье ребенка. Узнав о зачатии, будущая мама не только меняет режим питания, она усердно молится о будущем малыша, часто пребывает в храме, взывая о помощи святых, среди которых всеми почитаемый Николай Чудотворец.

Любящий детей при жизни, Святой Угодник не оставляет без своей помощи и после смерти.

Читайте также похожие статьи:

Чтение молитвы о сохранении беременности, вынашивании плода без отклонений в здоровье матери и будущего ребенка. чудесным образом отражается на эмоциональном состоянии обоих.

Боже Великий, Животе и жизни Подателю и Хранителю. Благодарю Тя, яко милостию Твоею и мене,смиренную Рабу Твою, причастной соделал еси благодати чадородия, се бо имам плод чрева. Обаче веси, Господи, яко боюсь, да не како грехмоих ради лютее постражду раждающи, и того ради к милосердию Твоему прибегаю.

Не молю Тя, да избави мя участи всего рода нашего женскаго, ему же определил еси в болезнех раждати чада, общий бо закон есть нам, согрешающим. О сем же молю Тя: егда придет час мой, даждь ми ослабу и разрешение нетрудное, избави мя от болезней непосильных. Исполни, Господи, желание сердца моего, скупе же и желание супруга моего, егоже дал им еси. Даждь нам радость рождения новаго человека в мир Твой. Да явится младенец цел, здрав и крепок, и да ктому не помним скорби за радость, благодатию и щедротами Единороднаго Сына Твоего, Иже нас ради воплотися от пречистых кровей Марии Девы, в ложеснах носим бысть и плотию рождения восприят, Ему же слава подобает со Святым Духом во веки. Аминь.

Святая Матронушка — защитница и помощница

Матрона Московская, рожденная слепой и практически всю жизнь не ходившая, как никто другой понимает желание женщины выносить и родить здорового ребенка.

Уходя из этого мира, преподобная матушка оставила людям обещание помогать каждому, кто приходит к ней в молитвах.

О, блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся к тебе , навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждующих и скорбящих с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к на, недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигдеже не обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных, исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства дьявола страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потерять в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним, дабы помози нам по отшетствии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимого: Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.

Читайте так же:  Св анастасия узорешительница молитва

Единственным условием успешной молитвы является искреннее сердце и покаяние в грехах.

Пречистая Богородица — скорая помощница будущим мамам

При угрозе жизни еще неродившегося малыша, будущая мама постоянно находится в молитве Пречистой Деве Марии перед Ее святым ликом «Скоропослушница»

Пречистая Дева Мария, Мать Господа нашего Всевышнего, Скоропослушница и заступница всех, кто к Тебе в молитве прибегает. Обрати внимание с высоты Своего небесного величия на меня грешную, припадающую в надежде к святому Твоему лику, услышь мою молитву, наполненную смирением и покорностью, и принеси ее к Спасителю. Проси Его, Пречистая Богородица, озарить Божьим светом мрачные уголки души моей по благодати Своей и освободит мой разум от нечистых помыслов, успокоив сердце, наполненное беспокойством, и исцелить душевные раны. Да вразуми меня, Богородица, делать добрые дела да поклонятmся Господу в страхе, благая простить все прежде содеянное зло, чтобы Он избавил меня от вечных мучений и не лишил благодати пребывать в Царствии Божьем.

Благословенная Матерь Божья, Ты благоизволила разрешить всем в святом лике Скоропослушницы приходить к Тебе с верой, не откажись от меня грешной и не допусти погибнуть плоду в чреве моем из-за грехов моих. На Тебя Божественная все упования мои, надежда на спасение и Твой покров, которому я вручаю себя и будущее дитяти. Аминь.

Да благословит вас Господь познать радость счастливого материнства.

4 основные молитвы перед родами о помощи и здоровом младенце

Считается, что верующая православная христианка должна обращаться к Богу не только во время родов, но и до зачатия ребенка, в период вынашивания плода. Чем чаще вы взываете к Божьей помощи с молитвой, тем спокойнее и увереннее будете себя чувствовать. Очень важно помнить о молитвословии и во время родов. Если в самом разгаре схваток читать молитву, станет немного легче – боль успокаивается.

Издавна православные христианки возносят молитвы перед родами именно Святой Богородице. Она считается покровительницей матерей и их детей. При желании близкие люди рожающей женщины могут собраться в храме или же дома перед образом Богородицы, после чего прочесть вместе молитву за удачный исход родов и рождение здорового, крепкого малыша.

Подобный религиозный текст в первую очередь произносится для того, чтобы оказать помощь роженице. Если подробнее, его читают в следующих целях:

  • для снятия сильных болевых ощущений;
  • для облегчения трудных, затяжных родов;
  • для того чтобы ликвидировать осложнения, которые возникают во время тяжелых схваток;
  • для снятия сильного кровотечения, если таковое начинается во время родов;
  • для избавления малыша от патологии, которую врачи могли диагностировать еще на ранних сроках беременности.

Что интересно, молитва, обращенная к Пресвятой Богородице, помогает не только беременным или рожающим женщинам. Ее можно произносить и в том случае, если у женщины не получается забеременеть и выносить плод.

Даже при бесплодии не стоит опускать руки. Нужно обращаться за помощью с таким молитвословием и просить о том, чтобы Господь подарил здоровое дитя. Однако одним сакральным текстом не стоит ограничиваться. Вам также рекомендуется посетить церковь, исповедоваться и причаститься. В таком случае молитва будет обладать гораздо большей силой. Когда находитесь в храме, в первую очередь купите три свечки, поставьте их около образа Богородицы. Затем прочитайте «Отче наш» и только после этого просите у Матери Божьей здоровья будущему ребенку.

Не забывайте о том, что к Богородице нужно обращаться в течение всей беременности, а не только во время родов. В таком случае вы будете чувствовать себя гораздо спокойнее, да и об удачном завершении родов не станете так сильно волноваться. Читать молитвословие можно не только Богородице, но и другим святым:

  • Великомученице Екатерине;
  • Ксении Петербургской;
  • Анастасии Узорешительнице.

Если доктора сообщили, что нужно готовить себя к достаточно трудным родам, лучше всего читать молитву Иоакиму и Анне. Эта пара очень долго не могла завести ребенка, но они так горячо и долго молились Господу, что им даровали дитя.

Видео «Молитва для легких родов»

В этом видео вы узнаете, какие молитвы нужно читать для легкой беременности и родов.

Видео (кликните для воспроизведения).

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here