Молитва против внематочной беременности

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва против внематочной беременности - в подробном и точном описании.

Молитвы во время беременности

Молитвенное воздыхание христианской супруги во время беременности
ко Господу Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, от преве́чнаго Отца́ рожде́нный Сы́не пре́жде ве́к, и в после́дния дни́, благоволе́нием и соде́йствием Свята́го Ду́ха, изво́ливый рожде́ну бы́ти от Пресвяты́я Де́вы я́ко младе́нцу, повиену и положе́ну во я́сли, са́м Го́споди, в нача́ле сотвори́вый челове́ка и жену́ спряги́й ему́, за́поведь да́в и́м: расти́теся и мно́житеся и напо́лните зе́млю, поми́луй меня́ по вели́цей ми́лости Твое́й рабу́ Твою́ (и́мя) готовящуюся роди́ти по за́поведи Твое́й. Прости́ мне́ во́льныя и нево́льныя грехи́, благода́тию Твое́ю да́руй мне́ си́лу благополу́чно разреши́тися от бре́мене своего́, сохрани́ меня́ и младе́нца во здра́вии и благомощии, огради́ я́ а́нгелы Твои́ма и сохрани́ от неприя́зненнаго де́йствия лука́вых духо́в, и от вся́кия ве́щи злы́я. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Целительница»

Тропарь, глас 4

Я́ко Пресве́тлая Звездо́, просия́ Боже́ственными чудесы́ святы́й Твой о́браз, Цели́тельнице. Пода́ждь у́бо и нам, Богоро́дице Мари́е, исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Перевод: Как преяркая Звезда, просиял Божественными чудесами святой Твой образ, Целительница. Подай и нам, Богородица Мария, исцеление болезней душевных и телесных, спасение и великую милость.

Молитва

Приими́, о, Всеблагослове́нная и Всемо́щная Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице Де́во, сия́ моли́твы, со слеза́ми Тебе́ ны́не приноси́мыя от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, ко Твоему́ цельбоно́сному о́бразу пе́ние возсыла́ющих со умиле́нием, я́ко Тебе́ Само́й зде́ су́щей и вне́млющей моле́нию на́шему. По коему́ждо бо проше́нию исполне́ние твори́ши, ско́рби облегча́еши, немощны́м здра́вие да́руеши, разсла́бленныя и неду́жныя исцеля́еши, от бе́сных бе́сы прогоня́еши, оби́димыя от оби́д избавля́еши, прокаже́нныя очища́еши и ма́лыя де́ти ми́луеши; еще́ же, Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, и от у́з и темни́ц свобожда́еши и вся́кия многоразли́чныя стра́сти врачу́еши: вся́ бо су́ть возмо́жна хода́тайством Твои́м к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему. О, Всепе́тая Ма́ти, Пресвята́я Богоро́дице! Не преста́й моли́тися о на́с недосто́йных раба́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и поклоня́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́, и наде́жду иму́щих невозвра́тну и ве́ру несумне́нну к Тебе́, Присноде́ве Пресла́вней и Непоро́чней, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

Тропарь, глас 4

К Богоpо́дице пpитеце́м, су́щии в беда́х,/ и святе́й ико́не Ея́ ны́не пpипаде́м,/ с ве́pою зову́ще из глубины́ души́:/ ско́pо на́ше услы́ши моле́ние, Де́во,/ я́ко Скоpопослу́шница наpе́кшаяся,/ Тебе́ бо pаби́ Твои́ в ну́ждах// гото́вую Помо́щницу и́мамы.

Перевод: К Богородице обратимся, находящиеся в бедах, и у святой иконы Ее сейчас преклоним колени, с верой взывая из глубины души: «Поскорее услышь нашу молитву, Дева, так как зовешься Скоропослушницей, поскольку Ты быстрая Помощница в скорбях для рабов Твоих».

Кондак, глас 8

В мо́ри жите́йстем обурева́емии,/ треволне́нию подпа́даем страсте́й и искуше́ний./ Пода́ждь у́бо нам, Госпоже́, ру́ку по́мощи, я́коже Петро́ви Сын Твой,/ и ускори́ от бед изба́вити ны, да зове́м Ти:// ра́дуйся, всеблага́я Скоропослу́шнице.

Перевод: В бурном море житейском мы попадаем в штормы страстей и искушений. Подай же нам, Госпожа, руку помощи, как Петру Сын Твой ( Мф.14:28-31 ), и поспеши от бед избавить нас, да взываем к Тебе: «Радуйся, всеблагая Скоропослушница».

Молитва 1

Молитвы пред иконою Божией Матери «Помощница в родах»

Молитва 1-я
Молитва 2-я

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, в земно́й жи́зни нас не оставля́ющая! К кому́ моли́твы вознесу́, к кому́ сле́зы и воздыха́ния принесу́, а́ще не к Тебе́, всех ве́рных утеше́ние! Со стра́хом, ве́рою, любо́вию, Ма́ти Живота́, молю́: да вразуми́т Госпо́дь лю́ди правосла́вныя во спасе́ние, да даст ражда́ти нам чад Тебе́ и Сы́ну Твоему́ во благоугожде́ние, да соблюде́т нас в чистоте́ смире́ния, в наде́жде о Христе́ спасе́ния, и да́рует нам всем, в покро́вех благода́ти Твоея́, земно́е утеше́ние. Храни́ нас под се́нию ми́лости Твоея́, Пречи́стая, моля́щимся о ро́дах помози́, наве́тов злых свободи́, тя́жких бед, напа́стей и смерте́й отврати́. Даждь благода́тное прозре́ние, дух сокруше́ния о гресе́х, даждь зре́ти всю высоту́ и чистоту́ дарова́ннаго нам Христо́ва уче́ния; храни́ нас от поги́бельнаго отчужде́ния, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго успокое́ния и та́мо с возлю́бленными Твои́ми, со все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровской» 1

К кому́ воззову́, Влады́чице, к кому́ прибе́гну в печа́ли мое́й; кому́ принесу́ сле́зы и воздыха́ния моя́, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небесе́ и земли́. Кто́ исто́ргнет мя́ из ти́ны грехо́в и беззако́ний, а́ще не Ты́, о Ма́ти Живота́, Засту́пнице и Прибе́жище ро́да челове́ческаго.
У слы́ши стена́ние мое́, уте́ши мя́ и поми́луй в го́рести мое́й, защити́ в беда́х и напа́стех, изба́ви от озлобле́ний и скорбе́й и вся́ких неду́гов и боле́зней, от вра́г ви́димых и неви́димых, умири́ вражду́ стужа́ющих мне́, да изба́влен бу́ду от клеветы́ и зло́бы челове́ческия; та́кожде от своея́ ми́ пло́ти гну́сных обы́чаев свободи́ мя́.
У кры́й мя́ под се́нию ми́лости Твоея́, да обря́щу поко́й и ра́дость и от грехо́в очище́ние. Твоему́ Ма́тернему заступле́нию себе́ вруча́ю; бу́ди мне́ Ма́ти и наде́жда, покро́в и по́мощь и заступле́ние, ра́дость и утеше́ние и ско́рая во все́м Помо́щнице.
О, чу́дная Влады́чице! Вся́к, притека́яй к Тебе́, без Твоея́ всеси́льныя по́мощи не отхо́дит: сего́ ра́ди и а́з недосто́йный к Тебе́ прибега́ю, да изба́влен бу́ду от внеза́пныя и лю́тыя сме́рти, скре́жета зу́бнаго и ве́чнаго муче́ния. Небе́сное же Ца́рствие получи́ти сподо́блюся и Тебе́ во умиле́нии се́рдца реку́: Ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия, Предста́тельнице и Засту́пнице на́ша усе́рдная, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенные воздыхания жены во время беременности
ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, о благополучном разрешении
Молитва 2-я, жене перед родами

Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́же ве́си рожде́ние и естество́ ма́тере и ча́да, поми́луй рабу́ Твою́ (и́мя) и помози́ в ча́с се́й да разреши́тся бре́мене своего́ благополу́чно. О, всеми́лостивая Влады́чице Богоро́дице, я́же не потре́бовала еси́ по́мощи в рожде́нии Сы́на Бо́жия, пода́ждь по́мощь се́й ра́бе твое́й по́мощи тре́бующей, наипа́че же от Тебе́. Да́руй е́й благомо́щие в ча́с се́й, и младе́нца и́же и́мать роди́тися и вни́ти в све́т ми́ра сего́ сподо́би в благопотре́бное вре́мя и у́мнаго све́та во святе́м креще́нии водо́ю и Ду́хом. Тебе́ припа́даем, Ма́ти Бо́га вы́шняго, моля́щеся: Бу́ди ми́лостива ма́ти се́й, е́йже прии́де вре́мя бы́ти ма́ти, и умоли́ воплоти́вшагося из Тебе́, Христа́ Бо́га на́шего, да укрепи́т ю́ си́лою свое́ю свы́ше. Ами́нь.

Читайте так же:  Вернуть мужа домой молитвы

Молитвы преподобной Мелании Римляныне

Тропарь, глас 8 2

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мела́ния, дух твой.

Перевод: В тебе, матерь, точно сохранилось то, что в нас по Божию образу: ибо, взяв свой крест, ты последовала за Христом, и делом учила пренебрегать плотью, как преходящей, заботиться же о душе, творении бессмертном. Потому и радуется с Ангелами, преподобная Мелания, дух твой.

Кондак, глас 3

Де́вства чистоты́ возлю́бльши и обру́чника к благи́м увеща́вши,/ премно́жество бога́тства расточи́/ в пребыва́ние и́ночествующим, Богоблаже́нная, и оби́тели воздви́же./ Те́мже в Небе́сныя оби́тели всели́ся,// помина́й нас, Мила́ние всечестна́я.

Перевод: Девства чистоту возлюбив и супруга к благому побудив, многое богатство раздала ты в пользование монашествующим, Богоблаженная, и воздвигла обители. Потому в Небесные обители переселившись, вспоминай нас, Мелания всеми почитаемая.

Православная церковь о внематочной беременности: отношение, мнение и ответы на частые вопросы

Как известно, Церковь запрещает аборты, считая их убийством. Однако бывают случаи, когда беременность грозит женщине смертью. Например, если плод развивается в неположенном месте, спасти матери жизнь может только своевременный аборт.

Верующих женщин, столкнувшихся с этой бедой, волнует вопрос: не совершат ли они тяжелый грех? Как относится Церковь к прерыванию внематочной беременности?

Мнение Церкви

В подобных случаях аборт не может расцениваться как детоубийство. Это просто необходимая мера спасения человеческой жизни.

Мнение православной церкви о различных сторонах жизни:

Ведь если ребенок развивается не в матке, беременность может закончиться только одним из двух вариантов: либо врач своевременно сделает операцию по удалению плода, либо развитие зародыша будет продолжаться, пока не разорвутся трубы. Во втором случае, женщина умрет от сепсиса и кровотечения. Плод, разумеется, тоже погибнет.

Важно! Если доктор поставил точный диагноз — внематочная беременность, аборт необходимо сделать, не откладывая, иначе мать уже не спасти. И в этом случае ставить прерывание беременности врачам и женщине в вину невозможно.

Если священник отговаривает женщину от операции

К сожалению, в церковной среде встречается и такое — священник, который осознанно обрекает женщину на смерть. Мотивируется это так: «если ты сделаешь аборт, значит, убьешь ребенка, а если дождешься, пока разорвутся твои органы, то умрешь мучительной смертью, зато не будешь повинна в грехе убийства, и Бог даст тебе мученический венец».

Такие советы не просто мракобесие, но еще и отдают человеконенавистничеством.

Если кому-то встретится подобный священник, лучше от него сразу бежать, и обратиться за поддержкой к другому батюшке.

Молитва против беременности

Господи, Всевышний! Услышь меня Ксению . Избавь меня от нервов и плохого самочувствия! Избавь меня от беременности! Я согрешила, да! Но услышь и пойми меня, Всевышний. Молю из последних сил, вся на нервах. Господи, позволь мне успокоиться и дальше продолжать свою спокойную размеренную жизнь. Исключи беременность! Мне сейчас нужно учиться! Господи, буду несказанно благодарна! Выполни мою молитвенную просьбу! Видишь же как мучаюсь! АМИНЬ!

Другие исповеди этого автора:

Отче всемогущий! Дай мудрости этой женщине, дай покоя и мира душе и телу! Помоги ей в этом положении не покидай её реши как Тебе угодно во имя Иисуса Христа! Обратитесь за помощью в церковь в Храм- там помогают девушкам в такой ситуации. и в Москве, кажется. даже платят девушкам одиноким. кто забеременел по 30000 в месяц. чтоб доходили до родов…Вы узнайте. не отчаивайтесь…..В любом случае Он вас на покинет, доверьтесь Господу -Он не даёт человеку испытания больше, чем тот сможет вынести…..Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа!

Молитва для беременных

Рождение ребенка — это самое радостное событие в жизни женщины. Это не просто чудо, но также и таинство. Во многом все зависит от Воли Божьей. Поэтому многие беременные женщины прибегают к молитвам, чтобы просить Высшие Силы о благополучных родах и рождении здорового малыша.

Какие молитвы читать беременной женщине каждый день

Молитва о благополучном вынашивании здорового плода

Во время беременности многие женщины молятся о благополучном вынашивании здорового плода. Такие молитвы возносить к Высшим силам также могут матери беременных дочерей.

Очень сильной является следующая молитва:

Молитва о сохранении беременности (при угрозе выкидыша)

Безусловно, следует понимать, что беременность должна обязательно проходить под наблюдением врача. Но при этом молитвы всегда успокаивают и являются очень эффективными при необходимости сохранения беременности в случае угрозы выкидыша.

Сильная молитва к Пресвятой Богородице звучит следующим образом:

Молитва о здоровом ребенке

Очень востребованными среди беременных являются молитвы о здоровом ребенке. Их существует огромное множество. В храме рекомендуется попросить о рождении здорового ребенка, используя короткую молитву к Матроне Московской.

Для этого возле иконы Святой следует поставить свечу и проговорить шепотом:

Молитва о разрешении от бремени (в родах)

Безусловно, во время беременности каждая женщина желает, чтобы роды прошли благополучно, и не возникло никаких проблем. Сильной молитвой, которая настроит женщину духовно и обеспечит легкие роды является обращение к Пресвятой Богородице.

Молитва для беременных от сглаза

Во время беременности женщина становится очень ранимой. У нее нарушается природная энергетическая защита и ее легко могут сглазить недобрые люди. Поэтому обязательно нужно каждый день читать молитвы от сглаза.

Если вы почувствовали, чей то недобрый взгляд, то нужно как можно скорее отойти в сторонку и нашептать такие слова:

Молитва для защиты при беременности

Для постоянной защиты нужно написать следующую молитву на листе бумаги и носить ее всегда с собой в качестве оберега. Также ее необходимо периодически проговаривать, особенно перед тем, когда нужно будет находиться среди большого количества людей.

Читайте так же:  Молитва женщины о здоровье

Молитва Феодоровской Божьей Матери для беременных

Обращаться за поддержкой во время беременности можно к разным святым. Главное, при этом искренне верить в то, что молитвенное обращение будет услышано.

Наиболее часто беременные женщины молятся Пресвятой Богородице. Особенно сильной является молитва, которая возносится перед иконой Феодоровской Божьей Матери. Эта икона написана Святым Лукой и сегодня находится в одном из монастырей Костромы. Но до сих пор неизвестно как она попала в древнюю Русь.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Молитва беременной женщины Матроне Московской

Молитва к Матроне Московской беременной женщины обладает огромной силой. Мощи этой Святой захоронены на территории Московского Даниловского монастыря в Москве. Сюда приезжают из всех далей отчаявшиеся женщины, которые не могут забеременеть или выносить ребенка. И любое искреннее молитвенное воззвание не остается не замеченным. Молитву Святой Матроне Московской женщина должно читать на протяжении всей беременности. Это поможет выносить ребенка и благополучно родить здорового малыша.

Молитвенное обращение звучит следующим образом:

Молитва Николаю Чудотворцу во время беременности

Настоящую поддержку во время беременности можно получить, если обратиться с молитвой к Святому Николаю Чудотворцу. Молитва этому Святому очень короткая, поэтому использовать ее нужно каждый день.

Звучит молитвенное обращение следующим образом:

Молитвы за беременную о ее здравии

Самая сильная молитва матери или отца о беременной дочери

Считается, что самой сильной молитвой является молитва матери или отца о беременной дочери. Ее можно читать как в храме, так и в домашних условиях.

Текст молитвы-обращения матери к пресвятой Богородице:

Особой силой обладает и отцовская молитва. Желательно молится за свою беременную дочь перед иконой Спасителя.

Слова молитвенного обращения звучат следующим образом:

Сила родительской любви необъятна, она ни в каких доказательствах не нуждается. Между матерью и ребенком еще во время беременности возникает сильная психоэмоциональная связь. С годами она только укрепляется и именно это в народе называется материнской любовью.

Именно поэтому очень важно, чтобы во время беременности дочери, мать постоянно молилась за свою кровиночку. Очень важно, что такая молитва позволит поставить сильную энергетическую защиту, которая не позволит навредить дочери.

Кроме того, материнская молитва позволяет получить дочери настоящую поддержку. Именно она правильно настроит на роды, а значит, увеличит шансы рождения здорового и крепкого ребенка.

Молитва мужа за беременную жену

Безусловно, очень счастливы беременные женщины, которые получают поддержку от мужа. Поэтому молитва мужа за жену обладает огромной силой. Прежде всего, с помощью таких молитвенных обращений даруется духовная поддержка, которая особенно важна в период вынашивания ребенка.

Звучит такая молитва следующим образом:

Молитва за беременную невестку

Несмотря на то, что между свекровью и невесткой отсутствует кровная связь, молитва произносимая матерью мужа может оказать существенную духовную поддержку. Использовать можно любую молитву о беременности, более того в текст можно вставлять собственные пожелания. Такая молитва более сильная, если она произнесена в церкви.

Можно читать такую молитву, направленную к Пресвятой Богородице:

Как молиться при внематочной беременности

Как известно, Церковь запрещает аборты, считая их убийством. Однако бывают случаи, когда беременность грозит женщине смертью. Например, если плод развивается в неположенном месте, спасти матери жизнь может только своевременный аборт.

Верующих женщин, столкнувшихся с этой бедой, волнует вопрос: не совершат ли они тяжелый грех? Как относится Церковь к прерыванию внематочной беременности?

В подобных случаях аборт не может расцениваться как детоубийство. Это просто необходимая мера спасения человеческой жизни.

Видео (кликните для воспроизведения).

Мнение православной церкви о различных сторонах жизни:

Ведь если ребенок развивается не в матке, беременность может закончиться только одним из двух вариантов: либо врач своевременно сделает операцию по удалению плода, либо развитие зародыша будет продолжаться, пока не разорвутся трубы. Во втором случае, женщина умрет от сепсиса и кровотечения. Плод, разумеется, тоже погибнет.

Важно! Если доктор поставил точный диагноз — внематочная беременность, аборт необходимо сделать, не откладывая, иначе мать уже не спасти. И в этом случае ставить прерывание беременности врачам и женщине в вину невозможно.

Такие советы не просто мракобесие, но еще и отдают человеконенавистничеством.

Если кому-то встретится подобный священник, лучше от него сразу бежать, и обратиться за поддержкой к другому батюшке.

Да, это правильное уточнение.

В случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение. Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь.(Основы социальной концепции РПЦ, гл.ХII)

Ну вот — Людмила нашла нужную цитату из «Социальной концепции». Спаси Господи.

Так, что срочно к врачу, и хорошему — чтобы обошлось по минимуму.

Наталичка все правильно написала. Внематочная беременность -действительно прямая и неотвратимая угроза жизни. При невозможности со стороны врачей каким-то образом исправить ситуацию, без оперативного вмешательства женщина погибнет. И ребенок не сможет развиваться вне матки. Погибнут оба.

А снисхождение снисхождению рознь — то, что женщина, прошедшая через такую беду, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, на мой взгляд, означает понимание всей сложности ситуации.

Недавно встретилась с мнением священника, что при ВБ, как и при замершей, надо ждать естественного разрешения ситуации.
При замершей — выкидыша, а при внематочной соответственно разрыват трубы.

Иначе это детоубийство.
не знаю даже как относиться к подобному мнению.
с одной стороны, да, при замершей беременности в принципе теоретически возможна врачебная ошибка, а при внематочной, чудо, при котором живой плод каким-то образом переместится в матку.
Но.

PS. сама сталкивалась с замершей беременностью. сделала несколько узи в разных местах, спросила у знакомых врачей, в том числе и православных — все однозначно сказали удалять. священник, который был при больнице, благословил ждать естественного выкидыша. Но духовник тоже был солидарен с мнением врачей. Ждать ничего не стала.

Недавно встретилась с мнением священника, что при ВБ, как и при замершей, надо ждать естественного разрешения ситуации.
При замершей — выкидыша, а при внематочной соответственно разрыват трубы.

Читайте так же:  Силы веры молитва текст с ударениями для Крестного и Крестной

Иначе это детоубийство.
не знаю даже как относиться к подобному мнению.
с одной стороны, да, при замершей беременности в принципе теоретически возможна врачебная ошибка, а при внематочной, чудо, при котором живой плод каким-то образом переместится в матку.
Но.

А интересно, откуда это взялось, что без «выкидыша» замерший плод, то есть УЖЕ УМЕРШИЙ ребёночек будет развиваться? Требовать чуда?
И что трубная беременность доносится хотя бы до 24-26-28 недель( минимальные сроки, при которых новорожденный имеет шансы на жизнь)? Труба лопнет! Или кто-то видел ребёнка, рождённого после трубной беременности?Кстати, если именно такие, а не спорные и не литературные случаи есть, было бы интересно узнать.
Кстати, ДО разрыва трубы трубе можно сделать пластику без её удаления, и возможность дальнейших беременностей будет сохранена.
Другое дело, что надо приложить все усилия, чтобы не было ошибки в диагнозе, например, за трубную беременность могут принять беременность в роге матки(при особенностях развития матки, например), а там она будет развиваться, но это только дело дополнительной диагностики, компетенции врачей. Как и при постановке диагноза замершей беременности надо быть осторожным, но это тоже вопрос компетенции врачей.

и автору вопроса: при внематочной беременности «читску»-то есть выскабливание полости матки, делать бессмысленно-ведь плодное яйцо не в ней, а иначе беременность была бы маточная, а это совсем другое дело.

Казуистический случай произошёл в американской больнице Banner Good Samaritan, где женщина выносила ребёнка вне матки. Аризонские новости KPHO сообщают, что патологическое расположение плода обнаружилось у Ники Сото из Финикса, Аризона, на 4м месяце беременности. Врачи предупредили женщину об опасности такой ситуации, как для неё, так и для ребёнка, и посоветовали прервать беременность. Ники ответила отказом. У американки уже имеется один ребёнок; предыдущая беременность развивалась без патологий.

С 22й по 32ю недели беременности женщина лежала в больнице. На 32й неделе беременности Ники Сото с помощью кесарева сечения родила совершенно здорового ребёнка весом полтора килограмма. Медики были готовы бороться за жизнь пациентки, но вся их усиленная подготовка не понадобилась. Операция прошла быстро и спокойно. Счастливая мать назвала сына Азелан Круз Перфекто Сото.

Врачи, курировавшие пациентку, утверждают, что такое в их практике случилось впервые, да и скорее всего повторений на их веку больше не предвидится. Внематочная беременность обычно прерывается самостоятельно не позднее 3го месяца беременности и требуется срочная медицинская помощь для сохранения жизни женщины.

В случае Ники Сото, почти невероятном для медицинской практики, плацента, отвечающая за питание ребёнка, всё-таки имплантировалась в матку и снабжала необходимыми веществами плод, находящийся снаружи. От враждебного внешнего мира ребёнка отделяла только материнская брюшная стенка.

Нкайз Цвайта из Южной Африки родила здоровую девочку весом 2.8 килограмма, необычность ситуации состояла в том, что ребенок вырос и развился не в матке, а в печени! Эта странная беременность вызвана тем, что эмбрион выпал из фаллопиевой трубы и прикрепился к стенке печени, что по-научному называется внематочная беременность. Печень стала богатым источником питательных веществ для развивающегося ребенка (при нормальной беременности эту роль выполняет плацента). Чаще всего такие беременности заканчиваются выкидышем через несколько недель, но девочка, которую позже назвали Нлахла (Удача на зулусском), похоже, смогла избежать этого.

Известно всего 14 случаев “печеночной” внематочной беременности, при этом только четверо детей пережили роды, включая Нлахлу.

 • Симптомы внематочной беременности на раннем сроке
 • Как предотвратить внематочную беременность
 • Из-за чего бывает внематочная беременность

Главной особенностью внематочной беременности является патологическое закрепление плодного яйца в маточной трубе, брюшине или яичнике. Она встречается приблизительно у 2-3% представительниц слабого пола и чаще всего вызывается плохой проходимостью маточных труб, гинекологическими либо инфекционными заболеваниями мочеполовой системы. Нередко с ней сталкиваются женщины, перенесшие аборт, а также операции на матке и близлежащих органах.

В отдельных случаях причиной внематочной беременности становится сильный стресс, испытываемый женщиной в период зачатия. При этом после диагностирования патологии и успешного устранения плодного яйца пациентке не рекомендуется заводить детей, поскольку риск повторного явления очень высок. Также перед зачатием рекомендуется проверить общее состояние гормонального фона.

На третьей-четвертой неделе после зачатия могут появиться первые тревожные симптомы, в том числе тянущая или резкая боль внизу живота, кровянистые выделения из половых путей, дискомфорт в области поясницы и общее ухудшение самочувствия. К этому приводит рост плодного яйца в маточной трубе, и по мере его увеличения болезненные ощущения усиливаются с каждым днем. Обычно боль сосредоточена на одной стороне живота и ощущается сильнее во время резких движений и дефекации. Вместе с этим у женщины нередко наблюдается бледность кожных покровов, высокая потливость, иногда потеря сознания.

Если внематочная беременность не диагностирована сразу, на 7-8 неделе после зачатия (иногда на 9-10) происходит разрыв маточной трубы, сопровождающийся сильным кровотечением. В этом случае крайне высок риск смертельного исхода от значительной кровопотери. Женщина способна быстро потерять сознание на фоне шока и резкого падения артериального давления. Необходима срочная госпитализация. Именно поэтому лучшим способом выявления патологической беременность является ее диагностика в медицинских условиях.

Во избежание тяжелых осложнений и опасных последствий необходимо как можно скорее выявить внематочную беременность и оказать женщине помощь. Лучше всего пройти процедуру трансвагинального УЗИ через неделю после задержки менструации. Исследование позволяет определить наличие или отсутствие плодного яйца в полости матки. Дополнительно женщину направляют на сдачу анализа крови на ХГЧ для подтверждения факта беременности.

Также обратиться к гинекологу нужно при появлении первых интенсивных болей на 3-4 неделе после зачатия, если обследования не проводились ранее. При обнаружении патологии требуется немедленное прерывание беременности путем проведения лапароскопической либо полостной операции. На ранних сроках диагностирования патологии удаляется плодное яйцо, а на поздних (в зависимости от состояния женщины) – и сама маточная труба. Исход процедуры зависит от профессионализма хирургов, однако чаще всего прогноз лечения положительный. Негативная сторона операции заключается в том, что женщина, скорее всего, больше не сможет стать матерью.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва беременных о сохранении ребенка и о здоровье ребенка

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — https://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 49 000 подписчиков.

Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывание святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях. Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

Читайте так же:  Молитва от боли в груди

Люди верующие обращаются за помощью и советом к Богу и Святым в разных жизненных ситуациях. Каждый отдельный Святитель помогает преодолеть трудности жизни человеческой. О чем православные могут просить Великомучеников:

 • о здравии и выздоровлении;
 • об исцелении не только телесном, но и душевном;
 • о решении каких-либо бытовых проблем.

Очень часто к Преподобным приходят женщины и мужчины. Матери просят за своих взрослых детей, а также даже будущих. Особенно сильна молитва женщины в положении.

Будущие мамы могут обращаться с мольбами о сохранении беременности, о благополучном вынашивании, о легких и быстрых родах и, чтобы родился здоровый ребенок.

Многие молодые женщины может и хотели бы помолиться, но не знают кому, поэтому в этой статье мы уделим особое внимание таким настолько важным молебнам.

К каким же Святым беременные женщины могут обращаться с прошениями?

 • Пресвятой Богородице
 • Матроне Московской
 • Иисусу Христу
 • Ксении Петербуржской
 • Симеону Мироточивому
 • Николаю Чудотворцу
 • Параскеве Пятнице

Молитва беременной женщины о здоровом ребенке

Дети – это самые важные люди в жизни человека. Они не только освещают путь жизненный, но и придают ему особый смысл. Без них не будет продолжения рода людского. Каждая женщина рано или поздно мечтает стать мамой. Иногда это получается сразу, в некоторых случаях нужно приложить усилия и подождать.

Но даже узнав, что жизнь внутри вас зародилось, не всегда беременность проходит гладко. В частых случаях будущую мать может беспокоить не только токсикоз, но и более серьезные проблемы, вплоть до угрозы прерывания беременности.

Кроме того, если Вас одолевает паника, потеряна уверенность, что все будет хорошо, что сможете выносить и родить здоровое потомство, вы очень мнительны и восприимчивы, вам поможет вера.

При возможности будущим мамам желательно ходить в церковь, причащаться, исповедоваться, читать мольбы к Пресвятым. Если нет сил посещать храм, можно просить поддержки и помощи у святых и дома.

Молитва для беременных о вынашивании ребенка

Обращение к Господу Богу даст силы женщине не только преодолеть все проблемы на пути к огромному счастью, но и даст веру в то, что у нее получится выносить и родить здорового ребенка.

«Всемогущий Боже, видимого и невидимого Творец! К Тебе, Отцу возлюбленному, мы прибегаем, создания разумом одаренные, потому что по совету особенному Ты наш род создал, с мудростью неизречимой тело наше сотворив из земли да душу Своего Духа в него вдохнув, чтобы подобием Твоим были мы.

В Твоей воле сотворить нас сразу ангелами было, если восхотел бы Ты, но в Твоей премудрости было угодно, чтобы в Тобой порядке установленном через брак, через жену и мужа род человеческий преумножался. Людей благословить Ты восхотел, чтобы множились они и росли. И землю, и сонмы ангельские наполняли.

О Отче и Боже! Да во веки прославляемо и славимо имя Твое за сделанное для нас. Так же за милосердие Твое Тебя благодарю, что по Твоей воле не только я сама произошла от творения Твоего чудного и избранных число пополняю, но что удостоил Ты меня в супружестве благословить и чрева плод мне послал. Это дар Твой, милость Твоя Божественная, о, Отче.

Потому к Тебе одному я обращаюсь и Тебя молю с сердцем смиренным о помощи и милости, чтобы творимое Тобой во мне силою Твоей, сохранено было и к рождению благополучному приведено. Ибо, о Боже, знаю я, что путь свой избирать не в человеческой власти и не в силах человеческих. К падению мы склонны и слабы духом слишком, чтобы сетей тех миновать, которые нам, по соизволению Твоему дух злой расставляет.

Слабы избегнуть злополучия того, к которое легкомыслие наше ввергнуть может. Лишь Твоя безгранична мудрость. И кого пожелаешь, того от напасти всякой сохранишь. Потому и я, раба Твоя, Отче милосердный, в печали моей себя предаю в руки Твои и молю о том, чтобы посмотрел Ты милосердия оком на меня и от страдания всякого сохранил. Пошли нам, мужу моему милому и мне отраду, радости всякой Владыка.

Чтобы при виде благословения Твоего мы Тебе поклонялись от сердца всего и духом радостным служили. Не хочу я изятой быть из того, что Тобой на весь наш род наложено было, повелевая чада рождать в болезнях. Но Тебя прошу смиренно, чтобы страдания Ты перенести мне помог и исход благополучный послал.

И если услышишь Ты молитву эту нашу, а нам дитя хорошее и здоровое пошлешь, к Тебе его привести снова клянемся, и Тебе посвятить, чтобы для семени нашего и нас пребыл Ты Отцом и Богом милосердным, так и мы вместе с ребенком нашим клянемся слугами верными тебе быть всегда.

Милосердный Боже, рабы Твоей молитву услыши, сердца нашего мольбу исполни, ради спасителя нашего Иисуса Христа, воплотившегося ради нас и в вечности правящего. Аминь!»

Молитва беременных о сохранении ребенка Матушке Матроне

Кроме того, о вынашивании и рождении крепкого дитя можно просить у Матроны Московской. Она при жизни была слепа, но это не мешало ей быть доброй, в особенности к детям малым. Из-за этой искренней, чистой любви к страждущим, верующие ее ласково называют Матронушка.

«О, блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся к тебе , навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждующих и скорбящих с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к на, недостойным, мятущимся в многосуетном мире сем и нигдеже не обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных, исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства дьявола страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потерять в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним, дабы помози нам по отшетствии из жития сего достигнути Царствия Небесного со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небесного, в Троице славимого: Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь.»

Обычно, в семье, которая еще просто планирует рождение ребеночка, уже знают, кого бы им хотелось больше. Конечно, никто не может быть уверенным, что родится мальчик или девочка. Но можно попросить Святых Угодников.

Читайте так же:  Приворотная молитва на парня

Если Вы будете искренне, с чистыми намерениями обращаться к Святейшим, они помогут вам. В том случае, если мать или отец больше хотят девочку, то следует читать молитвы к Параскеве Пятнице, а, если наоборот, то вот мальчика стоит просить у Александра Свирского.

Брать и сестры во Христе. Нужна ваша посильная помощь. Сотворили новый православный канал в Яндекс Дзене: Мир православный и пока мало подписчиков(20 человек). Для быстрого развития и донесения православного учения большему числу людей, просим Вас перейти и подписаться на канал. Только полезная православная информация. Ангела Хранителя Вам!

Молитвы для беременных при угрозе выкидыша и о сохранении плода

Вынашивание ребеночка – процесс очень сложный, выматывающий. С одной стороны, это чудо, которого некоторые ждут многие годы, но с другой, бывает так, что выносить дитя не просто тяжело, а даже опасно для здоровья самой женщины.

Если женщину постоянно мучают разные проблемы, что стоит вопрос о сохранении беременности или возможном выкидыше, то необходимо попросить заступничества у Пресвятой Богородицы.

Просить деву Марию о покровительстве следует так:

«О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Скоропослушная Заступнице всех, к Тебе с верою прибегающих! Призри с высоты небеснаго вели­чия Своего на мене непотребнаго, припадающаго к иконе Твоей, услыши скоро смиренную молитву мене грешнаго и принеси ю к Сыну Своему: умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея и очистит ум мой от помыслов суетных, да успокоит страждущее мое сердце и исцелит раны его, да вразу­мит мя на добрая дела и укрепит работати Ему со страхом, да простит вся содеянная мною злая, да избавит вечныя муки и не лишит небеснаго Своего Царствия. О Преблагословенная Богородице: Ты благоизволила еси нарещися во образе Своем Скоропослушница, по-велевающи всем притекати к Тебе с верою: не призри убо мене скорбнаго и не попусти погибнути мне в бездне грехов моих. На Тя по Бозе все мое упование и надежда спасения, и Тво­ему покрову и предстательству пору­чаю себе во веки. Аминь.»

Молитва за беременную дочь и ее ребенка

Читать мольбы Святым за здоровье беременной и ее будущего малыша, может не только сама женщина, но и ее родные и близкие. В особенности понимает, какого это вынашивать дитя 9 месяцев мама.

Матери не только знают, как сложно бывает женщинам в таком положении, но и невероятно сильно переживают за своих дочерей. Они волнуются, наверное, даже больше, нежели, когда сами ждали пополнение в своей семье. Но, чтобы так не нервничать и быть уверенной, что с дочкой все будет хорошо, мама может обратиться с просьбой к Пресвятой Богородице.

«Пресвятая Дево, Мати Господа нашего Иисуса Христа, помилуй рабу Твою (имя) и помози в час сей да разрешится бремене своего благополучно. О всемилостивая Владычице Богородице, подаждь помощь сей рабе Твоей, помощи требующей, наипаче же от Тебе. Тебе припадаю, Мати Бога вышняго, буди милостива, ей же прииде время быти мати, и умоли воплотившагося из Тебе Христа Бога нашего, да укрепит ея силою Своею свыше. Аминь».

Матери могут просить Святейших о благополучном вынашивании плода, о том, чтобы ее дочь и ее кровинка были здоровы, о сохранении плода, о быстром и безболезненном родоразрешении.

Обращение к «Скоропослушнице» в роддоме

Женщинам, находясь в родильном доме, вряд ли, хватит сил и терпения читать молебны, но мамы в этот момент могут стать их спасителями. Ведь есть молитвы, с которыми можно обращаться к Святым в активный период начавшихся родов.

Эти просьбы помогут женщине легче перенести родовой процесс, он пройдет быстрее и не будет настолько болезненным. Поможет в период родов молитва перед иконой Божией Матери «Скоропослушница».

«Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и бла­годать Его преизобильно паче всех приявшая, море явльшаяся Божественных дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем, с верою к Тебе прибегающим!

Чудотворному Тво­ему образу припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери Человеколюбиваго Владыки: удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша, приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все, еже на пользу во утешение и спасение коемуждо устрояющи.

Посети, Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, подаждь недугующим цельбу и совершенное здравие, обуревае­мым тишину, плененным свободу и различными образы стражду­щих утеши, избави, всемилости­вая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса, потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, Матерним Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго разслабления, обуревания страстей и гре­хопадений свободи рабы Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатию и человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Вот теперь, Вы, дорогие наши читатели, знаете, какие молитвы пригодятся в такой чудесный, удивительный период в жизни, как беременность. Но самое главное, не забывайте, что просить у Святых можно о чем угодно, и они никогда не откажут в помощи, но это стоит делать искренне, от чистого сердца, с открытой душой.

Да хранит Вас Бог!

Видео (кликните для воспроизведения).

Молитва против внематочной беременности
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here