Молитва Отче наш на китайском

Тут вы сможете ознакомиться с материалом на тему : Молитва Отче наш на китайском - в подробном и точном описании.

Молитва «Отче наш» на китайском языке

На китайском языке
Русская транскрипция

Юа́нь ни́дэ ми́н бэйцзу́ньвéй шэнг,

Юа́нь ни́дэ гуó лáйлинь,

Юа́нь ни́дэ чжи́йи́ чэн си́н юй де,
жу́ ю́й тянь

Во́мэн дэ жи́юн лян,цю ни́ цзи́ньтиянь цы гэй во́мэн;

Куа́нь мянь во́мэн дэ цзуи́ чжа́й,

Йоужу́ во́мэн куа́нь мянь куй фу́ во́мендэ жэнь;

бу́яо жàн во́мэн сяньжу йоухо́,

да́нь цзю во́мэн туо́ли́ нà сé э чжэ

Инвэй гóду́,
Цюаньби́нг,
Жуняао, цюáнши нидэ, чжи́да́о юнюа́нь.

Латинская транскрипция

Yuàn nǐ de míng bèizūnwéi shèng,

Yuàn nǐ de guó láilín,

Yuàn nǐ de zhǐyì chéng xíngyú de,
rú yú tiān

Wǒmen de rìyòng liáng,qiú nǐ jīntiān cìgěi wǒmen;

Kuān miǎn wǒmen de zuì zhài,

Yóurú wǒmen kuān miǎn kuī fù wǒmen de rén;

búyào ràng wǒmen xiànrù yòuhuò,

dàn jiù wǒmen tuōlí nà xié’è zhě

Yīnwèi guódù,
Quánbǐng,
Róngyào, quán shì mí de, zhídào yǒngyuǎn.

Отче наш. Молитва Господня

На церковнославянском:
О тче наш, Иже еси на небесе́х!
Д а святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое,
д а будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.
Х леб наш насущный да́ждь нам дне́сь;
и оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим;
и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лукаваго ( Мф.6:9-13 ).

По-русски:
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Молитва «Отче наш» на корейском языке

아버지의 이름이 거룩히 빛나시며

아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지소서.

오늘 저희에게 일용할 양식을 주시고

저희에게 잘못한 이를 저희가 용서하오니저희 죄를 용서하시고

저희를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서.

주님께 나라
와 권능과
영광이 영원히 있나이다.

На корейском языке
Русская транскрипция

Абеоджи́уи илеум-и́ геолугхи́ бичнасимйео́

Абеоджи́уи налага́ о́симйе́о

Абеоджи́уи ттеус-и́ ха́неул-есеоуа́ гат-и́ тта́нг-есео́до илуео́джисо́сео́.

Онеу́л джохуие́ге ил-ё́нгха́л я́нгсиг-е́ул джюсиго́

Джохуие́ге́ джялмо́шан илеу́л джэохуига́ ё́нгсеохаони́ джэоху́и ёелеу́л ёнгсеохасиго́

Джэохуи́леул юхо́г-е ппа́джиджи а́нхге хасиго́ а́г-есео гуха́сосео.

Джюни́мкке нала́
Уа гуонне́унг-гуа́
Йео́нг-гуанг-и́ йео́нг-уонхи́ исснаи́да.

Латинская транскрипция

Abeodzhíui ileum-í geolughí bichnasimyeó

Abeodzhíui nalagá ósimyéo

Abeodzhíui tteus-í háneul-eseowá gat-í ttáng-eseódo ilueódzhisóseó.

Oneúl dzheohuiége il-yónghál yángsig-éul dzhusigó

Jeohuiégé dzhalmóshan ileúl dzheohuigá yóngseohaoní dzheohúi yoeleúl yongseohasigó

Dzheohuíleul yuhóg-e ppádzhidzhi ánhge hasigó ág-eseo guhásoseo.

Dzhunímkke nalá
Wa gwonnéung-gwá
Yeóng-gwang-í yeóng-wonhí issnaída.

“Отче наш” на разных языках мира

“Отче наш” – главная молитва христиан, переданная нам Самим Господом Иисусом Христом через Евангелие, на разных языках мира. Русский Отче […]

“Отче наш” – главная молитва христиан, переданная нам Самим Господом Иисусом Христом через Евангелие, на разных языках мира.

Русский

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Азербайджанский

Гёларда́ ола́н Атамы́з,

Ады́н мюггадда́с тутулсу́н,

Гёйда́ олдугу́ чимии́ Ерьда́ дыСаны́н ираадэ́н олсу́н.

Гюндали́к чёраыимизы́ бизя́ буджюн верь.

Биза́ борджлу́ оланлары́ багышладыгымы́з кими́ Бизи́м борджлармызы́ да багышла́.

Бизы́ сынага́ ча́йкма, ла́кин бизы́щарда́н хила́с эт.

Вэ изза́т абады́ олара́х Сани́ндыр.

Арабский

áбá-на алладхи́ фи́ ас-самáуáт-и,

ли-таку́н ма-ши-áт-у-кá áлá ал-áрд-и камá хиа фи́ ас-самá-и!

ху́бз-а-на кафáф-а-на́ а-ṭи-нá ал-яуам-а!

уа-ахфир ла-нá дхуну́б-а-нá, камá на-хфир-у нахну ли-лму-дхниб-и-на илай-нá!

уа-лá ту-дъкхил-нá фи́ та-йрибат-ин, лакин наййи-нá мина аш-ширрíр-и,

уа-аль-майда илá ал-абади.

Арамейский

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́х

Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра

Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на

Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н

Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.

Му́дтуль ди́лух хай

Ль а́льам алльми́н.

Армянский

Айр мер вор еркинес ес,

сурб егици анун ко.

Екесце аркаютюн ко

ворпес еркинес ев еркри.

Зеац мер анапазор

Ев тох мез зпартис мер

ворпес ев мек тохумк

Ев ми танир змез и порцутюн.

Айл пркеа мез и чаре.

Зи кое аркаютюн

ев зорутюн ев парк

Африкаанс

Óнзе Фа́дэр ват ин ди хéмеле ис,

лат иу́ Нам хехáйлихт ворд.

Лат иу́ кóнинкряйк ком.

Лат иу́ вил хески́д, соóс ин ди хéмел нет со ок оп ди áрдэ.

Хéй óнс фандáх онс дáхликсэ брот,

Эн фэрхéйф онс онс скю́лдэ, соóс онс ок онс скюлдэнáрс ферхéйве.

Эн ля́й онс ни ин фэрсу́кин ни, мар фэрлóс онс фан ди бóсэ.

Вант ан Иу́ бэхóрт

эн ди хéйрликхайт тот ин э́виххайт.

Белорусский

Ойча наш, Яки ёсць на нябёсах,

няхай свяцицца имя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так и на зямли.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

и даруй нам дауги нашы, як и мы даруем даужникам нашым;

и не увядзи нас у спакусу,

але збау нас ад злога.

бо Тваё ёсць Царства

Болгарский

О́тче наш, Ко́йто си на небеса́та!

Да се свети́ Тво́ето и́ме,

да до́йде Тво́ето Ца́рство,

да бу́де Тво́ята во́ля, ка́кто на небе́то, така́ и на земя́та;

насу́щтния ни хляб дай ни днесь,

и прости́ нам ды́уговэтэ ни, ка́кто и ни́е прошта́ваме на на́шите даужни́ци,

и не воведи́ нас в изкуше́ние, но избави́ ни от лука́вия;

зашто́то Твое е

и сла́вата вове́ки.

Венгерский

Ми Отья́нк, о́ки о мэ́ньек бэ́н бу́ть’,

Ла́ен мего-тэ́о окороту́д, о́минь то-мэ́нь-бэн, у́гя-фё́-дони́щ;

Ми́нданна́пи кэ́нье-иунке́т о́д-мэк ни́-кю́нк ма́,

Е́ж бу́ча́жд мэ́к-ви́т-кэ́йн-кэ́т, ми́ ки́п-пэ́н ми́-иш мекбу́-ча́-ту́н коз эллэ́нюнк вэт кэзё́к нэ́к;

И́ж нэ́-ви́гь минкэ́т кище́р ты́ж-бэ́, дэ́ са́бади́ч мэ́-го́го-ноз-тóл;

М́ерт ти́е доз-о́рса́к,

О ди́чо-ще́йк ми́ндорокке́.

Вьетнамский

Ляй Ча чунг той о чен чой;

И Ча дук нэн, о дот ну чой!

Син чо чунг той хом най ду ан ду няй;

Син т-ха той лой чо чунг той, ню чунг той кунг та кэ фан той нэт гум чунг той;

Син чо дэ чунг той би кам бё, ма ку чунг той хой дё а!

Вин хин дэо ток вэу Ча дой дой.

Голландский

́нзе Фа́дэр ди ин дэ хе́мел за́йт,

Иу́ нам во́рде хеха́йлихт,

Иу́ ко́нинкряйк ко́ме.

Иу́ вил хещхи́де, оп а́рдэ зоа́лс индэ хе́мел.

Хéйф онс хéйден онс дáхеликс брот.

Ен ферхéйф онс óнзе щхюлден хэля́йк ок вáй ан а́ндэрээйн ферхéйфен.

Ен ляйд онс нит ин ферзу́кин, мар ферлóс онс фан дэ бóзэ.

Ен дэ хéйрляйкхайт

Греческий

Па́тэр имо́н о эн тис урани́с

Аясси́то то о́нома́ су

Элфэ́то и васили́а су

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин

Грузинский

Мáмао чвéно, рóмели хар цáта ши́на,

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

Мóведин су́пева шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,

Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,

Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Датский

Фéдар фо, ду сом э́а и Хи́млэн.

Хéллигет вóрдэ дит нáун,

Шке дин ви́лье, сом и Хи́мле со о по ю́ан.

Гив ас и дэй ворт дáули брóда

О форлé ос во скюд, сом о ви форлéда вор скю́лдна,

О лед ас и́кке и фрéстесе, мен фри ас фра дет óнда.

Си дит эр ри́ес

О э́а и и́вигхэ́д.

Иврит

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Индонезийский

Ба́па ка́ми амби́ сорга́, Ди́кудуска́нла нама́-Му,

Джя́дилах кэхэнда́к-Му ди бу́ми сапарт́и ди сорга́.

Бы́рика́нлах ка́ми па́да ха́ри ини́ ма́канан ка́ми янг сецу́кумня́

Дан ампу́нилах ка́ми а́кан кеса́лахан ка́ми, сэпэрти́ ками́ джю́га мэнампу́ни о́ранг янг бырса́лах кэпа́да ка́ми;

Дан джя́нанла́х мамба́уа ка́ми кэ да́лам пэнджо́баа́н, тэта́пи лёпа́сканла́х ка́ми да́ри па́да янг джяха́т.

Ка́рна Унгко́лах янг ампу́ня Кра́джяа́н

Дан каму́лияа́н са́мпаи сала́ма-ла́маня.

Испанский

Па́дрэ нуэ́стро кэ эстáс эн лоссъéлос,

Сантификáдо сэ́а ту Нóмбрэ,

Бэ́нга а носóтрос ту рэ́ино,

Áгасэ ту болунтáд аси́ кóмо эс эн ель съéло, эн ля тьéрра.

Эль пан нуэ́стро сустансья́л дэ кáда ди́а дáносле óй.

Пэрдóнанос нуэ́страс дэ́удас, аси́кóмо носóтрос пердонáмос ануэ́строс дэудóрэс.

Но́ нос дэ́хэс каэ́р эн ля тэнтасьё́н,

мас ли́бранос дэль мали́гно.

Аóра и сьéмпрэ и пор лос си́глос дэ лос си́глос.

Итальянский

Пáдрэ нóстро кэ сэ́й нэ́й че́ли,

си́а сантификáто иль ту́о Нóмэ,

вэ́нга иль ту́о Рéньё,

си́а фа́тта ля туа волонта́ ко́мэ ин чéло кози́ ин тэ́рра.

Дáчи óджи иль нóстро пáнэ сóпрасостанциáле,

э римэ́тти а нóй и нóстри дэ́бити кóмэ нóй ли римэттья́мо ай нóстри дэбитóри,

э нон пэрмэ́ттэре кэ сья́мо индóтти ин тэнтацьо́не; ма либéрачи даль мали́ньё.

э ля глóриа нэй сэ́коли.

Китайский

Во́мэн цза́й Тяньшан дэ фу́,

Юа́нь ни́дэ ми́н бэйцзу́ньвéйшэнг,

Юа́нь ни́дэ гуó лáйлинь,

Юа́нь ни́дэ чжи́йи́ чэн си́н юй де,

Во́мэн дэ жи́юн лян,цю ни́цзи́ньтиянь цы гэй во́мэн ;

Куа́нь мянь во́мэн дэ цзуи́ чжа́й ,

Йоужу́ во́мэн куа́нь мянь куй фу́во́мендэ жэнь; бу́яо жàн во́мэнсяньжу йоухо́, да́нь цзю во́мэнтуо́ли́ нà сé э чжэ

Жуняао, цюáнши нидэ, чжи́да́оюнюа́нь.

Корейский

Ханеул-е́ гйеси́н ули-а́беоджи́

Абеоджи́уи илеум-и́ геолугхи́бичнасимйео́

Абеоджи́уи налага́ о́симйе́о

Абеоджи́уи ттеус-и́ ха́неул-есеоуа́гат-и́ тта́нг-есео́до илуео́джисо́сео́.

Онеу́л джохуие́ге ил-ё́нгха́л я́нгсиг-е́ул джюсиго́

Джохуие́ге́ джялмо́шан илеу́лджэохуига́ ё́нгсеохаони́ джэоху́иёелеу́л ёнгсеохасиго́

Джэохуи́леул юхо́г-е ппа́джиджиа́нхге хасиго́ а́г-есео гуха́сосео.

Латынь

Па́тэр но́стэр, кви эс ин чэ́лис,

санктифичэ́тур но́мэн ту́ум.

Видео (кликните для воспроизведения).

адве́ниат ре́ньум ту́ум.

фи́ат волю́нтас ту́а си́кут ин чэ́ло эт ин тэ́рра.

па́нэм но́струм квотидиа́нум да но́бис о́диэ.

ет дими́ттэ но́бис дэ́бита но́стра си́кут ет нос дими́ттимус дэбито́рибус но́стрис.

эт нэ нос инду́кас ин тэнтацио́нэм, сэд ли́бэра нос а ма́ло.

Кви́a ту́ум эст

эт гло́риа ин сэ́кула.

Малайский

Я Бапá ками́ янг ди шу́рга,

Энгкáула Áлла янг Э́са, сэмóга Э́нгкау дисэ́мба дан дихормáти.

Энгкáула Рáджа ками́. Сэмóга Э́нгкау мемери́нта ди бу́ми, дан сепéрти ди шу́рга, кехендáк-Му ди́таáти.

Бери́ля ками́ макáнан янг ками́ перлу́кан пáда хáри и́ни.

Ампу́нкáнла кесалахáн кáми, сепéрти ками́ менгампу́ни óранг янг берсáла терха́дап кáми.

Джя́нганла биáркан ками́ кехи́ланган и́ман кети́ка дичу́баи, тетáпи селамáткáнлах кáми дарипáда куóса Си Джáхат.

Дан мули́а унту́к салáма-ламáня.

Немецкий

Фáтер У́нзер им Хи́ммел,

Гехáйлихт вéрде Дáйн Нáме,

Дáйн Рáйх кóмме,

Дáйн Ви́лле гешéэ, ви им Хи́ммелзо áуф Э́рдэн.

У́нзер тэ́глихес Брот гиб унс хóйте.

Унд фэрги́б унс у́нзэрэ Шульд, ви а́ух ви́а фэргэ́бен у́нзэрэн Шу́льдигерн.

Унд фию́рэ унс нихьт ин фэрзу́хун, зóндэрн эрлё́зе унс фон дем Бё́зэн.

Унд ди Хе́рлихкайт

Польский

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст

и хвáва на вéки вéков.

Португальский

Па́й Нóссу кэ эстáйз ну сэ́ус,

сантификáду сéжя у во́ссу нóми,

вэ́нья а нóс у вóссу рэ́ину,

сéжя фэ́йта вóсса вонтáджи асси́ на Тэ́рра ко́му ну Сéус.

О пóу нóссу джи́ ка́да джи́я нуз дай óжи,

пердуáй эс нóссес уфэ́нсес асси́н кóму нóс пердоэ́мос а кем нус-тéм офэнджи́ду,

нáо ноз дэ́щéйз каи́р-эм тэнтасáо

мас ли́врай-нос ду мал

и а глóриа, пара́ сэ́мпре.

Румынский

Тáтал ностру карéшче ин чéру,

сфинцеáска-се ну́меле Тóу,

виа импараци́а Та,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не-о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Ка а Та есте импаратíа

Акум ши пуруреа ши ин вéчии вечилор,

Сербский

О́че наш, ко́йи си на небеси́ма,

да се све́ти и́ме Тво́е,

да до́джье ца́рство Тво́е,

да бу́де во́ля Тво́я и на зе́мли ка́о и на не́бу.

Хлеб наш насу́шни дай нам да́нас,

и опро́сти нам ду́гове на́ше ка́о што и ми опра́штамо дужници́ма сво́йим,

и не уве́ди нас у искуше́нье, но изба́ви нас од зло́га.

Йер е Твое́ Царство, и сила, и слава у векове векова.

Сирийский

Нéхуэ сéбёнóкх áйкáно дбáшмаё́ оф бáр-о

Хаб лан лахму́ дсу́нконáн я́умону́

Уáшбук лан хаубáйн уáхтохáйн айкáнó доф ханáн шбáкан лхáёбáйн

Ло та лан лнéсъюнó éлó фáсó лан мен би́шо

Мету́л ддилóкх хи мáлкутхó

Тайский

Кха́ тэ пра́-вида́-кхонг кха́ пра-о́нг тха́нг-ла́й пху́ с́-тхи́

Нэй сова́нг кхо́ хи́ пр-на́м кхо́нг пра-о́нг пэ́н тхи́ кхо́уро́п са́кка́ра́

Кхо́ хи́ пхэ́н дин кхо́нг пра́-о́нг ма́ та́нг ю́

Кхо́ хи́ пэ́н пэй та́м пра́-тха́й кхо́нг пра́-о́нг Ней со́ва́нг пэ́н джя́нг-ра́йко́ хэ́й пэ́н пай я́нг на́н ней пхэн дин ло́к

Кхо́-пра́т-ха́н а́ха́н пре́-та́м ва́н ке́ пхок кха́ пра-о́нг ней ван ни́

Ле́ кхо́ сонг ёнг ба́п пхид кхонг пхук кха́ пра-о́нг Мын пхок кха́ пра-о́нг ёк тхо́н бнда́ кхон тхи́ тха́ пхид то́ кха́ пра-о́нг

Ле кхо я́ сонг на́м пхук кха́ пра-о́нг кха́о-пай ни-ка́н тхо́д-ло́нг Пэ́ кхо хи́ пхук кха́ пра-о́нг пхон ча́к ква́м чу́-ра́й

Турецкий

Áдын кутсáл кылынсы́н.

Гю́кты олду́ гиби́, я́ризындэдэ сэни́н и́стеди́н óлсун.

Бу́гюн би́зэ гюндели́к экмéйгимизи́ вар.

Би́зэ кáрши суч ишлейéнлери бáгишладигимиз ги́би, сан де би́зим су́чларимизи бáишла.

Ая́ртылмамыза изы́н вя́рмэ. Би́зы кё́тю óландан би́зи куртáр.

Вэ гюджели́к сóнсузларé дек эни́ндыр.

Узбекский

Бызни́нг осмондаги́ Отамы́з!

Сени́нг муккадда́с исми́нг улу́гла́нсин.

Сени́нг Шохлиги́нг ке́лсын.

Осмондэ́ бульгани́ кябы́, Ерда́ хам Сени́нг ирода́нг баджо́ ке́лсын.

Бугунги́ рызк-рузымызны́ берги́н.

Бизга́ гнох килгянларны́ быз кечиргя́ндык, Сен хам бызни́нг гунохларымызны́ кечи́ргя́н.

Бызны́ васвасага́ дучо́р кы́лмагин, А́ммо ёву́з шайтонда́н хало́с кылги́н.

Ва шо́н-шухра́т то́ аба́д Сени́киды́р.

Украинский

Отче наш, що еси на небесах,

нехай святится имья́ Твое,

нехай прийде царство Твое,

нехай буде воля Твоя, як на неби, так и на земли.

Хлиба нашего насущного, дай нам, сьогодни,

и прости нам довги наши, як и ми прощаемо винуватцям нашим

и не введи нас у випробу́вання, али вызвали нас вид лукавого.

Бо Твоє е царство,

и слава, на вики.

Фарси

Эй пэ́дара а́с-ма́ниэ-ма

На́-м ту́мо а́д-да́с пад.

Па́дэшахи́э тоб-би́яй гяд.

Эради́ ту ха́монту́р-ки да а́с-ма́нэджра́-ми-шаба́д, да́р-зами́н-низэджро́-шаба́д.

Но́нэ рузони́ мо́-ро эмру́з б-мо́ бэ́дэ.

Ха́т-хоё́й мо́-ро беба́хш, чено́нкэмо́-низ кесо́ниро́ кебема́х хат-о́ кяпда́н ба́хшибе́й.

Мо́-ро а́з-ва́с ва́са-хо́ ду́ нэгя́хто́р ба́с-шари́р рахои́-дэ́,

Ва-чало́т то а́бадул о́бо́д аз о́н-нэтуст.

Финский

Иша́ меида́н, ёка́ олэ́т та́йва́йсса́!

Пы́хи́тет о́лкон си́нун ниме́си;

Ту́лкон си́нун ва́алтаку́нтаси;

Тапа́хтуко́н си́нун та́хтоси мё́с ма́ан па́алла ниинкуи́н тай́ва́сса;

А́нна мэ́йлле та́на пайвана ме́йдан ёкапа́йвайнен ле́йпамме;

Я а́нна мэ́йлле ме́йдан ве́лкаммэ а́нтэкси, ниинкуи́н мэ́кин а́ннамме а́нтэкси ме́йдан вела́ллисиллэ́ммэ;

Ала́кэ ша́ата мэ́йта ки́уса́уксэ́эн; ва́ан па́аста ме́йдат па́хаста,

Си́лла си́нун он ва́лтаку́нта

Я ку́нниа я́нка́иккисе́сти

Французский

Нóтре Пер, ки о сьё́,

кэ тон ном суá санктифьé,

кэ тон рень вьáн,

кэ та волонтé суá фэт сюр ля тэр ком о сьéл;

дóн-ну́ ожюрдуи́ нóтрэ пан ессансьéл;

ро́мэ́-ну́ но́ дэ́т, ком ну оси́ ле рометóн а но дéбитё́р;

э нё́ ну лéс па́з-антрé дан лёпрё́в, мэ дэли́вре-ну дю малáн.

Кар се а туа́ кипартья́н

э ля глуáр, о сиэ́кле де сиэ́кле.

Хинди

Хé хамáрé сварагика питá,

Тéрá нáма павитра мáнá джá-é,

Тéри́ ицчá джяисé сварга мé пу́ри́ хóти́ хаи, Ваисé паритхви́ пара бхи́ хó,

Áджя хамé утанá бхóджяна дé,Джó хамáрé ли-é áвас́ка хаи, Хамáрé апарáдха с́амá кара,

Джяисé хама ду́сарó кé апарáдхас́амá каратé хаи,

Хамáрé вис́вáса кó мата паракха парату хамé с́аитáна сé бацá.

Аура махимá садá тéрé хаим́.

Чешский

Óтче нáш, йéнш йиси́ на небеси́х

Пóсвет-се имéно Твé

Пшич крáловстви Твé

Будь вóла Твá я́ко в нéби так и на земи́

Хлéб нáш вездэ́щи дещ нáм днес

А отпу́ст нáм нáше ви́ни я́кож и мы одпу́штиме нáшим вини́кóм

А неу́ведь нáс в покушéни áле збав нáс од злéго

Японский

Тэн ни имасу уарэра но Чичи йа.

Нэгауаку уа Нандзи но уа сэй то сэрарэ.

Нандзи но куни уа китари.

Нандзи но мунэ уа тэн ни оконауаруру га готоку, чи ни мо оконауарен.

Уа га ничийоо но катэ о конничи уарэра ни атаэтамаэ.

Уарэра ни оимэ ару моно о уарэра йурусу га готоку, уарэра но оимэ о йуруситамаэ.

Уарэра о изанаи ни мичибикадзу,

нао уарэра о кйоаку йори сукуи тамаэ.

Дорогой читатель!

Мы существуем исключительно на пожертвования, поэтому если Вам нравится наш проект — поддержите нас удобным для Вас способом!

(Вы можете самостоятельно указать сумму)

Молитва «Отче наш»

В православной культуре существует множество различных канонов и обычаев, которые для многих некрещенных людей могут показаться весьма необычными. Однако молитва «Отче наш» — это то самое религиозное обращение, слова в котором знакомы всем и каждому не понаслышке.

«Отче наш» на церковнославянском языке с ударениями

Да святи́тся имя Твое́,

да прии́дет Ца́рствие Твое́,

да бу́дет во́ля Твоя,

я́ко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь;

и оста́ви нам до́лги наша,

я́коже и мы оставля́ем должнико́м нашим;

и не введи́ нас во искуше́ние,

но изба́ви нас от лука́ваго.

Молитва «Отче наш» на русском языке полностью

Да святится имя Твое;

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Толкование молитвы «Отче наш»

Происхождение «Иже еси на небесех» имеет давнюю многовековую историю. В Библии упоминается о том, что автором молитвы Господня является сам Иисус Христос. Она была дана им тогда, когда он находился еще при жизни.

За время существования Отче наш, многие священнослужители выражали и продолжают выражать своё мнение о главном смысле, который изложен в данной молитве. Их толкования при этом сравнительно отличаются друг от друга. И в первую очередь это связано с тем, что в содержании этого священного и глубокомысленного текста заложен очень тонкий, но при этом важный философский посыл, который может быть воспринят каждым человеком абсолютно по-разному. При этом сама молитва по сравнению с другими является достаточно короткой. Поэтому выучить её может каждый!

Молитва «Отче наш» составлена таким образом, что весь ее текст имеет особую структуру, в которой предложения разделяются на несколько смысловых частей.

  1. В первой части говорится о прославлении Бога. Во время её произнесения, люди обращаются к Всевышнему со всем признанием и уважением, думая о том, что это главный спаситель всего рода человеческого.
  2. Вторая часть подразумевает индивидуальные просьбы и пожелания людей направленные Богу.
  3. Заключение, которое завершает молитву и обращение верующих.

Проанализировав полностью весь текст молитвы, интересной особенностью окажется тот факт, что за время произнесения всех её частей, людям предстоит семь раз обратиться со своими просьбами и пожеланиями к Богу.

А для того, чтобы Бог услышал просьбы о помощи и смог помочь, каждому человеку не помешало бы изучить подробную информацию с детальным разбором всех трех частей молитвы.

«Отче Наш»

Данная фраза дает понять православным, что Бог, это главный правитель Царства Небесного, к которому душой нужно относиться точно также, как и к родному отцу. То есть со всей теплотой и любовью.

Иисус Христос, когда учил своих учеников правильно молиться, говорил о том, что нужно полюбить Отца Бога.

«Сущий на небесах»

В толковании многих священнослужителей, фраза «Сущий на небесах» понимается в переносном смысле. Так, например, Иоанну Златоусту в своих размышлениях она представлялась в качестве сравнительного оборота.

В других толкованиях говорится, что «Сущий на небесах» имеет образное выражение, где небо является олицетворением любой человеческой души. Иными словами Божья сила присутствует в каждом, кто в нее искренне верит. И поскольку душой принято называть человеческое сознание, которое не имеет материальной формы, но при этом оно (сознание) есть, то соответственно весь внутренний мир верующего в данном толковании предстает в качестве небесного облика, где существует и Божья благодать.

«Да святится имя твое»

Оно означает, что люди должны славить имя Господа Бога, посредством совершения добрых и благородных поступков, не нарушая при этом всех заповедей Ветхого завета. Фраза «Да святится имя твое» является оригинальной и при переводе молитвы не была заменена.

«Да придет царствие твое»

В библейских сказаниях говорится, что при жизни Иисуса Христа, царство Божие помогало людям преодолевать страдания, изгонять нечистую силу, в том силе бесов, исцелять больной организм от всевозможных болезней, создавая условия для прекрасной и счастливой жизни на земле.

Но со временем огромное количество людей всё-таки оказалось не способными уберечь себя от грязных искушений, порочащие и очерняющие их слабовольные души искусственными соблазнами. В конечном итоге отсутствие смирения и безукоризненное следование своим собственным природным инстинктом превратило большую часть общества в диких зверей. Надо сказать, что данные слова вплоть и до настоящего времени не утратили своей оригинальности.

«Да будет воля твоя»

Речь о том, что не нужно бояться власти Божией, поскольку ему виднее каким образом должна сложиться судьба каждого человека: сквозь труд или боль, радость или печаль. Какими бы неприятными обстоятельствами не был наполнен наш путь, важно, что с Божией помощью он всегда обретает смысл. Это, пожалуй, самые сильные слова.

«Хлеб наш»

Эти слова полны загадочности и сложности. Мнения многих священнослужителей сошлось в том, что смысл данной фразы обусловлен постоянством Бога. То есть он должен оберегать людей не только в самые трудные минуты, но и в другие случаи, оставаясь с ними всегда. Очень важно выучить данные слова наизусть.

«И остави нам долги»

Нужно научиться прощать грехи близких и посторонних людей. Потому что только тогда все собственные пороки будут прощены.

«И не веди нас во искушение»

Это значит, что люди просят Бога о создании на жизненном пути тех трудностей и преград, которые нам по силам пройти. Ибо все неподвластное способно сломить человеческую душу и утратить его веру, подвергнув всякого человека к искушению.

«Но избави нас от лукавого»

Здесь все понятно. Мы просим у Бога помощи в борьбе со злом.

Молитву Отче наш можно распечатать себе на бумагу перед походом в церковь.

Важно отметить, что все представленные выше слова изложены на современном русском языке, которые являются переводом с древнецерковного.

Дома молитва «Отче наш» читается утром и на ночь перед сном. А в храме обращаться к Богу можно в любое время.

Молитва Отче наш. Текст. Толкование молитвы Отче наш

К этой молитве приковано очень много внимания. Огромное количество людей считают её очень важной. Многие так часто повторяют её в течение дня, что порой даже сбиваются со счёта. Для многих молитва Отче наш — это как заклинание. Для некоторых — некая спасительная гавань…. Давайте разберемся

Происхождение молитвы Отче наш.

И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

Сразу хочу оговориться. Если некоторые мысли и утверждения вам покажутся странными, то у меня к вам большая просьба – не спешите их отбрасывать. Дело в том, что ЛЮБОЕ откровение, поучение необходимо проверять на основании Библии. Библия – это единственный верный источник истины. Существует огромное количество учений, преданий, разнообразных мыслей, которые многие из вас считают за правду. Мы не осуждаем людей, но изучаем откровения. И вам желаем того же. Проверяйте всё НА ОСНОВАНИИ СЛОВА.

Не перед людьми

Сразу видим, что в начале нашего текста идет предупреждение, относящееся вообще к молитве. Она не для людей предназначена. Это ваше общение с Богом. Несколько стихов указывает на тайну этой молитвы, как и на все другие.

Говорить лишнее

Что значит лишнее? Молитва Отче наш достаточно краткая. Читать молитву Отче наш достаточно просто и удобно. Ещё одно значение слова «лишнее», это «пустое». А вы помните предупреждение, что мы будем отвечать за каждое праздное слово. Поэтому наши молитвы не должны содержать праздное, пустое, лишнее.

Лишним может быть многократное повторение одной и той же просьбы. Наш Бог – Всемогущий. И Он точно с первого раза услышит вас. Мало того, в Слове написано, что Он знает о наших нуждах ещё прежде моления нашего.

Текст молитвы Отче наш.

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Честно говоря, я не верю, что Бог хотел бы, чтобы мы ТОЛЬКО ТАК обращались к Нему. В Евангелии нет примеров, когда бы Апостолы или простые верующие молились этой молитвой.

Обратите внимание на просьбу учеников, после которых появилась эта молитва.

Господи, НАУЧИ нас молится.

И то, что Он после этого дал им эту молитву говорит об учении Иисуса Христа. Другими словами нам дан образец молитвы. Молитва Отче наш является своего рода шаблоном. Там нет ничего лишнего.

Отче наш, сущий на небесах

Вначале идет признание Бога нашим Отцем (мы Его дети, рожденные от Него). Признание того, что Он живой и существует сейчас. Причем на небесах. Превыше всего.

Святится имя Твоё

То есть отделено от всего остального. Оно святое. И для нас, как мы видим в дальнейшем, имя Иисуса приобретает особый смысл. Имя вообще всегда указывало на то, кем человек является. Имя характеризовало Бога в определённое время по-разному. Он открывался как Иегова – Всемогущий, и Кадош – Святой, Освящающий, Саваоф – Воинствующий, Раффа – Исцеляющий, Ири – Господь усмотрит. Каждое имя Бога показывало кем Он является, кем открывается для человека.

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.

Отделить, святить имя Бога – значит не соединять Его действия с действиями этого мира, с нашими действиями. Если Бог – Целитель – значит исцеление должно быть совершенным. Если Бог избавляет вас от греха – значит, вы получаете истинную свободу. Если отдаете Ему решение вопроса, говоря, что Бог усмотрит – значит, вы сами не должны там ничего делать без Его воли.

Да придет Царствие Твое

Эти глаголы – да придет, да будет, святиться – повелительного наклонения. Это вы повелеваете этому произойти. Это признак нашей власти во Христе Иисусе.

Его Царство – это Его законы, Его устройство, Его мир, Его первенство во всем. Если мы это провозглашаем и утверждаем, то мы первые, кто должны это исполнять и подчиняться Богу.

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе

И снова утверждение, повеление – да будет! Причем воля Божья на земле должна соответствовать воле Божьей на небесах. Мы не должны подстраиваться под принципы этого мира. Наоборот, помнить, что Церковь – это столп и утверждение истины. Не создание истины. А утверждение того, что уже утверждено на небесах.

На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах;

Хлеб наш насущный дай нам на сей день

Конечно, очень многие считают, что разговор идет об обычной еде. Насущный, значит ежедневный. Если бы просьба об обычной еде была здесь, то это противоречило бы другому месту.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. ДУША НЕ БОЛЬШЕ ЛИ ПИЩИ, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?….Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. ИЩИТЕ ЖЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ и правды Его, и ЭТО ВСЕ ПРИЛОЖИТСЯ ВАМ.

То есть Господь учит нас просить пищи для души, для нашего возрожденного духа. Есть истинный хлеб, и истинное питие, но об этом поговорим подробнее, когда будем говорить о Плоти и Крови Господа.

Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим

Многие люди видят здесь просьбу к Богу о прощении и используют это место для того чтобы просить Бога простить те или иные грехи. Давайте посмотрим иначе. В Слове говорится, что грехи наши УЖЕ прощены. Нам надо только ПРИНЯТЬ ПРОЩЕНИЕ.

Нам открыто, что Господь здесь ставит нас в зависимость от того, как мы прощаем. То есть — Он нас простил, но принимаем мы только так, как мы прощаем. Если я не прощаю, то значит, я не могу принять прощение от Бога.

По большому счету, для большого количества людей – это не молитва, приносящая прощение, а приговор, который мы сами себе выносим.

Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого

В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и САМ НЕ ИСКУШАЕТ НИКОГО, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь СОБСТВЕННОЮ ПОХОТЬЮ; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.

Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас ПОСТИГЛО ИСКУШЕНИЕ не иное, как ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ; и верен Бог, Который НЕ ПОПУСТИТ ВАМ БЫТЬ ИСКУШАЕМЫМИ СВЕРХ СИЛ, но при искушении ДАСТ И ОБЛЕГЧЕНИЕ, так чтобы вы могли перенести.

Одна из особенностей этой молитвы – это то, что она была предложена ученикам ДО смерти и воскресения Иисуса. В ветхом завете под словом «искушение» подразумевалась проверка людей на то, как они будут исполнять завет. Тот самый завет, который был утвержден на крови. Это было взаимное обещание, в отличие от нового завета, где мы просто приняли спасение и прощение от Бога.

Ученики знали о том, как Бог действовал, и поэтому они могли молиться этой молитвой. Но после смерти и воскресения Иисуса, после того как дьявол лишен силы и Иисус приобрел нам вечное искупление, искушаться мы можем ТОЛЬКО НАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ПОХОТЬЮ.

И избавление от лукавого УЖЕ произошло и нам дано оружие ему противостоять. Нам дана победа Иисусом. И нам даны инструменты, чтобы он не мог даже прикоснуться к нам.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь

Расшифровка молитвы Отче наш

Это краткая расшифровка. Молитва Отче наш – хороший пример того, как надо молиться. О чем просить и что утверждать. Мы нуждаемся в Слове на каждый день. И мы утверждаем истины Слова исповеданием – да будет.

Молитва Отче наш на китайском
Оценка 5 проголосовавших: 1
Читайте так же:  Молитвы славления славянским Богам

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here